Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của My_Tam

Ngày Thắng Người chơi
11/25-My_Tamgamelerbeauthutrinh
11/25-My_Tamthutrinhbeaugameler
11/25+My_Tamgamelerbeauthutrinh
11/25=My_Tamtrungnhi1977saodzayta
11/25-Vigosaodzaytatrungnhi1977My_Tam
11/25-VigoMy_Tamtrungnhi1977saodzayta
11/25+Vigosaodzaytatrungnhi1977My_Tam
11/20=gamelerMy_TamnguoivotuAnh_Tuan2
11/19-thi_no123BINBINsweetpoisonMy_Tam
11/19-thi_no123My_Tamsweetpoison
11/19-thi_no123My_Tam
11/19+thi_no123My_Tam
11/19+thi_no123My_Tam
11/18-caonhan1My_Tamchoi0chaynhethi_no123
11/18-caonhan1thi_no123choi0chaynheMy_Tam
11/18+caonhan1My_Tamchoi0chaynhethi_no123
11/18+caonhan1thi_no123choi0chaynheMy_Tam
11/18-caonhan1My_Tamchoi0chaynhethi_no123
11/18=caonhan1thi_no123My_Tam
11/18-My_Tamthi_no123siuhaha3323
11/18+My_Tamsiuhaha3323thi_no123
11/18+My_Tamsiuhaha3323
11/18-My_Tamsiuhaha3323
11/18+VigoHa_mysiuhaha3323My_Tam
11/18-VigoMy_Tamsiuhaha3323Ha_my
11/18-VigoHa_mysiuhaha3323My_Tam
11/17-Huutrung2774My_Tam
11/17+Huutrung2774My_Tam
11/17+Huutrung2774My_Tam
11/17-Huutrung2774My_Tam
11/17-Huutrung2774My_Tam
11/17+Huutrung2774My_Tam
11/16-My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16+My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/16+My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16+My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/16+My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16-My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/16+My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16+My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/16+My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16+My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/16+My_TamnguoivotuBINBINTony1738
11/16+My_TamTony1738BINBINnguoivotu
11/14+gamelersiuhaha3323Huutrung2774My_Tam
Vinagames CXQ