Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Desperado

Ngày Thắng Người chơi
08/13-DARKSOUL9999uttv123DesperadoSpaceSquare
08/13-DARKSOUL9999SpaceSquareDesperadouttv123
08/13-DARKSOUL9999uttv123DesperadoSpaceSquare
08/13-DARKSOUL9999SpaceSquareDesperadouttv123
08/13+DARKSOUL9999uttv123DesperadoSpaceSquare
08/13+DARKSOUL9999SpaceSquareDesperadouttv123
08/13+DARKSOUL9999uttv123DesperadoSpaceSquare
08/13+DARKSOUL9999SpaceSquareDesperadouttv123
08/13-DARKSOUL9999uttv123DesperadoSpaceSquare
08/13-dungvu59SpaceSquareDesperadouttv123
08/13-dungvu59uttv123Desperado
08/13-dungvu59Desperadouttv123
08/13+phuquoc76uttv123DesperadoDARKSOUL9999
08/13-phuquoc76DARKSOUL9999Desperadouttv123
08/13-phuquoc76uttv123DesperadoDARKSOUL9999
08/13-phuquoc76DARKSOUL9999Desperadouttv123
08/06-caothutanhhoaloiDesperadotonnynghia66
08/06+caothutanhtonnynghia66Desperadohoaloi
08/06-caothutanhhoaloiDesperadotonnynghia66
08/06+caothutanhtonnynghia66Desperado
08/06+caothutanhAudienDesperadotonnynghia66
08/06-caothutanhtonnynghia66DesperadoAudien
08/06-caothutanhAudienDesperadotonnynghia66
08/06-caothutanhtonnynghia66DesperadoAudien
08/06+caothutanhAudienDesperadotonnynghia66
08/06+caothutanhtonnynghia66DesperadoAudien
08/06-caothutanhDesperadotonnynghia66
08/06+caothutanhtonnynghia66DesperadoToQuyen
08/06+caothutanhToQuyenDesperadotonnynghia66
08/06-caothutanhtonnynghia66DesperadoToQuyen
08/06-caothutanhToQuyenDesperadotonnynghia66
08/06-caothutanhDesperadoToQuyen
08/06+ToQuyenDesperado
08/06+TigerHNDesperado
08/06-TigerHNDesperadoying_yang_vnbongsen
08/06-TigerHNbongsenying_yang_vnDesperado
08/06+TigerHNDesperadoying_yang_vnbongsen
08/06-TigerHNbongsenying_yang_vnDesperado
08/06+TigerHNDesperadoying_yang_vnbongsen
08/06+TigerHNDesperado
08/05-Desperadohankssho_nhu_thuysonnguyen906
08/05-Desperadosonnguyen906ho_nhu_thuyhankss
08/05+Desperadohankssho_nhu_thuysonnguyen906
08/05-Desperadosonnguyen906ho_nhu_thuyhankss
08/05-Desperadohankssho_nhu_thuysonnguyen906
08/05+Desperadosonnguyen906hankss
08/05+Desperadosonnguyen906
08/05+Desperadosonnguyen906
08/05-Desperadoimprezasonnguyen906
08/05-Desperadosonnguyen906CauKhumx_mine
08/05-Desperadox_mineCauKhumsonnguyen906
08/05+Desperadosonnguyen906CauKhumx_mine
08/05-DesperadoCauKhumsonnguyen906
08/05+Desperadosonnguyen906DARKSOUL9999
08/05-DesperadoDARKSOUL9999sonnguyen906
08/05+Desperadosonnguyen906DARKSOUL9999
08/05-DesperadoFuThuyDomsonnguyen906
08/05-Desperadosonnguyen906FuThuyDom
08/05-Desperadotamthoi999FuThuyDomsonnguyen906
08/05-Desperadosonnguyen906FuThuyDomtamthoi999
08/04-bavangDesperadoT_T
08/04-bavangT_TDesperado
08/04-bavangDesperadoT_T
08/04-bavangyokdoT_TDesperado
08/04-DesperadoT_Tyokdo
08/04+YenPhyokdoT_TDesperado
08/04-YenPhDesperadoT_Tyokdo
08/04-YenPhyokdoT_TDesperado
08/04-YenPhDesperadoT_T
08/04+T_TDesperado
08/04+DesperadoT_T
08/04-VuaLuoihellovnT_TDesperado
08/04+VuaLuoiDesperadoT_Thellovn
08/04-VuaLuoiT_TDesperado
08/04-VuaLuoiDesperadoT_T
08/04-GuppyBatbaiDesperadoHa_Thu
08/04-GuppyHa_ThuDesperadoBatbai
08/04-bigeggLuonglyndaahoang_jpDesperado
08/04+bigeggDesperadohoang_jpLuonglyndaa
08/04-bigeggLuonglyndaahoang_jpDesperado
08/04-redhoahong_Desperadohoang_jpLuonglyndaa
08/04+redhoahong_LuonglyndaaDesperado
08/02-phuquoc76DesperadoJokerlxlNgOc
08/02-phuquoc76lNgOcJokerlxDesperado
08/02+phuquoc76DesperadoJokerlxlNgOc
08/02-phuquoc76lNgOcJokerlxDesperado
08/02-phuquoc76DesperadoJokerlxlNgOc
08/02-phuquoc76lNgOcJokerlxDesperado
08/02-phuquoc76DesperadoJokerlxlNgOc
08/02+phuquoc76daicamaxJokerlxDesperado
08/02-phuquoc76DesperadoJokerlx
08/02+phuquoc76JokerlxDesperado
08/02+phuquoc76DesperadoJokerlx
08/02-phuquoc76anh4langJokerlxDesperado
07/31-colengheoshumingDesperado
07/31-colengheoDesperadoshuming
07/31-colengheoshumingDesperadohoa10h
07/31-colengheohoa10hDesperadoshuming
07/31+colengheoDesperado
07/31-colengheoDesperado

Ván Tiến Lên kế tiếp của Desperado...

Vinagames CXQ