Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Jerry

Ngày Thắng Người chơi
01/22+JerrySailamhoihanphu_dung_le
01/22+JerrySailamhoihanphu_dung_leworc06
01/22=JerrySailamhoihanphu_dung_leworc06
01/22+JerrySailamhoihanphu_dung_leworc06
01/22+Jerrymeikotien2
01/22+Jerrymeikotien2VoTinh6789
01/22=Jerrymeikotien2VoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22-JerryVoTinh6789
01/22+JerryphongnhiVoTinh6789
01/22-JerryphongnhiVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryphongnhiVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryphongnhiVoTinh6789phu_dung_le
01/22=JerryVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22=JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryvuisophanVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryVoTinh6789phu_dung_le
01/22=JerryVoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryVoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22+JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le
01/22-JerryRachgia1VoTinh6789phu_dung_le

Ván Xập Xám kế tiếp của Jerry...

Vinagames CXQ