Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jimmy88

Ngày Thắng Người chơi
02/01-Jimmy88vietnamCyalongtong1234
02/01+Jimmy88longtong1234Cyavietnam
02/01+Jimmy88vietnamCyalongtong1234
02/01+Jimmy88longtong1234Cyavietnam
02/01+Jimmy88vietnamCyalongtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234Cyavietnam
02/01-Jimmy88vietnamCyalongtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234Cya
02/01-Jimmy88Cyalongtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234Cya
02/01+Jimmy88Cyalongtong1234
02/01+Jimmy88longtong1234Cyavietnam
02/01+Jimmy88vietnamCyalongtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234Cya
02/01+Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88longtong1234
02/01-Jimmy88thangbanCongacon1978Secret
02/01-Jimmy88thangbanCongacon1978Secret
02/01-Jimmy88SecretCongacon1978thangban
02/01-Jimmy88thangbanCongacon1978Secret
02/01+Jimmy88Secretthangban
02/01-Jimmy88Secret
02/01+Jimmy88Secret
02/01-Jimmy88Secret
01/31-Jimmy88tinhhongcan
01/31+Jimmy88tinhhongcanchoihettien
01/31-Jimmy88choihettientinhhongcan
01/31+Jimmy88tinhhongcanchoihettien
01/31+Jimmy88choihettientinhhongcan
01/31-Jimmy88tinhhongcanchoihettien
01/31+Jimmy88choihettientinhhongcan
01/31+Jimmy88tinhhongcanchoihettienPhamLai
01/31-Jimmy88PhamLaichoihettientinhhongcan
01/31-Jimmy88tinhhongcanchoihettienPhamLai
01/31-Moonshinehongngoc999Jimmy88BINBIN
01/31-MoonshineBINBINJimmy88
01/31-MoonshineJimmy88BINBIN
01/31-MoonshineBINBINJimmy88Omaime
01/31-MoonshineOmaimeJimmy88BINBIN
01/31-MoonshineBINBINJimmy88Omaime
01/31-MoonshineOmaimeJimmy88BINBIN
01/31-ndoanNguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-ndoanJimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31-ndoanNguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-ndoanJimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31-ndoanNguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31+ndoanJimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31+Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31=Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31+Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31+Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31+Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31-Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31+Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31+Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31+Fairfeldno5Nguoimechoi2MinhanJimmy88
01/31-Fairfeldno5Jimmy88MinhanNguoimechoi2
01/31-Tinhkynu1975Jimmy88
01/31-Tinhkynu1975Jimmy88giaitrixiuDL20
01/31-Tinhkynu1975DL20giaitrixiuJimmy88
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31-Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31-Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31-Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31+Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31+Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31+Jimmy88DavidDumaybangtocryry3
01/31-Jimmy88ryry3maybangtocDavidDu
01/31-Jimmy88DavidDumaybangtoc
01/31-Jimmy88maybangtocDavidDu
01/31-hoaloithammai65uttv123Jimmy88
01/31=hoaloiJimmy88uttv123
01/31+hoaloiuttv123Jimmy88
01/31-hoaloiJimmy88uttv123valentin
01/31-hoaloivalentinuttv123Jimmy88
01/31-hoaloiJimmy88uttv123valentin
01/31-hoaloivalentinuttv123Jimmy88
01/31+Jennle678Jimmy88long1234
01/31+hai_le2005long1234Jimmy88Jennle678
01/31-hai_le2005Jimmy88long1234
01/31-hai_le2005Jimmy88
01/31+Jimmy88Covid19lienyeu
01/31+Jimmy88lienyeuCovid19
01/31-Jimmy88Covid19lienyeu
01/31-Jimmy88lienyeuCovid19
01/31=Jimmy88Covid19lienyeu

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jimmy88...

Vinagames CXQ