Ngôn ngữ

Ván Phỏm của NTNT

Ngày Thắng Người chơi
02/01-NhuThuyenNhoVeNoiXaNTNTHanhHoa
02/01-NhuThuyenHanhHoaNTNTNhoVeNoiXa
02/01-NhuThuyenNTNTHanhHoa
02/01+NhuThuyenHanhHoaNTNTXuSoHoaHong
02/01-NhuThuyenXuSoHoaHongNTNTHanhHoa
02/01-NhuThuyenHanhHoaNTNTXuSoHoaHong
02/01-NhuThuyenXuSoHoaHongNTNTHanhHoa
02/01-NhuThuyenHanhHoaNTNTXuSoHoaHong
02/01-Phonglan22XuSoHoaHongNTNTHanhHoa
02/01-Phonglan22HanhHoaNTNTXuSoHoaHong
02/01+Phonglan22XuSoHoaHongNTNTHanhHoa
02/01+HanhHoaNTNTXuSoHoaHong
02/01+anhiuemnhiuXuSoHoaHongNTNTHanhHoa
02/01-anhiuemnhiuNTNTbidoHanhHoa
02/01-anhiuemnhiuHanhHoabidoNTNT
02/01+anhiuemnhiuNTNTbidoHanhHoa
02/01+anhiuemnhiuHanhHoabidoNTNT
02/01-anhiuemnhiuNTNTbidoHanhHoa
02/01+anhiuemnhiuHanhHoabidoNTNT
02/01=An_linhNTNTbidoHanhHoa
02/01-An_linhHanhHoabidoNTNT
02/01-An_linhNTNTbidoHanhHoa
02/01=An_linhHanhHoabidoNTNT
02/01=An_linhNTNTbidoHanhHoa
02/01+An_linhHanhHoabidoNTNT
02/01+An_linhNTNTbidoHanhHoa
02/01-An_linhHanhHoabidoNTNT
02/01-An_linhNTNTbidoHanhHoa
02/01+NTNTKhachSan8SaoMrlucky
02/01-NTNTMrluckyKhachSan8Saotuantk1
02/01+NTNTtuantk1KhachSan8SaoMrlucky
02/01-NTNTMrluckyKhachSan8SaoNhoVeQueAnh
02/01-NTNTNhoVeQueAnhKhachSan8SaoMrlucky
02/01-NTNTMrluckyNhoVeQueAnh
02/01-NTNTNhoVeQueAnhMrlucky
02/01-MrluckyNTNTNhoVeQueAnh
02/01=NhoVeQueAnhNTNTMrlucky
02/01-NhuThuyenMrluckyNTNTNhoVeQueAnh
02/01=NhuThuyenNTNT
02/01+NhuThuyenNTNT
02/01-NhuThuyenNTNT
02/01=NhuThuyenNTNT
02/01+NhuThuyenNTNT
02/01-NhuThuyenNTNT
02/01+NhuThuyenNTNT
02/01+NhoVeQueAnhNTNT
02/01+NTNTNhoVeQueAnh
02/01-NhoVeQueAnhNTNT
02/01-NTNTNhoVeQueAnh
02/01-MylanLKBangTamDuabeNTNT
02/01-MylanNTNTDuabeLKBangTam
02/01-MylanLKBangTamNTNT
02/01-NTNTLKBangTam
02/01-TrumHSocuong_audiNTNTTruonglao
02/01-TrumHSoTruonglaoNTNTcuong_audi
02/01-TrumHSocuong_audiNTNTTruonglao
02/01+TrumHSoTruonglaoNTNTcuong_audi
02/01-TrumHSocuong_audiNTNTTruonglao
02/01-TrumHSoTruonglaoNTNTcuong_audi
02/01-TrumHSocuong_audiNTNTTruonglao
02/01-TrumHSoTruonglaoNTNTcuong_audi
02/01-MrluckyNhoVeQueAnhtuyettinhcaNTNT
02/01+MrluckyNTNTtuyettinhcaNhoVeQueAnh
02/01+MrluckyNhoVeQueAnhtuyettinhcaNTNT
02/01-MrluckyNTNTtuyettinhca
02/01-MrluckytuyettinhcaNTNT
02/01-MrluckyNTNTtuyettinhca
02/01+MrluckyNTNT
02/01-AlCapone1money_mikeMrluckyNTNT
02/01-AlCapone1NTNTMrluckymoney_mike
02/01-AlCapone1money_mikeMrluckyNTNT
02/01-AlCapone1NTNTMrluckymoney_mike
02/01-AlCapone1money_mikeMrluckyNTNT
02/01-AlCapone1NTNTMrluckymoney_mike
02/01-AlCapone1money_mikeMrluckyNTNT
02/01+AlCapone1NTNTMrluckymoney_mike
02/01+AlCapone1money_mikeMrluckyNTNT
02/01-LKBangTamNTNTjasmine_vumoney_mike
02/01-LKBangTamjasmine_vuNTNT
02/01+LKBangTamNTNTjasmine_vu
02/01-LKBangTamjasmine_vuNTNT
02/01-LKBangTamNTNTjasmine_vu
02/01-Bogia77NTNTtransportplmoney_mike
02/01-Bogia77money_miketransportplNTNT
02/01-Bogia77NTNTtransportplmoney_mike
02/01-Bogia77money_miketransportplNTNT
01/31-NTNTAn_linhThichu_laai_Phonglan22
01/31-NTNTPhonglan22Thichu_laai_An_linh
01/31=NTNTAn_linhThichu_laai_Phonglan22
01/31-NTNTPhonglan22Thichu_laai_An_linh
01/31-NTNTAn_linhThichu_laai_Phonglan22
01/31+NTNTThichu_laai_An_linh
01/31-NTNTAn_linhThichu_laai_
01/31+NTNTAn_linh
01/31-NTNTNhuThuyen
01/31+NhuThuyenNTNT
01/31+NTNTNhuThuyen
01/31-NhuThuyenNTNT
01/31+NTNTNhuThuyen
01/31-NhuThuyenNTNT

Ván Phỏm kế tiếp của NTNT...

Vinagames CXQ