Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Bogia77

Ngày Thắng Người chơi
01/27-Bogia77cuong_audiSophia81
01/27-Bogia77LKBangTamSophia81cuong_audi
01/27-transportplcuong_audiBogia77
01/27-transportplBogia77cuong_audi
01/27-transportplcuong_audiBogia77
01/27+transportplMr_KhiemBogia77cuong_audi
01/27-transportplcuong_audiBogia77Mr_Khiem
01/27+transportplBogia77cuong_audi
01/27-transportplcuong_audiBogia77
01/27+transportplTruonglaoBogia77cuong_audi
01/27-transportplMylanBogia77Truonglao
01/27-transportplTruonglaoBogia77Mylan
01/27-transportplMylanBogia77Truonglao
01/27-transportplTruonglaoBogia77Mylan
01/27-transportplMylanBogia77Truonglao
01/27-transportplTruonglaoBogia77Mylan
01/27-transportplMylanBogia77Truonglao
01/27-transportplTruonglaoBogia77
01/27+transportplBogia77Truonglao
01/27+transportplTruonglaoBogia77
01/27-transportplBogia77Truonglao
01/27+transportplTruonglaoBogia77KaffeTrinhnu
01/27-Bogia77TruonglaotransportplKaffeTrinhnu
01/27+Bogia77KaffeTrinhnutransportpl
01/27+Bogia77transportpl
01/27+Bogia77transportpl
01/27+Bogia77transportpl
01/27+Bogia77transportpl
01/27+Bogia77NTNTtransportpl
01/27-Bogia77transportplNTNT
01/27+Bogia77transportpl
01/27=Bogia77transportpl
01/27-XuSoHoaHongBogia77Van_Anh_Bp
01/27-XuSoHoaHongVan_Anh_Bpmeo_vyBogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77meo_vyVan_Anh_Bp
01/27+XuSoHoaHongVan_Anh_BpBogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77Van_Anh_Bp
01/27-XuSoHoaHongVan_Anh_Bpgia_huyBogia77
01/27+XuSoHoaHongThichu_laai_Bogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77Thichu_laai_Khucthuydu84
01/27-XuSoHoaHongKhucthuydu84Thichu_laai_Bogia77
01/27-XuSoHoaHongBogia77Thichu_laai_Khucthuydu84
01/27+XuSoHoaHongKhucthuydu84Thichu_laai_Bogia77
01/27-XuSoHoaHongBogia77Thichu_laai_Khucthuydu84
01/27-XuSoHoaHongKhucthuydu84Thichu_laai_Bogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77Thichu_laai_Khucthuydu84
01/27-XuSoHoaHongKhucthuydu84Thichu_laai_Bogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77Thichu_laai_Khucthuydu84
01/27+XuSoHoaHongThichu_laai_Bogia77
01/27-Van_Anh_BpXa_Em_KyNiemBogia77Chritian
01/27-Van_Anh_BpChritianBogia77Xa_Em_KyNiem
01/27-Van_Anh_BpXa_Em_KyNiemBogia77Chritian
01/27-Van_Anh_BpChritianBogia77Xa_Em_KyNiem
01/27-Van_Anh_BpXa_Em_KyNiemBogia77Chritian
01/27-Dien_TinhViChritianBogia77Xa_Em_KyNiem
01/27+Dien_TinhViXa_Em_KyNiemBogia77Chritian
01/27+ChritianBogia77Xa_Em_KyNiem
01/27-AlextranXa_Em_KyNiemBogia77Chritian
01/27+Bogia77hobao
01/27-Bogia77hobao
01/27+Bogia77hobao
01/27+Bogia77hobaoLKBangTam
01/27+Bogia77LKBangTamhobao
01/27-Bogia77hobaoLKBangTam
01/27=Bogia77LKBangTamhobao
01/27+Bogia77LKBangTam
01/27-NgmDoiThatBuonBogia77lekhanh
01/27-NgmlekhanhBogia77DoiThatBuon
01/27-NgmDoiThatBuonBogia77lekhanh
01/27-NgmlekhanhBogia77DoiThatBuon
01/27-NgmDoiThatBuonBogia77lekhanh
01/27-NgmlekhanhBogia77XuSoHoaHong
01/27=NgmXuSoHoaHongBogia77lekhanh
01/27+lekhanhBogia77XuSoHoaHong
01/27+XuSoHoaHongBogia77lekhanh
01/27+lekhanhBogia77XuSoHoaHong
01/27-XuSoHoaHongBogia77lekhanh
01/27=lekhanhBogia77XuSoHoaHong
01/27+XuSoHoaHongBogia77lekhanh
01/27-lekhanhBogia77XuSoHoaHong
01/27-S500XuSoHoaHongBogia77
01/27=Dupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27+XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27-Dupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27+XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27=Dupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27+GiaitrilavuiXuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27-GiaitrilavuiDupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27+XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27-NavyDupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27-XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27-Dupont79Bogia77XuSoHoaHong
01/27-XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27=XuSoHoaHongDupont79Bogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77Dupont79
01/27-XuSoHoaHongDupont79Bogia77
01/27+XuSoHoaHongBogia77
01/27-Kensg1999Bogia77XuSoHoaHong
01/27+LKBangTamXuSoHoaHongBogia77Kensg1999
01/27-LKBangTamKensg1999Bogia77XuSoHoaHong

Ván Phỏm kế tiếp của Bogia77...

Vinagames CXQ