Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jokerlx

Ngày Thắng Người chơi
09/28-Jokerlxtaothohoangkim
09/28+Jokerlxhoangkimtaotho
09/28-Jokerlxtaothohonghac
09/28-Jokerlxhonghactaotho
09/28+Jokerlxtaotho
09/28+Jokerlxtaotho
09/28+Jokerlxtaotho
09/28+Jokerlxtaotho
09/28-Jokerlxtaotho
09/28-Jokerlxtaotho
09/27-chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27-chau714nguyen77bumbum_ttpJokerlx
09/27+chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27-chau714nguyen77bumbum_ttpJokerlx
09/27-chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27-chau714nguyen77bumbum_ttpJokerlx
09/27+chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27-chau714nguyen77bumbum_ttpJokerlx
09/27+chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27+chau714nguyen77bumbum_ttpJokerlx
09/27+chau714Jokerlxbumbum_ttpnguyen77
09/27-gaucon12JokerlxMulaSuriTran
09/27+gaucon12SuriTranMulaJokerlx
09/27-gaucon12JokerlxMulaSuriTran
09/27+gaucon12SuriTranMulaJokerlx
09/27-gaucon12JokerlxMulaSuriTran
09/27-gaucon12SuriTranMulaJokerlx
09/27-gaucon12JokerlxMuladungh
09/27-gaucon12dunghMulaJokerlx
09/27-gaucon12JokerlxMuladungh
09/27-gaucon12dunghMulaJokerlx
09/27+gaucon12JokerlxMuladungh
09/27+gaucon12dunghMulaJokerlx
09/27-gaucon12JokerlxMuladungh
09/27-giaitrixiudunghMulaJokerlx
09/27+giaitrixiuJokerlxMuladungh
09/27-giaitrixiudunghMulaJokerlx
09/27-ToThoi50chaydidauJokerlxFuThuyDom
09/27-ToThoi50FuThuyDomJokerlxchaydidau
09/27+ToThoi50chaydidauJokerlxFuThuyDom
09/27-ToThoi50FuThuyDomJokerlxchaydidau
09/27-ToThoi50chaydidauJokerlxFuThuyDom
09/27-ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27-ToThoi50chaydidauJokerlxkeditimchiem
09/27-ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27-ToThoi50chaydidauJokerlxkeditimchiem
09/27-ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27-ToThoi50chaydidauJokerlxkeditimchiem
09/27-ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27+ToThoi50chaydidauJokerlxkeditimchiem
09/27+ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27+ToThoi50chaydidauJokerlxkeditimchiem
09/27-ToThoi50keditimchiemJokerlxchaydidau
09/27-mdsenSimonJokerlxxichlo10000
09/27-mdsenxichlo10000JokerlxSimon
09/27+mdsenSimonJokerlxxichlo10000
09/27-mdsenxichlo10000JokerlxSimon
09/27+mdsenSimonJokerlxxichlo10000
09/27+mdsenxichlo10000JokerlxSimon
09/27+mdsenJokerlxxichlo10000
09/27-mdsenxichlo10000JokerlxYenPh
09/27-mdsenYenPhJokerlxxichlo10000
09/27-mdsenxichlo10000JokerlxYenPh
09/27+mdsenYenPhJokerlxxichlo10000
09/27+mdsencaochanchayJokerlxYenPh
09/27-mdsenYenPhJokerlx
09/27+mdsenrelaxJokerlxYenPh
09/27-JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27+JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27+JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27+Jokerlxchuotcon_008divang2cafeFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5divang2cafechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008Fairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5m2mchuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008m2mFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5m2mchuotcon_008
09/27+Jokerlxchuotcon_008m2mFairfeldno5
09/27+JokerlxFairfeldno5m2mchuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008m2mFairfeldno5
09/27-JokerlxFairfeldno5x_minechuotcon_008
09/27-Jokerlxchuotcon_008x_mineFairfeldno5
09/27+JokerlxFairfeldno5x_minechuotcon_008
09/27+Jokerlxchuotcon_008x_mineFairfeldno5
09/27-m2mchuotcon_008JokerlxFairfeldno5
09/27+m2mFairfeldno5Jokerlxchuotcon_008
09/27-m2mchuotcon_008JokerlxFairfeldno5
09/27+m2mFairfeldno5Jokerlxchuotcon_008
09/27-m2mchuotcon_008JokerlxFairfeldno5
09/27-m2mFairfeldno5Jokerlxchuotcon_008
09/27-m2mchuotcon_008JokerlxFairfeldno5
09/27+m2mFairfeldno5Jokerlxchuotcon_008
09/27=m2mchuotcon_008JokerlxFairfeldno5

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jokerlx...

Vinagames CXQ