Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Julie_mup

Ngày Thắng Người chơi
05/30-Atlanta321nghiahiepJulie_mup
05/30-Atlanta321nghiahiepJulie_mup
05/29-Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29-Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29+Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29-Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29=Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29-Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29-Julie_mupleaderDocCoCauBai
05/29-Julie_mupPhuong1986XuongRongGai
05/29-Julie_mupPhuong1986XuongRongGai
05/29-Julie_mupXuongRongGai
05/29-Julie_mupTieuThu0TienXuongRongGai
05/29-Julie_mupXuongRongGai
05/29+Julie_mupco2_chanhXuongRongGai
05/29-Julie_mupco2_chanhXuongRongGai
05/29-Julie_mupco2_chanhXuongRongGai
05/29+Julie_mupco2_chanh
05/28-EndL3ss_L0v3Julie_mup
05/28-EndL3ss_L0v3Julie_mup
05/28-EndL3ss_L0v3Julie_mup
05/28+EndL3ss_L0v3Julie_mup
05/28-Xa_xaTh_thuongJulie_mup
05/28-Xa_xaTh_thuongJulie_mup
05/28-Xa_xaJulie_mup
05/28+Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28-Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28-Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28-Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28-Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28=Xa_xaXautuNhienJulie_mup
05/28-lNgOcJulie_mupPhuong1986
05/28-lNgOcJulie_mupPhuong1986
05/28-lNgOcJulie_mup
05/28+lNgOcJulie_mupmk2013
05/28-lNgOcJulie_mupmk2013
05/28+AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28+AlextranJulie_mupmk2013
05/28=AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28-AlextranJulie_mupmk2013
05/28+AlextranJulie_mup
05/28+ZzCandyManzZJulie_mupCX5_
05/28-ZzCandyManzZJulie_mupCX5_
05/28-ZzCandyManzZJulie_mupCX5_
05/28+Julie_mupCX5_
05/28+Julie_mupCX5_
05/28+dongtuuJulie_mupCX5_
05/28-Julie_mupHNHK
05/28-Julie_mupHNHK
05/28-Julie_mupXa_xaHNHK
05/28-Julie_mupXa_xaHNHK
05/28-Julie_mupXa_xaHNHK
05/28-Julie_mupXa_xaHNHK
05/28-XalangsangveWinsbxJulie_mup
05/28+XalangsangveWinsbxJulie_mup
05/28+XalangsangveJulie_mup
05/28=XalangsangveXa_xaJulie_mup
05/28-XalangsangveJulie_mup
05/28-XalangsangveGiotSuongDEmJulie_mup
05/28+XalangsangveJulie_mup
05/28-Xalangsangveco2_chanhJulie_mup
05/28+Xalangsangveco2_chanhJulie_mup
05/28+Xalangsangveco2_chanhJulie_mup
05/28+Xalangsangveco2_chanhJulie_mup
05/28+Xalangsangveco2_chanhJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28=XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28+XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangveJulie_mup
05/28+XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-XalangsangvedongtuuJulie_mup
05/28-Julie_mupWinsbxPhuong1986
05/28-Julie_mupWinsbxPhuong1986
05/28-Julie_mupPhuong1986
05/28-Julie_mupChem_vitPhuong1986
05/27-aznbodyJulie_mupKietVan
05/27-Julie_mupKietVan
05/27+SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27+SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27-SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27+SweetLoveJulie_mupKietVan
05/27+SweetLoveJulie_mup
05/27+SweetLoveJulie_mup
05/27-SweetLoveJulie_mup
05/27-SweetLoveJulie_mup
05/27+SweetLovetusac01Julie_mup

Ván Bài Xệp kế tiếp của Julie_mup...

Vinagames CXQ