Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KQT

Ngày Thắng Người chơi
06/02-KQTJoseyNgCuopvo_11
06/02-KQTQueenDiamonDCuopvo_11JoseyNg
06/02+KQTJoseyNgCuopvo_11QueenDiamonD
06/01+KQTMR2
06/01-KQTMR2
05/31-Linda98Tripheo145TriUcKQT
05/31-Linda98KQTTriUcTripheo145
05/31-Linda98Tripheo145TriUcKQT
05/31-Linda98KQTTriUcTripheo145
05/31-CamapmapsaymenbaiKimt8KQT
05/31-CamapmapKQTKimt8saymenbai
05/31+CamapmapsaymenbaiKimt8KQT
05/31+CamapmapKQTKimt8
05/31-CamapmapLeo_TomKimt8KQT
05/31-painted_wingKQTbongsenlygia
05/31-Saulucsix6KQT
05/31+KQTbongsenSaulucsix6
05/31-TrumTLSaulucsix6bongsenKQT
05/31-TrumTLKQTbongsenSaulucsix6
05/31-TrumTLSaulucsix6bongsenKQT
05/31-TrumTLKQTbongsenSaulucsix6
05/31-TrumTLSaulucsix6bongsenKQT
05/31-TrumTLKQTbongsenSaulucsix6
05/31-TrumTLSaulucsix6bongsenKQT
05/31-TrumTLKQTbongsenSaulucsix6
05/31-TrumTLSaulucsix6bongsenKQT
05/31-vetinhQuat61xuongrongdenKQT
05/31-vetinhKQTxuongrongdenQuat61
05/31-vetinhQuat61xuongrongdenKQT
05/31+vetinhKQTxuongrongdenQuat61
05/31-vetinhQuat61xuongrongdenKQT
05/31+vetinhKQTQuat61
05/31-vetinhKQT
05/31+bumbum_ttpbongsenKQT
05/31+NamDoan123KQTbongsenbumbum_ttp
05/31-NamDoan123bumbum_ttpbongsenKQT
05/31-NamDoan123KQTbongsenbumbum_ttp
05/31-NamDoan123bumbum_ttpbongsenKQT
05/31+NamDoan123KQTxuongrongdenbumbum_ttp
05/31+NamDoan123SoledadxuongrongdenKQT
05/31-NamDoan123KQTxuongrongdenSoledad
05/31-NamDoan123SoledadxuongrongdenKQT
05/31+NamDoan123KQTxuongrongdenSoledad
05/31-NamDoan123SoledadKQT
05/31-NamDoan123KQTSoledad
05/31+NamDoan123SoledadKQT
05/31-NamDoan123KQTgen9Soledad
05/31-NamDoan123Soledadgen9KQT
05/31-NamDoan123KQTgen9Soledad
05/31-UceBiluntwweKQT
05/31-UceKQTwweBilunt
05/31-UceBiluntwweKQT
05/31-UceKQTBilunt
05/31-UceKQT
05/31-UceKQT
05/31-Ucevietnam321KQT
05/31-UceKQTvietnam321
05/31-Ucevietnam321KQT
05/30-Kvg617KQTConkomaubienwwe
05/30-Kvg617wweConkomaubienKQT
05/30-Kvg617KQTConkomaubienwwe
05/30-Kvg617wweConkomaubienKQT
05/30-Kvg617KQTConkomaubienwwe
05/30-Kvg617hoang_jpbuikimKQT
05/30-Kvg617KQTbuikimhoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpbuikimKQT
05/30-Kvg617KQTbuikimhoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpbuikimKQT
05/30-Kvg617KQTbuikimhoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpbuikimKQT
05/30+Kvg617KQTbuikimhoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpbuikimKQT
05/30-Kvg617KQTTruongSon35hoang_jp
05/30+Kvg617hoang_jpTruongSon35KQT
05/30-Kvg617KQTTruongSon35hoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpTruongSon35KQT
05/30+Kvg617KQTTruongSon35hoang_jp
05/30-Kvg617hoang_jpTruongSon35KQT
05/30-Kvg617KQTTruongSon35
05/30+Kvg617TruongSon35KQT
05/30+Kvg617KQTTruongSon35
05/30-Kvg617BigWinTruongSon35KQT
05/30-Kvg617KQTTruongSon35BigWin
05/30-Kvg617BigWinTruongSon35KQT
05/30-Kvg617KQTTruongSon35BigWin
05/30-BigWinTruongSon35KQT
05/30-KQTTruongSon35BigWin
05/30-CH24BigWinTruongSon35KQT
05/30+CH24KQTTruongSon35BigWin
05/30+CH24BigWinTruongSon35KQT
05/30+CH24KQTBigWin
05/30+CH24bacbanLAKQT
05/30-CH24KQTying_yang_vn
05/30-CH24ying_yang_vnCuopvo_11KQT
05/30-CH24KQTCuopvo_11
05/30-CH24KQT
05/30-KQTtindoculilambada999
05/30-KQTlambada999culitindo
05/30-KQTtindoculi
05/30+KQTHongKianVuiculitindo

Ván Tiến Lên kế tiếp của KQT...

Vinagames CXQ