Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Kubo

Ngày Thắng Người chơi
10/03-theman82Kubothienan
10/03-theman82hay_doi_day_thienanKubo
10/03-theman82Kubothienanhay_doi_day_
10/03-theman82hay_doi_day_thienanKubo
10/03-theman82Kubothienanhay_doi_day_
10/03+theman82hay_doi_day_thienanKubo
10/03=KubosonguyenAlCapone1tintintin
10/03-KubotintintinAlCapone1songuyen
10/03-KubosonguyenAlCapone1tintintin
10/03-KubotintintinAlCapone1songuyen
10/03=Kubotintintin
10/01-ben_do_chieuKubolatdatltcot
10/01-ben_do_chieultcotlatdatKubo
10/01-ben_do_chieuKubolatdat
10/01-ben_do_chieunguyenp9latdatKubo
10/01-ben_do_chieuKubolatdatnguyenp9
10/01-ben_do_chieunguyenp9latdatKubo
10/01-ben_do_chieuKubolatdatnguyenp9
10/01-ben_do_chieunguyenp9latdatKubo
10/01+ben_do_chieuKubolatdatnguyenp9
10/01-ben_do_chieunguyenp9latdatKubo
10/01=ben_do_chieuKubolatdatnguyenp9
10/01-ben_do_chieunguyenp9latdatKubo
10/01+ben_do_chieuKubolatdatnguyenp9
10/01-nguyenp9latdatKubo
10/01+Tha_BomKubolatdatnguyenp9
10/01-Tha_Bomnguyenp9latdatKubo
10/01-hay_doi_day_Kubobinh123
10/01+hay_doi_day_binh123Kubo
10/01-hay_doi_day_Kubo
10/01-thienanTttlQuang_HaiKubo
10/01-thienanKuboQuang_HaiTttl
10/01-thienanTttlQuang_HaiKubo
10/01-thienanKuboQuang_HaiTttl
10/01-thienanTttlQuang_HaiKubo
10/01-thienanKuboQuang_HaiTttl
10/01=thienanTttlQuang_HaiKubo
10/01-thienanKuboQuang_HaiTttl
10/01-thienanQuang_HaiKubo
10/01+BocuamaydayKubotukhoaitranhieu
10/01+BocuamaydaytranhieutukhoaiKubo
10/01+BocuamaydayKubotranhieu
10/01=BocuamaydayKubo
10/01-Kubokhanhtrieulatdatngocvan
10/01-Kubongocvanlatdatkhanhtrieu
10/01+Kubokhanhtrieulatdatngocvan
10/01-Kubongocvanlatdatkhanhtrieu
10/01+Kubokhanhtrieulatdatngocvan
10/01-Kubongocvanlatdatkhanhtrieu
10/01+Kubokhanhtrieulatdatngocvan
10/01-Kubongocvanlatdatkhanhtrieu
10/01-KubokhanhtrieulatdatB_B_B
10/01-KuboB_B_Blatdatkhanhtrieu
10/01-KubokhanhtrieulatdatB_B_B
09/30-trankhuynhKuboxekhongphanhthachphuc
09/30-trankhuynhthachphucKubo
09/30+Hung1973ThaingocvanKubo
09/30-Hung1973KubongocvanThai
09/30-Hung1973ThaingocvanKubo
09/30-Hung1973KubongocvanThai
09/30-Hung1973ThaingocvanKubo
09/30+Hung1973KubongocvanThai
09/30-Hung1973ThaingocvanKubo
09/29-batmanWongKubo
09/29-trankhuynhKuboWongbatman
09/29-trankhuynhbatmanWongKubo
09/29=trankhuynhKuboWongbatman
09/29-trankhuynhbatmanWongKubo
09/29-trankhuynhKuboWongbatman
09/29-trankhuynhbatmanWongKubo
09/29-trankhuynhKuboWongbatman
09/29-trankhuynhbatmanWongKubo
09/29-trankhuynhKuboWongbatman
09/29+trankhuynhbatmanWongKubo
09/29-trankhuynhKuboWongbatman
09/29-trankhuynhWongKubo
09/29+trankhuynhKuboWongtheman82
09/29-trankhuynhtheman82WongKubo
09/29=trankhuynhKuboWongtheman82
09/29-trankhuynhtheman82WongKubo
09/29-theman82Kubopxnam57
09/29+tango35pxnam57Kubotheman82
09/29-tango35theman82Kubopxnam57
09/29-tango35Kubotheman82
09/29-KubobatmanTttltheman82
09/29+KuboTttlbatman
09/29-KubobatmanTttltheman82
09/29-Kubotheman82Tttlbatman
09/29-KubobatmanTttltheman82
09/29-Kubotheman82batman
09/29+Kubobatmantiencong
09/29+Kubomotherfaxtiencongbatman
09/29-Kubobatmantiencongmotherfax
09/29-Kubovietkieutiencongbatman
09/29-Kubobatmantiencongvietkieu
09/29+Kubovietkieutiencongbatman
09/29-Kubobatmantiencongvietkieu
09/29-Kubovietkieutiencongbatman
09/29-Kubobatmantiencongvietkieu
09/29-Kubovietkieutiencongbatman

Ván Phỏm kế tiếp của Kubo...

Vinagames CXQ