Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jokerlx

Ngày Thắng Người chơi
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaychuotcom
11/29+Jokerlxchuotcomchoiroichayalberta
11/29+Jokerlxalbertachoiroichaychuotcom
11/29-Jokerlxchuotcomchoiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaychuotcom
11/29-Jokerlxchuotcomchoiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichay
11/29+Jokerlxalberta
11/29+Jokerlxalbertachoiroichayanhhuoston
11/29-Jokerlxanhhuostonchoiroichayalberta
11/29=Jokerlxalbertachoiroichayanhhuoston
11/29-Jokerlxanhhuostonchoiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichayanhhuoston
11/29-Jokerlxanhhuostonchoiroichayalberta
11/29-Jokerlxchoiroichay
11/29-Jokerlxnguyen77choiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaynguyen77
11/29+Jokerlxnguyen77choiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaynguyen77
11/29-Jokerlxnguyen77choiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaynguyen77
11/29-Jokerlxnguyen77choiroichayalberta
11/29-Jokerlxalbertachoiroichaynguyen77
11/29-Jokerlxchoiroichayalberta
11/29+Jokerlxalbertachoiroichay
11/29+Jokerlxchoiroichayalberta
11/29+Jokerlxvivavo99tamthoi999
11/29+Jokerlxtamthoi999vivavo99
11/29-JokerlxDARKSOUL9999vivavo99tamthoi999
11/29-Jokerlxtamthoi999vivavo99DARKSOUL9999
11/29-JokerlxDARKSOUL9999vivavo99tamthoi999
11/29-Jokerlxtamthoi999vivavo99DARKSOUL9999
11/29+JokerlxDARKSOUL9999vivavo99tamthoi999
11/29+Jokerlxvivavo99DARKSOUL9999
11/29-JokerlxDARKSOUL9999vivavo99BidenLu
11/29+JokerlxBidenLuDARKSOUL9999
11/29+JokerlxBidenLu
11/29-JokerlxBidenLu
11/29-JokerlxBidenLu
11/29-Jokerlxtommy_vanjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69tommy_van
11/29-Jokerlxtommy_vanjawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69
11/29-Jokerlxjawhe69wwe
11/29+Jokerlxwwejawhe69HungHuong29
11/29+JokerlxHungHuong29jawhe69wwe
11/29-Jokerlxwwejawhe69HungHuong29
11/29-Jokerlxjawhe69wwe
11/29+Jokerlxwwejawhe69
11/29+Jokerlxjawhe69wwe
11/29+Jokerlxjawhe69
11/29-Jokerlxjawhe69
11/29-Jokerlxjawhe69old_man
11/29-Jokerlxold_manjawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69old_man
11/29+Jokerlxold_manjawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69old_man
11/29+Jokerlxjawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxjawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29-Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalatjawhe69tth05
11/29-Jokerlxtth05jawhe69khanhdalat
11/29+Jokerlxkhanhdalattth05
11/29-Jokerlxkhanhdalat
11/29-khanhdalatNilancaochanchayJokerlx
11/29-khanhdalatJokerlxcaochanchayNilan
11/29-khanhdalatNilanJokerlx
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29=Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29+JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29+Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29+JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29-JokerlxAA1234caochanchaychoibai01
11/29-Jokerlxchoibai01caochanchayAA1234
11/29+JokerlxAA1234choibai01
11/29+Jokerlxchoibai01AA1234
11/29-Jokerlxchoibai01
11/29-TruongSon35JokerlxbacbanLA
11/29+TruongSon35MuaThu12bacbanLAJokerlx
11/29-TruongSon35JokerlxMuaThu12

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jokerlx...

Vinagames CXQ