Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Julian

Ngày Thắng Người chơi
03/27-kiwwicachepvangJulianConhoa
03/27-kiwwiConhoaJuliancachepvang
03/27-kiwwicachepvangJulianConhoa
03/27-kiwwiConhoaJuliancachepvang
03/27+kiwwicachepvangJulianConhoa
03/27+kiwwiConhoaJuliancachepvang
03/27+cachepvangJulian
03/27-Julianlusubu12MrHencachepvang
03/27-JuliancachepvangMrHenlusubu12
03/27-Losing3MjeffreyJulian
03/27+Losing3MDOI_MOI16Julianjeffrey
03/27+Losing3MJennle678JulianDOI_MOI16
03/27-keepitlowJulianMoclananh
03/27+lunglinhJulianngatuyen
03/27-lusubu12JulianVanLe0101dolby2629
03/27-lusubu12dolby2629VanLe0101Julian
03/27+lusubu12JulianVanLe0101dolby2629
03/27-lusubu12dolby2629VanLe0101Julian
03/27-lusubu12JulianVanLe0101dolby2629
03/27=dolby2629VanLe0101Julian
03/27-JulianVanLe0101dolby2629
03/27-MrHendolby2629VanLe0101Julian
03/27+MrHenJulianVanLe0101dolby2629
03/27-dolby2629VanLe0101Julian
03/26-JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichDsm515
03/26=JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichDsm515
03/26-JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichDsm515
03/26-JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichDsm515
03/26-JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26=JuliandunghNhavodichDsm515
03/26-JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichDsm515
03/26+JulianDsm515Nhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichDsm515
03/26-JulianNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodich
03/26+JulianNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodich
03/26-JulianNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodich
03/26-JulianconkhiNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichconkhi
03/26+JulianconkhiNhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichconkhi
03/26-JulianconkhiNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichconkhi
03/26-JulianconkhiNhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichconkhi
03/26+JulianconkhiNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichconkhi
03/26-JulianconkhiNhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodich
03/26+JulianchefkochNhavodichdungh
03/26=JuliandunghNhavodichchefkoch
03/26-JulianchefkochNhavodichdungh
03/26=JuliandunghNhavodichchefkoch
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26+JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26+JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26+JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26+JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26-JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-JuliandunghNhavodichVienNgoTh
03/26+JulianVienNgoThNhavodichdungh
03/26-ThanThuaBaikhanhdkJulian
03/26-ThanThuaBaiJuliankhanhdk
03/26-ThanThuaBaikhanhdkJulian
03/26-ThanThuaBaiJuliankhanhdk
03/26+ThanThuaBaikhanhdkJulian
03/26+ThanThuaBaiJuliankhanhdk
03/26-ThanThuaBaikhanhdkJulian
03/26-ThanThuaBaiJuliankhanhdk
03/26-ThanThuaBaikhanhdkJulian
03/26+Juliankhanhdk
03/26+laogiakhanhdkJulian
03/26+laogiaJuliankhanhdk
03/26+laogiaDL20khanhdkJulian
03/26+laogiaJuliankhanhdkDL20
03/26-laogiaDL20khanhdkJulian
03/26-laogiaJuliankhanhdkDL20
03/26-laogiaDL20khanhdkJulian
03/26-laogiaJuliankhanhdkDL20
03/26+laogiaDL20khanhdkJulian
03/26-laogiaJuliankhanhdkDL20

Ván Tiến Lên kế tiếp của Julian...

Vinagames CXQ