Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Gerbera

Ngày Thắng Người chơi
10/04-TraiUSA77DeffGerberaHocchoi
10/04-TraiUSA77HocchoiGerberaDeff
10/04-TraiUSA77DeffGerberaHocchoi
10/04-TraiUSA77GerberaDeff
10/04+DeffGerbera
10/04-GerberaDeff
10/04+Tinh_mongDeffGerbera
10/04+Tinh_mongGerberaDeff
10/04-Tinh_mongDeffGerbera
10/04-Tinh_mongGerberaDeff
10/04+Tinh_mongDeffGerbera
10/04-Tinh_mongGerberaDeff
10/04-Tinh_mongDeffGerberaThienNhat
10/04-Tinh_mongThienNhatGerberaDeff
10/04-Tinh_mongDeffGerberaThienNhat
10/04+Tinh_mongThienNhatGerberaDeff
10/04-Tinh_mongDeffGerberaThienNhat
10/04-Tinh_mongThienNhatGerberaDeff
10/04+Tinh_mongDeffGerberaThienNhat
10/04-Tinh_mongThienNhatGerberaDeff
10/04+Tinh_mongGerberaThienNhat
10/04-Tinh_mongGerbera
10/04+Tinh_mongGerbera
10/04-Tinh_mongGerbera
10/04=Tinh_mongGerbera
10/04+Tinh_mongGerbera
10/04+Tinh_mongGerbera
10/04+Tinh_mongJohnnyvanGerberaConkua
10/04+Tinh_mongConkuaGerberaJohnnyvan
10/04-Tinh_mongJohnnyvanGerberaConkua
10/04-Tinh_mongConkuaGerberaJohnnyvan
10/04-cc3cotuyettinhcocGerbera
10/04+cc3coGerberatuyettinhcoc
10/04-cc3cotuyettinhcochong_vinhGerbera
10/04+cc3coGerberatuyettinhcoc
10/04-cc3cotuyettinhcoctrubui1103Gerbera
10/04-cc3coGerberatrubui1103tuyettinhcoc
10/04+cc3cotuyettinhcoctrubui1103Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5
10/03+Phonglan22MinhMinh5Gerbera
10/03+HocchoiGerberaMinhMinh5Phonglan22
10/03+HocchoiPhonglan22MinhMinh5Gerbera
10/03-HocchoiGerberaMinhMinh5
10/03-HocchoiMinhMinh5Gerbera
10/03-HocchoiGerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03-HocchoiHaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03+HocchoiGerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03-HocchoiHaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03-HocchoiGerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03-HocchoiHaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03-HocchoiGerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03-HocchoiHaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03-HocchoiGerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03-HocchoiHaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03+HaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03+HaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03=GerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03+HaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03+HaoKietMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5HaoKiet
10/03+HocchoiMinhMinh5Gerbera
10/03+HocchoiGerberaMinhMinh5
10/03+HocchoiMinhMinh5Gerbera
10/03+HocchoiGerberaMinhMinh5
10/03-MinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5
10/03+hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03+hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03+hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03+hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-Phonglan22GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03+hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03+GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03=hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-dinh6464GerberaMinhMinh5hong_vinh
10/03-dinh6464hong_vinhMinhMinh5Gerbera
10/03-GerberaMinhMinh5
10/03-MinhMinh5Gerbera

Ván Tiến Lên kế tiếp của Gerbera...

Vinagames CXQ