Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KentNg

Ngày Thắng Người chơi
03/29-RoseTranKentNgTam_Nhu
03/29-RoseTranKentNg
03/28-TraiUSA77Daddy_KuticogaixinhKentNg
03/28-TraiUSA77KentNgcogaixinh
03/28-TraiUSA77ChuThooncogaixinhKentNg
03/28-TraiUSA77KentNgcogaixinhChuThoon
03/28-TraiUSA77ChuThooncogaixinhKentNg
03/28-TraiUSA77KentNg
03/28+TraiUSA77KentNg
03/28=TraiUSA77KentNg
03/28+TraiUSA77KentNg
03/28+TraiUSA77KentNg
03/28=TraiUSA77KentNg
03/28-TraiUSA77KentNg
03/28+TraiUSA77KentNg
03/27-xAugust10xHoatrinhnuKentNg
03/27+KentNgHoatrinhnuxAugust10x
03/27-xAugust10xHoatrinhnuKentNg
03/25-HaoKietKentNgky_phuongNeverMYlove
03/25+HaoKietky_phuongKentNg
03/25+HaoKietKentNg
03/25+HaoKietKentNg
03/25+HaoKietKentNg
03/25+HaoKietKentNg
03/23-KentNgx7_Bi_Long
03/23+KentNgtoanlex7_Bi_LongJulie_mup
03/23-KentNgJulie_mupx7_Bi_Longtoanle
03/23-KentNgtoanlex7_Bi_LongJulie_mup
03/23-KentNgJulie_mupx7_Bi_Longtoanle
03/23-KentNgtoanlex7_Bi_LongJulie_mup
03/22-tasayKentNg
03/22+tasayKentNg
03/22+tasayKentNg
03/22+tasayKentNg
03/22=tasayKentNg
03/22+tasayKentNg
03/22+tasayKentNg
03/22-tasayKentNg
03/22-be_baphong3siTam_NhuKentNg
03/22+be_baKentNgTam_Nhuphong3si
03/22+be_baphong3siTam_NhuKentNg
03/21-tomphung1KentNgtoanleThuy_lun
03/21+tomphung1KentNg
03/21+tomphung1KentNg
03/21-tomphung1KentNg
03/19-KentNgAnhba
03/19+KentNgAnhba
03/18-XuCaNa321KentNgninooppadapchai
03/18-XuCaNa321oppadapchaininoKentNg
03/18+XuCaNa321KentNgninooppadapchai
03/18+XuCaNa321oppadapchaininoKentNg
03/18-XuCaNa321KentNgninooppadapchai
03/18+XuCaNa321oppadapchaininoKentNg
03/18-KentNgsuperboynino
03/18-KentNgcogaiparisninosuperboy
03/18-KentNgsuperboyninocogaiparis
03/18-KentNgcogaiparisninosuperboy
03/18-TraiUSA77KentNglola411Khucthuydu84
03/18-TraiUSA77Khucthuydu84lola411KentNg
03/18=TraiUSA77KentNglola411Khucthuydu84
03/18-TraiUSA77Khucthuydu84lola411KentNg
03/18+TraiUSA77KentNglola411
03/18-TraiUSA77lola411KentNg
03/18+TraiUSA77KentNglola411
03/18-TraiUSA77cuteocutiKentNg
03/17-MyhanhlovelyKentNgTam_Nhu
03/17+MyhanhlovelyKentNg
03/17-BaQueCaliKentNg
03/17-BaQueCaliKentNg
03/17-chieunhoKentNgBaQueCali
03/17+chieunhoBaQueCaliKentNg
03/17-chieunhoKentNgBaQueCali
03/17-chieunhoBaQueCaliKentNg
03/17-DaoLe_212KentNgSensitive
03/17-DaoLe_212SensitiveKentNg
03/17+DaoLe_212KentNgSensitive
03/17-DaoLe_212SensitiveKentNg
03/17+DaoLe_212KentNgSensitive
03/17+DaoLe_212KentNg
03/16-cogaixinhKentNg
03/16-cogaixinhKentNg
03/16+cogaixinhKentNg
03/16-cogaixinhKentNg
03/16-ngoclong4lanhuynh88sgKentNgtrungdang007
03/16-ngoclong4trungdang007KentNglanhuynh88sg
03/16-ngoclong4lanhuynh88sgKentNgtrungdang007
03/16-ngoclong4trungdang007KentNglanhuynh88sg
03/16+ngoclong4KentNgtrungdang007
03/16-KentNgtasay
03/16+KentNgtasay
03/16+KentNgtasay
03/16=KentNgtasay
03/16+KentNgtasay
03/15-KentNgZzzMyTranzzZIvanka
03/15-KentNgZzzMyTranzzZ
03/15-Oh_LaLajulieeeb0oChuThoonKentNg
03/15+Oh_LaLaKentNgChuThoonjulieeeb0o
Vinagames CXQ