Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Kobietchoi

Ngày Thắng Người chơi
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26+ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-ky_phuongKobietchoimuchubenzthuan
01/26-DeekayKobietchoi
01/26+Deekayfighting2016Kobietchoi
01/26-Deekayfighting2016Kobietchoi
01/26+ShmurdaDeekayfighting2016Kobietchoi
01/26+ShmurdaDeekayfighting2016Kobietchoi
01/26-ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26=ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26-ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26+ChualuaKobietchoithuan_60muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26-ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26+ChualuaKobietchoiwin_20muchu
01/26=ChualuaKobietchoimuchu
01/26-ChualuaKobietchoimuchu
01/26-ChualuaKobietchoimuchu
01/26+ChualuaKobietchoimuchu
01/26+ChualuaKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21=mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21+mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21+mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21+mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21+mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07VeezyKobietchoimuchu
01/21-mina07Kobietchoimuchu
01/21-mina07Kobietchoimuchu

Ván Xập Xám kế tiếp của Kobietchoi...

Vinagames CXQ