Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của NTNT

Ngày Thắng Người chơi
03/25-NaidxDDemiNTNTquantran60CoGaiNgoc
03/25-NaidxDDemiNTNT
03/24-NTNTkhanhdk
03/23-NTNTLoveNocogaiparis
03/23+NTNTcogaiparisLoveNo
03/23+NTNTLoveNocogaiparis
03/23-NTNTNhuThuyencogaiparisLoveNo
03/23-NTNTLoveNocogaiparisNhuThuyen
03/23-NTNTcogaiparisLoveNo
03/23+NTNTcogaiparis
03/23-NTNTtoanlehuongcarthyLoveNo
03/23-NTNTLoveNohuongcarthytoanle
03/23-NTNTtoanlehuongcarthyLoveNo
03/23-NTNTLoveNohuongcarthytoanle
03/23-NTNTtoanlehuongcarthyLoveNo
03/23-NTNTLoveNohuongcarthytoanle
03/23+NTNThuongcarthy
03/23-NTNTlanhuynh88sg
03/23-NTNTlanhuynh88sg
03/22-Khietbonglanhuynh88sgPhuHuynhNTNT
03/22-KhietbongNTNTPhuHuynhlanhuynh88sg
03/22-Khietbonglanhuynh88sgPhuHuynhNTNT
03/22+KhietbongNTNTPhuHuynhlanhuynh88sg
03/22+KhietbongPhuHuynhNTNT
03/22+KhietbongNTNTPhuHuynh
03/22+KhietbongPhuHuynhNTNT
03/22+KhietbongNTNTPhuHuynh
03/22-KhietbongPhuHuynhNTNT
03/22+KhietbongNTNTPhuHuynh
03/22-KhietbongThanbaiso99NTNT
03/20-Khocdi_emNTNTsuperboy
03/20-US2022NTNT
03/20-NTNTsuperboy
03/18-chieunhoNTNTSt
03/18-chieunhoNTNT
03/18+NTNTKhucthuydu84
03/18+NTNTKhucthuydu84
03/13-chieunhoNTNTphillyx5trungdang007
03/13-chieunhotrungdang007phillyx5NTNT
03/13+chieunhoNTNTphillyx5trungdang007
03/13-chieunhotrungdang007phillyx5NTNT
03/13+chieunhoNTNTtrungdang007
03/13-chieunhotrungdang007NhuThuyenNTNT
03/13+chieunhoNTNTNhuThuyentrungdang007
03/13+chieunhotrungdang007NhuThuyenNTNT
03/13-chieunhoNTNTNhuThuyentrungdang007
03/13-chieunhotrungdang007NhuThuyenNTNT
03/13+chieunhoNTNTNhuThuyentrungdang007
03/13-chieunhotrungdang007NhuThuyenNTNT
03/13-chieunhoNTNTNhuThuyentrungdang007
03/13+chieunhoNhuThuyenNTNT
03/13-chieunhoNTNT
03/13+chieunhoNTNT
03/11-NTNTcogaiparisquantran60NaidxDDemi
03/11-NTNTNaidxDDemiquantran60cogaiparis
03/11-NTNTcogaiparisquantran60NaidxDDemi
03/11+NTNTNaidxDDemiquantran60cogaiparis
03/11-NTNTcogaiparisNaidxDDemi
03/11-NTNTcogaiparis
03/11+NTNTcogaiparis
03/11-NTNTcogaiparis
Vinagames CXQ