Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jokerlx

Ngày Thắng Người chơi
06/08-JokerlxwweHa_Thuhoangkim
06/08-JokerlxhoangkimHa_Thuwwe
06/08-GA_MAI_TOVNTJokerlxmdsen
06/08-GA_MAI_TOmdsenJokerlxVNT
06/07-Jokerlxchoibai01Ha_ThuVuonglozzz
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07-steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07-steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07+steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07-steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07=steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07+steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07-steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07-steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/07+steve_tttcaothutanhJokerlxbaby_girlmax
06/07+steve_tttbaby_girlmaxJokerlxcaothutanh
06/06-danchoi209JokerlxDaddydavidMaytrang00
06/06-danchoi209Maytrang00DaddydavidJokerlx
06/06-danchoi209JokerlxDaddydavidMaytrang00
06/06-danchoi209Maytrang00DaddydavidJokerlx
06/06+danchoi209JokerlxDaddydavidMaytrang00
06/06+danchoi209DaddydavidJokerlx
06/06-danchoi209JokerlxDaddydavid
06/06+danchoi209DaddydavidJokerlx
06/06-danchoi209JokerlxDaddydavid
06/06-danchoi209LangBiangDaddydavidJokerlx
06/06-danchoi209JokerlxDaddydavidLangBiang
06/06-JokerlxBatKhuatvnA8LuuDanK1234
06/06-JokerlxK1234A8LuuDanBatKhuatvn
06/06-JokerlxBatKhuatvnA8LuuDanK1234
06/06-JokerlxK1234A8LuuDanBatKhuatvn
06/06-JokerlxBatKhuatvnA8LuuDanK1234
06/06-JokerlxK1234A8LuuDanBatKhuatvn
06/06-JokerlxBatKhuatvnK1234
06/06-JokerlxK1234BatKhuatvn
06/06-JokerlxBatKhuatvnK1234
06/06-JokerlxK1234BatKhuatvn
06/06+JokerlxK1234
06/06-A_lap001_CCP_KillerJokerlx
06/06-A_Jokerlxlap001_
06/06-A_lap001_Jokerlx
06/06-A_Jokerlxlap001_
06/06-A_lap001_Jokerlx
06/06-JokerlxA_lap001_
06/06-lap001_A_Jokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLan
06/05-GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05+GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05-GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05+GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05+GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05+GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05-GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05+GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05+GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05-GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05-GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05-GA_MAI_TOtritai1603XuanLanJokerlx
06/05+GA_MAI_TOJokerlxXuanLantritai1603
06/05-CCP_KillerJokerlxTavoiNanghellovn
06/05-CCP_KillerhellovnTavoiNangJokerlx
06/05-CCP_KillerJokerlxTavoiNang
06/05-CCP_Killertinhbuon68TavoiNangJokerlx
06/05-CCP_KillerJokerlxtinhbuon68
06/05-CCP_Killertinhbuon68lambada999Jokerlx
06/05-CCP_KillerJokerlxlambada999baby_girlmax
06/05+CCP_Killerbaby_girlmaxlambada999Jokerlx
06/05-CCP_KillerJokerlxlambada999baby_girlmax
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04-Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04+Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04-Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04-Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04+Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04+Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04-Nguoimechoi2minhy51Jokerlxlap001_
06/04-Nguoimechoi2lap001_Jokerlxminhy51
06/04-minhy51Jokerlxlap001_
06/04+KePhieuBaclap001_Jokerlxminhy51
06/04-KePhieuBacminhy51Jokerlxlap001_
06/04-KePhieuBaclap001_Jokerlxminhy51
06/04-KePhieuBacminhy51Jokerlx
06/04-JokerlxminhthoaiGA_MAI_TO
06/04-JokerlxGA_MAI_TOminhthoai
06/04+JokerlxminhthoaiGA_MAI_TO
06/04-JokerlxGA_MAI_TOminhthoai
06/04-JokerlxminhthoaiHj4870GA_MAI_TO

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jokerlx...

Vinagames CXQ