Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Kdtnddbd

Ngày Thắng Người chơi
10/11+Kdtnddbdmuchu
10/11+Kdtnddbdmuchu
10/11-Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdbaltimore_muchu
10/11+Paul99Kdtnddbdbaltimore_muchu
10/11-Paul99Kdtnddbdbaltimore_muchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdwwwsnowwwwmuchu
10/11=Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11=Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11=Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11-Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11+Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11=Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11=Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11-Paul99KdtnddbdLaoDai6408muchu
10/11+Paul99Kdtnddbdmuchu
10/11+Paul99KdtnddbdLamHoangmuchu
10/11-Paul99KdtnddbdLamHoangmuchu
10/11=KdtnddbdLamHoangmuchu
10/11=KdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+BadBoyLuckyKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11-BadBoyLuckyKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11-BadBoyLuckyKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+BadBoyLuckyKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+vuisophanKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+vuisophanKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11-vuisophanKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+vuisophanKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11+vuisophanKdtnddbdLamHoangmuchu
10/11-vuisophanKdtnddbdmuchu
10/11-vuisophanKdtnddbdmuchu
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8vu_om
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11-Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8
10/11+Kdtnddbdmuchuquangtruong8baltimore_
10/11-Kdtnddbdmuchubaltimore_
10/11+KdtnddbdmuchuDeathmanbaltimore_
10/11-KdtnddbdmuchuDeathmanbaltimore_
10/11-KdtnddbdmuchuDeathmanbaltimore_
10/11-KdtnddbdmuchuDeathmanbaltimore_

Ván Xập Xám kế tiếp của Kdtnddbd...

Vinagames CXQ