Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KentNg

Ngày Thắng Người chơi
12/02-Andywin09NGOKYPHUONGKentNgJada
12/02-Andywin09JadaKentNgNGOKYPHUONG
12/02+Andywin09NGOKYPHUONGKentNgJada
12/02-Andywin09JadaKentNgNGOKYPHUONG
12/02-KentNgutsmellXuongRongGaiLinMing
12/02-KentNgLinMingXuongRongGaiutsmell
12/02-KentNgutsmellXuongRongGaiLinMing
12/02-KentNgLinMingXuongRongGaiutsmell
12/02-KentNgutsmellXuongRongGaiLinMing
12/02-KentNgXuongRongGaiutsmell
12/02-KentNgutsmellXuongRongGai
12/02-KentNgchauphatXuongRongGaiutsmell
12/02-KentNgutsmellXuongRongGaichauphat
12/02-KentNgchauphatXuongRongGaiutsmell
12/02-KentNgutsmellXuongRongGaichauphat
12/02-KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Andywin09An_linh
12/02+KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Andywin09An_linh
12/02+KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Andywin09An_linh
12/02-KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Andywin09An_linh
12/02+KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Andywin09An_linh
12/02-KentNgAn_linhAndywin09phillyx5
12/02+KentNgphillyx5An_linh
12/02+KentNgAn_linhRachgia1phillyx5
12/02+KentNgphillyx5Rachgia1An_linh
12/02-KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02-KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02=KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02+KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02-KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02-KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02-KentNgmtvtRachgia1phillyx5
12/02-KentNgphillyx5Rachgia1mtvt
12/02+KentNgmtvtphillyx5
12/02-KentNgphillyx5mtvt
12/02-KentNgmtvtphillyx5
12/02+KentNgphillyx5mtvt
12/02+KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02-KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02-KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5Phonglan22
12/02+KentNgphillyx5
12/02-KentNgphillyx5ca_chon
12/02-KentNgca_chonphillyx5
12/02+KentNgphillyx5ca_chon
12/02-KentNgca_chonnamlinhchiphillyx5
12/02-KentNgphillyx5namlinhchica_chon
12/02+KentNgca_chonnamlinhchiphillyx5
12/02-KentNgphillyx5namlinhchica_chon
12/02-KentNgca_chonnamlinhchiphillyx5
12/02+KentNgphillyx5
12/02-KentNgphillyx5
12/02+KentNgphillyx5xtieu_daox
12/02+KentNgxtieu_daoxphillyx5
12/02+KentNgphillyx5NhatMinNgxtieu_daox
12/02-KentNgxtieu_daoxNhatMinNgphillyx5
12/02-KentNgphillyx5NhatMinNgxtieu_daox
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5Alex_lam01KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNgAlex_lam01
12/02-MinhMinh5Alex_lam01KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02+MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02=MinhMinh5KentNgcovid
12/02+MinhMinh5covidKentNg
12/02+MinhMinh5KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02-MinhMinh5covidKentNg
12/02-MinhMinh5KentNgcovid
12/02+MinhMinh5covidKentNg
12/02+MinhMinh5KentNgcovid
12/02+MinhMinh5KentNg
12/02+MinhMinh5KentNg
12/02+MinhMinh5superboyKentNg
12/02-trubui1103KentNgTruonglaojumpin_adam
12/02-trubui1103jumpin_adamTruonglaoKentNg
12/02-trubui1103KentNgTruonglaojumpin_adam
12/02-trubui1103jumpin_adamTruonglaoKentNg

Ván Tiến Lên kế tiếp của KentNg...

Vinagames CXQ