Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Daddy_Kuti

Ngày Thắng Người chơi
09/30-Thanh_DaDaddy_Kutilahuy
09/30-Thanh_DalahuyDaddy_Kuti
09/30-Thanh_DaDaddy_Kutilahuy
09/30-Thanh_DalahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30+Thanh_Daxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-Thanh_DalahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30-Thanh_Daxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30-HoaiNiemXuaxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30+HoaiNiemXuaxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30-HoaiNiemXuaxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30+HoaiNiemXuaxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30-HoaiNiemXuaxem_phimDaddy_Kutilahuy
09/30-HoaiNiemXualahuyDaddy_Kutixem_phim
09/30-Daddy_Kutiwins_21phillyx5
09/30-Tinh_mongphillyx5wins_21Daddy_Kuti
09/30-Tinh_mongDaddy_Kutiwins_21phillyx5
09/30-Tinh_mongphillyx5wins_21Daddy_Kuti
09/30-Tinh_mongDaddy_Kutiwins_21phillyx5
09/30+Tinh_mongphillyx5wins_21Daddy_Kuti
09/29-Daddy_Kutiaichungtinhtoanle
09/29-Tinh_mongtoanleaichungtinhDaddy_Kuti
09/29-Tinh_mongDaddy_Kutiaichungtinhtoanle
09/29-Tinh_mongtoanleaichungtinhDaddy_Kuti
09/29-Tinh_mongDaddy_Kutiaichungtinh
09/29+Tinh_mongaichungtinhDaddy_Kuti
09/29-Tinh_mongDaddy_Kutiaichungtinh
09/29+Tinh_mongaichungtinhDaddy_Kuti
09/29-Daddy_KutiChuThoonaznc2k
09/29-aznc2kChuThoonDaddy_Kuti
09/29-Daddy_KutiChuThoonaznc2k
09/29-Tinh_mongaznc2kChuThoonDaddy_Kuti
09/28-Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28-Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28-Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28+Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28+Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28+Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28+Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28+Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28+Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28-Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28+Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/28+Daddy_KutiAlextranChau_NguyentopU
09/28-Daddy_KutitopUChau_NguyenAlextran
09/27-caribeThemoonKissDaddy_Kuti
09/27-caribeDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-caribeThemoonKissDaddy_Kuti
09/27-caribeyeu_tra_gopDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-caribeThemoonKissDaddy_Kutiyeu_tra_gop
09/27+caribeyeu_tra_gopDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-caribeThemoonKissDaddy_Kutiyeu_tra_gop
09/27-caribeyeu_tra_gopDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-caribeThemoonKissDaddy_Kutiyeu_tra_gop
09/27-caribeyeu_tra_gopDaddy_KutiThemoonKiss
09/27+caribeDaddy_Kutiyeu_tra_gop
09/27-caribeyeu_tra_gopDaddy_Kuti
09/27+caribeDaddy_Kutiyeu_tra_gop
09/27-Daddy_KutiThemoonKiss
09/27-TranTrungThemoonKissDaddy_Kuti
09/27-TranTrungDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-TranTrungThemoonKissDaddy_Kuti
09/27+TranTrungDaddy_KutiThemoonKiss
09/27-TranTrungThemoonKissDaddy_Kuti
09/27-TranTrungDaddy_KutiThemoonKiss
09/27+TranTrungAnhbaDaddy_Kutisanhdieu
09/27-TranTrungsanhdieuDaddy_KutiAnhba
09/27-TranTrungAnhbaDaddy_Kutisanhdieu
09/27-Daddy_KuticaribeMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamcaribe
09/27-Daddy_KuticaribeYeuemamthamMyTam
09/27+Daddy_KutiMyTamYeuemamthamcaribe
09/27+Daddy_KuticaribeYeuemamthamMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamYeuemamthamcaribe
09/27-Daddy_KuticaribeYeuemamthamMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamYeuemamthamcaribe
09/27-Daddy_KuticaribeYeuemamthamMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamYeuemamthamcaribe
09/27-Daddy_KuticaribeYeuemamthamMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamYeuemamthamcaribe
09/27+Daddy_KuticaribeMyTam
09/27-Daddy_KutiMyTamcaribe
09/27-traihoangtanTranTrungDaddy_Kutisanhdieu
09/27-traihoangtansanhdieuDaddy_KutiTranTrung
09/27-traihoangtanTranTrungDaddy_Kutisanhdieu
09/27-traihoangtansanhdieuDaddy_KutiTranTrung
09/27-traihoangtanTranTrungDaddy_Kutisanhdieu
09/27+traihoangtansanhdieuDaddy_KutiTranTrung
09/27+traihoangtanTranTrungDaddy_Kutisanhdieu
09/27+traihoangtansanhdieuDaddy_KutiTranTrung
09/27-superboylangtu78Lone_WolfDaddy_Kuti
09/27-superboyDaddy_KutiLone_Wolflangtu78
09/27+superboylangtu78Lone_WolfDaddy_Kuti
09/27+superboyDaddy_KutiLone_Wolflangtu78
09/27-superboylangtu78Lone_WolfDaddy_Kuti
09/27-superboyDaddy_KutiLone_Wolflangtu78

Ván Tiến Lên kế tiếp của Daddy_Kuti...

Vinagames CXQ