Ngôn ngữ

Ván Phỏm của CX8

Ngày Thắng Người chơi
11/30-CX8ip7NiceMonkeythuiq12345
11/30=CX8thuiq12345NiceMonkeyip7
11/30-CX8NiceMonkeythuiq12345
11/30=CX8thuiq12345NiceMonkey
11/30+CX8ip7NiceMonkeythuiq12345
11/30-CX8NiceMonkeyip7
11/30+CX8ip7NiceMonkeydh51
11/30-CX8dh51NiceMonkeyip7
11/30-CX8ip7NiceMonkeydh51
11/30+CX8dh51NiceMonkeyhoi1971
11/30+CX8hoi1971NiceMonkeydh51
11/30-CX8dh51NiceMonkeyhoi1971
11/30-CX8hoi1971NiceMonkeydh51
11/30-CX8dh51NiceMonkeyhoi1971
11/30+CX8hoi1971NiceMonkeydh51
11/30=CX8NiceMonkeyhoi1971
11/30-CX8NiceMonkeychien718
11/30-CX8chien718NiceMonkeycaochanchay
11/30+CX8caochanchayNiceMonkeychien718
11/30-CX8chien718NiceMonkeycaochanchay
11/30-CX8caochanchayNiceMonkeychien718
11/30=CX8chien718NiceMonkeycaochanchay
11/30+CX8caochanchayNiceMonkeytd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducNiceMonkeycaochanchay
11/30-CX8caochanchayNiceMonkeytd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducNiceMonkey
11/30+CX8chuyenmapNiceMonkeytd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducNiceMonkeychuyenmap
11/30-CX8chuyenmapNiceMonkeytd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducNiceMonkeychuyenmap
11/30-CX8chuyenmapNiceMonkeytd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducNiceMonkeychuyenmap
11/30-CX8chuyenmapNiceMonkeytd_armaniduc
11/30+CX8td_armaniducchuyenmap
11/30-CX8chuyenmaptd_armaniduc
11/30-CX8td_armaniducchuyenmap
11/30+CX8chuyenmapchinhtchctd_armaniduc
11/30+CX8td_armaniducchinhtchcchuyenmap
11/30-CX8chuyenmapchinhtchctd_armaniduc
11/29-CX8td_armaniducchinhtchcchuyenmap
11/29-CX8chuyenmapchinhtchctd_armaniduc
11/29-CX8td_armaniducchinhtchcchuyenmap
11/29-thachphuctukhoaiCX8khivang2004
11/29-thachphuckhivang2004CX8tukhoai
11/29-tukhoaiCX8khivang2004
11/29=hungpghCX8tukhoai
11/29-hungpghtukhoaiCX8
11/29+hungpghchinhtchcCX8tukhoai
11/29=hungpghtukhoaiCX8
11/29-hungpghnigata38CX8tukhoai
11/29+hungpghCX8nigata38
11/29-hungpghnigata38CX8Khongcanbiet
11/29+hungpghKhongcanbietCX8nigata38
11/29-hungpghnigata38CX8Khongcanbiet
11/29-hungpghKhongcanbietCX8nigata38
11/29+hungpghnigata38CX8Khongcanbiet
11/29-hungpghKhongcanbietCX8nigata38
11/29-hungpghnigata38CX8
11/29-hungpghtran_daiCX8nigata38
11/29+hungpghnigata38CX8tran_dai
11/29-hungpghtran_daiCX8nigata38
11/29+hungpghnigata38CX8tran_dai
11/29+hungpghtran_daiCX8nigata38
11/29-hungpghnigata38CX8tran_dai
11/29+tran_daiCX8nigata38
11/29-nigata38CX8tran_dai
11/29-buomhongtran_daiCX8nigata38
11/29-buomhongnigata38CX8tran_dai
11/29-buomhongtran_daiCX8nigata38
11/29-buomhongnigata38CX8tran_dai
11/29+buomhongtran_daiCX8nigata38
11/29=buomhongnigata38CX8tran_dai
11/29-buomhongtran_daiCX8nigata38
11/29-buomhongnigata38CX8tran_dai
11/29+buomhongtran_daiCX8nigata38
11/29-buomhongnigata38CX8tran_dai
11/29-CX8tran_dai
11/29=CX8Thienhien
11/29-CX8Thienhienhoi1971
11/29-CX8hoi1971nigata38Thienhien
11/29-CX8Thienhiennigata38hoi1971
11/29-CX8hoi1971nigata38Thienhien
11/29+CX8Thienhiennigata38hoi1971
11/29+CX8hoi1971nigata38Thienhien
11/29-CX8Thienhiennigata38hoi1971
11/29+CX8hoi1971nigata38
11/29-CX8nigata38hoi1971
11/29-HOALINHTHOAIhoi1971nigata38CX8
11/29-HOALINHTHOAICX8nigata38hoi1971
11/29-HOALINHTHOAIhoi1971nigata38CX8
11/29-HOALINHTHOAICX8nigata38hoi1971
11/29+HOALINHTHOAIhoi1971nigata38CX8
11/29-CX8nigata38
11/29+nigata38CX8
11/29+CX8nigata38
11/29-ninoDiemMyVTnigata38CX8
11/29-ninosoncan1xuansonCX8
11/29-ninoCX8xuansonsoncan1
11/29+ninosoncan1xuansonCX8
11/29-ninoCX8xuansonsoncan1

Ván Phỏm kế tiếp của CX8...

Vinagames CXQ