Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của CoGaiNgoc

Ngày Thắng Người chơi
07/07-CoGaiNgochaivu63suongcali
07/07-CoGaiNgochaivu63suongcali
07/07+CoGaiNgochaivu63
07/07-CoGaiNgochaivu63xa_xatham
07/07-CoGaiNgochaivu63babydimples
07/07-CoGaiNgochaivu63babydimples
07/07-CoGaiNgochaivu63babydimples
07/07-CoGaiNgochaivu63babydimples
07/06+TimhoanghonCoGaiNgoc
07/06+TimhoanghonCoGaiNgoc
07/06+TimhoanghonCoGaiNgoc
07/04-THvinhchauCoGaiNgocThuy_linh
07/04-THvinhchauCoGaiNgocThuy_linh
07/04-THvinhchauCoGaiNgocThuy_linh
07/04-CoGaiNgocThuy_linh
07/04-WinnieCoGaiNgocThuy_linh
07/04+WinnieCoGaiNgocThuy_linh
07/04=WinnieCoGaiNgocThuy_linh
07/04-WinnieCoGaiNgocThuy_linh
07/04+WinnieCoGaiNgoc
Vinagames CXQ