Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của DiecK_SoSung

Ngày Thắng Người chơi
06/21-EnterpriseO_GiaBuiDoiJimmy_pham2DiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungJimmy_pham2O_GiaBuiDoi
06/21-EnterpriseO_GiaBuiDoiJimmy_pham2DiecK_SoSung
06/21+EnterpriseDiecK_SoSungJimmy_pham2O_GiaBuiDoi
06/21-EnterpriseO_GiaBuiDoiJimmy_pham2DiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungJimmy_pham2O_GiaBuiDoi
06/21-EnterpriseO_GiaBuiDoiJimmy_pham2DiecK_SoSung
06/21+EnterpriseDiecK_SoSungJimmy_pham2O_GiaBuiDoi
06/21+EnterpriseO_GiaBuiDoiDiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungO_GiaBuiDoi
06/21=EnterpriseO_GiaBuiDoiarsenvlDiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungarsenvlO_GiaBuiDoi
06/21-EnterpriseMienDatHuaarsenvlDiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungarsenvlMienDatHua
06/21-EnterprisearsenvlDiecK_SoSung
06/21-EnterpriseDiecK_SoSungarsenvl
06/21+Enterprisekimngoc2002arsenvlDiecK_SoSung
06/21=EnterpriseDiecK_SoSungarsenvlkimngoc2002
06/21-Enterprisekimngoc2002DiecK_SoSung
06/18-tieungoc89DiecK_SoSungKentNgmk2013
06/18+tieungoc89mk2013KentNgDiecK_SoSung
06/18-tieungoc89DiecK_SoSungKentNgmk2013
06/18+tieungoc89mk2013KentNgDiecK_SoSung
06/15-anhiuemnhiuDiecK_SoSungJoker_Kseven2
06/15-anhiuemnhiuDiecK_SoSungJoker_Kseven2
06/12-DiecK_SoSungThuyQuynh01Anhthu81
06/12+DiecK_SoSungAnhthu81ThuyQuynh01
06/12+DiecK_SoSungN_giangThuyQuynh01
06/12-DiecK_SoSungngocxanh71ThuyQuynh01N_giang
06/11-Ha_ha_haDiecK_SoSungtienchung
06/11+Ha_ha_hatienchungDiecK_SoSung
06/11-Ha_ha_haDiecK_SoSungtienchung
06/11-Ha_ha_hatienchungDiecK_SoSung
06/11-Ha_ha_haDiecK_SoSungtienchung
06/05-THvinhchauHoaiYeuDiecK_SoSungtamhiep
06/05-THvinhchautamhiepDiecK_SoSungHoaiYeu
06/05-THvinhchauHoaiYeuDiecK_SoSungtamhiep
06/05-traiquethanformDiecK_SoSung
06/05-traiqueDiecK_SoSungthanform
06/05+traiquethanformDiecK_SoSung
06/04-DiecK_SoSungSaigonthu7KePhieuBacngocdoan
06/04-DiecK_SoSungngocdoanKePhieuBacSaigonthu7
06/04-DiecK_SoSungSaigonthu7KePhieuBacngocdoan
Vinagames CXQ