Ngôn ngữ

Ván Phỏm của AOK

Ngày Thắng Người chơi
05/17-NamAnhAOK
05/16-HunkAOKBayerMunich
05/16-HunkBayerMunichNganCanhHacAOK
05/15-AOKKensg1999Choivuima
05/15=AOKChoivuimaKensg1999duongphuong
05/15-AOKduongphuongKensg1999Choivuima
05/15+AOKChoivuimaKensg1999duongphuong
05/14-Kensg1999AOKGiaitrilavuithaibinh1
05/14-Kensg1999thaibinh1GiaitrilavuiAOK
05/14-muathu_hnAOKGiaitrilavuithaibinh1
05/14+DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/14-DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/14-DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/14+DienKhacKimAOK
05/04-KhietbongxekhongphanhAOKgiadinh_hp
05/04-Khietbonggiadinh_hpAOKxekhongphanh
05/04-KhietbongxekhongphanhAOKgiadinh_hp
05/04+Khietbonggiadinh_hpAOKxekhongphanh
05/04+KhietbongxekhongphanhAOKgiadinh_hp
05/04-Khietbonggiadinh_hpAOKxekhongphanh
05/04-KhietbongxekhongphanhAOKgiadinh_hp
05/04-Khietbonggiadinh_hpAOKxekhongphanh
05/04+KhietbongxekhongphanhAOKgiadinh_hp
05/04-TThuongLanky_phuongAOKgiadinh_hp
05/03-LamGiangAOKDatPhuongNam
05/03-LamGiangDatPhuongNamAOK
05/03-LamGiangAOKDatPhuongNam
05/03+LamGiangDatPhuongNamAOK
05/02+soncan1ThienThanhAOKChoivuima
05/02-soncan1ChoivuimaAOKThienThanh
05/02+soncan1ThienThanhAOKChoivuima
05/02+soncan1ChoivuimaAOKThienThanh
05/02-soncan1ThienThanhAOKChoivuima
05/01-AOKKhanhViChoivuima
05/01-AOKChoivuimaKhanhVithuy_andy
05/01-AOKthuy_andyKhanhViChoivuima
05/01-AOKChoivuimaKhanhVithuy_andy
05/01-AOKthuy_andyKhanhViChoivuima
05/01-AOKChoivuimaKhanhVithuy_andy
05/01-AOKthuy_andyKhanhViChoivuima
05/01-AOKChoivuimaKhanhVithuy_andy
05/01+AOKthuy_andyKhanhViChoivuima
Vinagames CXQ