Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KentNg

Ngày Thắng Người chơi
05/27=gietlasechetKentNgTakiussacaothusj
05/27+gietlasechetcaothusjKentNg
05/26-KentNgredhoahong_
05/26-saigon1975Tinh_mongZuizuiKentNg
05/26-JohnnyvankieunaovayemKentNgsuptac
05/26-NgocanhKentNgJohnnyvansuptac
05/26-NgocanhsuptacJohnnyvanKentNg
05/26-thaohongKentNgMeoMapVoTinh
05/26-thaohongMeoMapVoTinhKentNg
05/26-julieeeb0oTrenTayEm123thuiheoKentNg
05/25-KentNgxXxsIeUaCxXxJohnnyvan
05/25-KentNgJohnnyvanxXxsIeUaCxXx
05/25-TraiUSA77KentNg
05/25-hoanghonbuonNorwayKentNgYenTuKy
05/25-hoanghonbuonYenTuKyKentNgNorway
05/25-hoanghonbuonNorwayKentNgYenTuKy
05/25-hoanghonbuonYenTuKyKentNgNorway
05/25-NhatMinNgsuong_quaAnhKentNg
05/25+NhatMinNgKentNgsuong_quaAnh
05/25-NhatMinNgsuong_quaAnhKentNg
05/25-NhatMinNgKentNgsuong_quaAnh
05/25-TinhLoCachXaKentNgSO_NICExekhongphanh
05/25-TinhLoCachXaxekhongphanhSO_NICEKentNg
05/24+HaoKietKentNg
05/24+HaoKietKentNg
05/23-NhuThuyenhong_vinhKentNg
05/23-NhuThuyenKentNghong_vinh
05/23-NhuThuyenhong_vinhKentNg
05/23-NhuThuyenKentNghong_vinh
05/23-x7_Bi_Longtomphung1NQ009KentNg
05/23-x7_Bi_LongKentNgNQ009tomphung1
05/23-x7_Bi_Longtomphung1NQ009KentNg
05/23-x7_Bi_LongKentNgNQ009tomphung1
05/23+x7_Bi_Longtomphung1NQ009KentNg
05/23-x7_Bi_LongKentNgNQ009tomphung1
05/23+Midnite_MoonAlextranKentNg
05/23=Midnite_MoonPhonglan22KentNgAlextran
05/23-Midnite_MoonAlextranKentNgPhonglan22
05/23+Midnite_MoonPhonglan22KentNgAlextran
05/23+Midnite_MoonAlextranKentNgPhonglan22
05/23-Midnite_MoonKentNgAlextran
05/23-Midnite_MoonAlextranKentNgMy_love
05/23-Midnite_MoonMy_loveKentNgAlextran
05/23-Midnite_MoonAlextranKentNgMy_love
05/23-Midnite_MoonKentNgAlextran
05/23-Midnite_MoonAlextranKentNgx7_Bi_Long
05/23-Midnite_Moonx7_Bi_LongKentNgAlextran
05/23+Midnite_MoonAlextranKentNgx7_Bi_Long
05/23-tomphung1x7_Bi_LongKentNg
05/23-tomphung1KentNgx7_Bi_Long
05/23+tomphung1x7_Bi_LongKentNg
05/23-tomphung1KentNgx7_Bi_Long
05/23-tomphung1x7_Bi_Longsuong_quaAnhKentNg
05/23-tomphung1KentNg
05/23+tomphung1KentNg
05/23-tomphung1KentNg
05/23+tomphung1KentNg
05/23+Phonglan22KentNgSt
05/23-Phonglan22StKentNg
05/23+Phonglan22KentNgtrubui1103St
05/23+Phonglan22Sttrubui1103KentNg
05/23-Phonglan22KentNgtrubui1103St
05/23+Phonglan22Sttrubui1103KentNg
05/23-Phonglan22KentNgtrubui1103St
05/23-Phonglan22Sttrubui1103KentNg
05/23-KentNgtrubui1103St
05/23-ong_thoanSttrubui1103KentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNghenxui
05/23-TRACI_BASIADai_CathayhenxuiKentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNghenxuiDai_Cathay
05/23-TRACI_BASIADai_CathayhenxuiKentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNgDai_Cathay
05/23-TRACI_BASIAKentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNg
05/23-TRACI_BASIAtttvKentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNgtttvxtieu_daox
05/23-TRACI_BASIAxtieu_daoxtttvKentNg
05/23+TRACI_BASIAKentNgtttvxtieu_daox
05/23-TRACI_BASIAxtieu_daoxtttvKentNg
05/23-TRACI_BASIAKentNgtttvxtieu_daox
05/23+TRACI_BASIAxtieu_daoxKentNg
05/23+TRACI_BASIAKentNgxtieu_daox
05/23+TRACI_BASIAKentNg
05/23-KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23-KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23+KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23+KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23-KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23+KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23+KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23+KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23-KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23-KentNghenxuiNorwayThe_Avengers
05/23-KentNgThe_AvengersNorwayhenxui
05/23+KentNghenxuiNorwayThe_Avengers

Ván Tiến Lên kế tiếp của KentNg...

Vinagames CXQ