Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của DaDA128

Ngày Thắng Người chơi
08/07-qa2swjohnnynguyenphuongleDaDA128
08/07-qa2swDaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-qa2swjohnnynguyenphuongleDaDA128
08/07-qa2swDaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-johnnynguyenphuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-Mr_Lam102johnnynguyenphuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-Mr_Lam102johnnynguyenphuongleDaDA128
08/07+Mr_Lam102DaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-johnnynguyenphuongleDaDA128
08/07+DaDA128phuonglejohnnynguyen
08/07-khetlet10johnnynguyenphuongleDaDA128
08/07+khetlet10DaDA128phuongle
08/07-trungnhi1977phuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuongletrungnhi1977
08/07-Mr_Lam102trungnhi1977phuongleDaDA128
08/07+Mr_Lam102DaDA128phuongletrungnhi1977
08/07+Mr_Lam102trungnhi1977phuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuongletrungnhi1977
08/07-Mr_Lam102trungnhi1977phuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuongletrungnhi1977
08/07-Mr_Lam102phuongleDaDA128
08/07-Mr_Lam102DaDA128phuongleHa_my
08/07-Mr_Lam102Ha_myDaDA128
08/07+DaDA128Audien
08/07+DaDA128Audien
08/07-DaDA128tapchoi0007OngGia63Audien
08/07-DaDA128AudienOngGia63tapchoi0007
08/07-DaDA128tapchoi0007OngGia63Audien
07/25-DaDA128UTxanhuaSunshine
07/25+DaDA128SunshinexanhuaUT
07/25-DaDA128UTxanhuaSunshine
07/25+DaDA128SunshinexanhuaUT
07/25-DaDA128UTxanhuaSunshine
07/25-DaDA128SunshinexanhuaUT
07/25-DaDA128UTxanhuaSunshine
07/25+DaDA128SunshinexanhuaUT
07/25+DaDA128UTxanhuaSunshine
07/25-DaDA128SunshineUT
07/25-Cindy1974DaDA128jasminLamVien
07/25-Cindy1974LamVienjasminDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128jasmin
07/25-Cindy1974jasminDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128jasminTamdanh
07/25-Cindy1974TamdanhjasminDaDA128
07/25+Cindy1974DaDA128Tamdanh
07/25+Cindy1974TamdanhDaDA128
07/25+Cindy1974DaDA128Tamdanh
07/25-Cindy1974TamdanhaitamDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128Tamdanh
07/25-Cindy1974TamdanhMrluckyDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128Tamdanh
07/25-Cindy1974TamdanhDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128Tamdanh
07/25+Cindy1974TamdanhtaothoDaDA128
07/25+Cindy1974DaDA128taothoTamdanh
07/25+Cindy1974TamdanhtaothoDaDA128
07/25-Cindy1974DaDA128taothoTamdanh
07/25-Cindy1974taothoDaDA128
07/25+Cindy1974DaDA128SlyWallaby
07/25+Cindy1974DaDA128
07/25+DL20phianh1968xaque2014DaDA128
07/25-DL20DaDA128xaque2014phianh1968
07/25-DL20phianh1968xaque2014DaDA128
07/25-DL20DaDA128huyetmaphianh1968
07/25+DL20phianh1968huyetmaDaDA128
07/25-DL20DaDA128huyetmaphianh1968
07/25+DL20phianh1968huyetmaDaDA128
07/25-DL20DaDA128huyetmaphianh1968
07/25-DL20phianh1968huyetmaDaDA128
07/25+DL20DaDA128phianh1968
07/25-DL20phianh1968Ha_ThuDaDA128
07/25-DL20DaDA128Ha_Thuphianh1968
07/25-DL20phianh1968DaDA128
07/25=DaDA128lap001_cubeamChiuThua
07/25-DaDA128ChiuThuacubeamlap001_
07/25+DaDA128lap001_cubeamChiuThua
07/25-DaDA128ChiuThuacubeamlap001_
07/25-DaDA128lap001_cubeamChiuThua
07/25-DaDA128cubeamlap001_
07/25+DaDA128lap001_cubeamKhangKa
07/25-DaDA128cubeamlap001_
07/25-DaDA128cubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeam
07/25-DaDA128aitamcubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeamaitam
07/25-DaDA128aitamcubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeamLuVo
07/25+DaDA128LuVocubeamletrungdp
07/25+DaDA128letrungdpcubeamLuVo
07/25=DaDA128LuVocubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeamLuVo
07/25-DaDA128LuVocubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeamLuVo
07/25-DaDA128cubeamletrungdp
07/25-DaDA128letrungdpcubeamhonganh
07/25+DaDA128honganhcubeamletrungdp
07/25+DaDA128letrungdpcubeamhonganh
07/25+DaDA128honganhcubeam

Ván Tiến Lên kế tiếp của DaDA128...

Vinagames CXQ