Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Khoquas

Ngày Thắng Người chơi
05/11-hamchoihangtaPhuocLocThoKhoquas
05/11-hamchoiKhoquasPhuocLocThohangta
05/11+hamchoihangtaPhuocLocThoKhoquas
05/11+hamchoiKhoquasPhuocLocThohangta
05/11-hamchoihangtaKhoquas
05/11+hamchoiKhoquasngoc_taolaohangta
05/11+hamchoihangtangoc_taolaoKhoquas
05/11+hamchoiKhoquasngoc_taolaohangta
05/11-hamchoihangtangoc_taolaoKhoquas
05/11+hamchoiKhoquasngoc_taolaohangta
05/10-chaydidauKhoquasddaningntomcruise
05/10-SaiGonMinhEmtomcruiseddaningnKhoquas
05/10+SaiGonMinhEmKhoquasddaningntomcruise
05/10-tomcruiseddaningnKhoquas
05/10-NguyenK_67Khoquasddaningntomcruise
05/10-NguyenK_67tomcruiseddaningnKhoquas
05/10-NguyenK_67KhoquasAnhTuLuatomcruise
05/10-KhoquasyencaCyakimhung
05/10-KhoquaskimhungCyayenca
05/10-Khoquasyencakimhung
05/10-Khoquaskimhungyenca
05/10=Khoquasyencavovinhkimhung
05/10-Khoquaskimhungvovinhyenca
05/10-Khoquasyencavovinhkimhung
05/10-Khoquaskimhungvovinhyenca
05/10+Khoquasyencavovinhkimhung
05/10-Khoquaskimhungyenca
05/09-love__TranTai89141hansaKhoquas
05/09=love__KhoquashansaTranTai89141
05/09-love__TranTai89141hansaKhoquas
05/09-love__KhoquashansaTranTai89141
05/09+love__TranTai89141Khoquas
05/09-love__KhoquasLanThanTrTranTai89141
05/09-love__TranTai89141LanThanTrKhoquas
05/09-love__KhoquasLanThanTrTranTai89141
05/09-CyaTranTai89141LanThanTrKhoquas
05/09-CyaKhoquasLanThanTrTranTai89141
05/09+CyaTranTai89141LanThanTrKhoquas
05/09+Emlaem_351Khoquas
05/09+Emlaem_351Khoquas
05/09+Emlaem_351Khoquas
05/08-AnhbaSaigon2022DL20Khoquas
05/08-AnhbaKhoquasDL20Saigon2022
05/08-AnhbaSaigon2022DL20Khoquas
05/08-AnhbaKhoquasDL20Saigon2022
05/08-AnhbaSaigon2022DL20Khoquas
05/07-kimhungthahuong4Khoquas
05/07-kimhungsummer1111Khoquasthahuong4
05/07+kimhungthahuong4Khoquassummer1111
05/07-kimhungKhoquasthahuong4
05/07+kimhungthahuong4Khoquascaothuvolam
05/07+kimhungcaothuvolamKhoquassummer1111
05/07-kimhungsummer1111Khoquascaothuvolam
05/07-kimhungcaothuvolamKhoquassummer1111
05/07-kimhungsummer1111Khoquascaothuvolam
05/07+kimhungcaothuvolamKhoquassummer1111
Vinagames CXQ