Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của JAM

Ngày Thắng Người chơi
12/05+nguoivotusnowiteJAMcaonhan1
12/05+nguoivotucaonhan1JAM
12/05+nguoivotudougmillerJAMcaonhan1
12/05+snowitecaonhan1JAMdougmiller
12/05+snowitedougmillerJAMcaonhan1
12/05=snowitecaonhan1JAMdougmiller
12/05+snowitedougmillerJAMcaonhan1
12/05+snowitecaonhan1JAMdougmiller
12/05+snowitedougmillerJAMcaonhan1
12/05+snowitecaonhan1JAMdougmiller
12/05+snowitedougmillerJAMcaonhan1
12/04-ThebestsangfuongtamJAMthi_no123
12/04-Thebestthi_no123JAMsangfuongtam
12/04+ThebestsangfuongtamJAMthi_no123
12/04+Thebestthi_no123JAMsangfuongtam
12/04+ThebestsangfuongtamJAMthi_no123
12/04+Thebestthi_no123JAMsangfuongtam
12/04+ThebestsangfuongtamJAMthi_no123
12/04-Thebestthi_no123JAMsangfuongtam
12/04+ThebestsangfuongtamJAMthi_no123
12/04-Thebestthi_no123JAMsangfuongtam
12/04-bkJAMthi_no123
12/04+sandy8899meikotien2JAM
12/04+sandy8899JAMmeikotien2
12/04+sandy8899JAM
12/04+sandy8899JAM
12/04+sandy8899JAM
12/04-sandy8899JAM
12/04-sandy8899JAM
12/02+bkJAMgamelerThebest
12/02-bkThebestgamelerJAM
12/02+bkJAMgamelerThebest
12/02-bkThebestgamelerJAM
12/02+bkJAMThebest
12/02+bkThebestJAM
12/02+JAMsangfuongtamtrungnhi1977
12/02+beautrungnhi1977sangfuongtamJAM
12/02+beauJAMsangfuongtamtrungnhi1977
12/02+beautrungnhi1977JAM
12/02+monkeykingxJAM
12/02-monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02-monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02-monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02+monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02+monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02+monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02-monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02+monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02+monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02+monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02+monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
12/02+monkeykingxUntoUchablEsandy8899JAM
12/02+monkeykingxJAMsandy8899UntoUchablE
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/30+vetinhschuttersJAMWinner
11/30+vetinhWinnerJAMschutters
11/30-vetinhschuttersJAMWinner
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/30+vetinhschuttersJAMWinner
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/30-vetinhschuttersJAMWinner
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/30+vetinhschuttersJAMWinner
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/30-vetinhschuttersJAMWinner
11/30-vetinhWinnerJAMschutters
11/29-sandy8899schuttersmonkeykingxJAM
11/29+sandy8899JAMThebestschutters
11/29-beauJAMbathuong1trungnhi1977
11/29+beautrungnhi1977bathuong1JAM
11/29+beauJAMbathuong1trungnhi1977
11/29-sandy8899JAMbuonvingheo
11/29=sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29-sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29-sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29+sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29+sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29-sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29+sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29-sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29-sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29-sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29+sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29+sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29-sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29+sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29+sandy8899buonvingheoJAMschutters
11/29+sandy8899schuttersJAMbuonvingheo
11/29-beauJAMtrungnhi1977
11/29-beautrungnhi1977JAM
11/29-beauJAMEnterprisetrungnhi1977
11/29-beautrungnhi1977EnterpriseJAM
11/29-beauJAMEnterprisetrungnhi1977
11/29-beautrungnhi1977EnterpriseJAM
11/29-beauJAMEnterprisetrungnhi1977
11/29-beautrungnhi1977EnterpriseJAM
11/29+beauJAMEnterprisetrungnhi1977
11/29-beautrungnhi1977EnterpriseJAM
11/29+beauJAMEnterprisetrungnhi1977
11/29+beauUntoUchablEEnterpriseJAM

Ván Tiến Lên Hồng Kông kế tiếp của JAM...

Vinagames CXQ