Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Filthy1986

Ngày Thắng Người chơi
05/27-beckytranFilthy1986Thuy_lunThanh_Da
05/27-beckytranThuy_lunFilthy1986
05/27-beckytranFilthy1986Thuy_lunDieumonguoc
05/27+beckytranDieumonguocThuy_lunFilthy1986
05/27-beckytranFilthy1986Thuy_lunDieumonguoc
05/27-beckytranThuy_lunFilthy1986
05/27-quy123Filthy1986caothuvolam
05/27=quy123caothuvolamFilthy1986
05/27+beckytranFilthy1986Thuy_lunvovinh
05/27-beckytranvovinhThuy_lunFilthy1986
05/27-beckytranFilthy1986Hoamuatimvovinh
05/27+beckytranvovinhFilthy1986
05/27-VivianpFilthy1986chiyeuminhaSolac
05/27-ScoreupFilthy1986rickyngkill_to_kill
05/27-Scoreupkill_to_killrickyngFilthy1986
05/27+ScoreupFilthy1986rickyngkill_to_kill
05/27-beckytrankill_to_killFilthy1986vovinh
05/27-beckytranFilthy1986SaiGonToDayvovinh
05/27-beckytranvovinhFilthy1986
05/27-beckytranFilthy1986quy123vovinh
05/27+beckytranvovinhquy123Filthy1986
05/27-Filthy1986chiyeuminhathuy_andy
05/27+Filthy1986quy123
05/27+beckytranvovinhFilthy1986
05/27+beckytranFilthy1986vovinh
05/27+beckytranvovinhFilthy1986
05/27+beckytranFilthy1986vovinh
05/27-beckytranvovinhFilthy1986
05/27-beckytranGuyverFilthy1986vovinh
05/27-vovinhFilthy1986Guyver
05/27+beckytranGuyverFilthy1986vovinh
05/27-beckytranvovinhFilthy1986Guyver
05/27-Filthy1986hamchoiNguoimechoi2QuoiNg2
05/27-beckytranGuyvervovinhFilthy1986
05/27-beckytranFilthy1986vovinhGuyver
05/27-beckytranGuyvervovinhFilthy1986
05/27-vovinhFilthy1986rickyngnat2000
05/27+Filthy1986Cayhuongnui
05/27+Filthy1986Cayhuongnui
05/27=vovinhFilthy1986rickyngnat2000
05/27-vovinhnat2000rickyngFilthy1986
05/27+vovinhFilthy1986rickyngnat2000
05/27-vovinhrickyngFilthy1986
05/27-Filthy1986nat2000Thuy_lun
Vinagames CXQ