Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Niedax

Ngày Thắng Người chơi
03/27-canh_hac0201Niedaxngatuyen
03/27-dolby2629canh_hac0201ngatuyenNiedax
03/27-dolby2629Niedaxngatuyen
03/27+dolby2629ranhroicobacngatuyenNiedax
03/27-dolby2629Niedaxngatuyenranhroicobac
03/27+dolby2629ranhroicobacNiedax
03/27+dolby2629NiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+dolby2629ranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27+dolby2629NiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+dolby2629ranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27-dolby2629NiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+ranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27-NiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+ranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27=NiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27-ranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27-KePhieuBacNiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+KePhieuBacranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27-KePhieuBacNiedaxKho_Quaranhroicobac
03/27+KePhieuBacranhroicobacKho_QuaNiedax
03/27+KePhieuBacNiedaxKho_Quaranhroicobac
03/26-ThanThuaBaiQ_Niedaxsenkaku
03/26-ThanThuaBaisenkakuNiedaxQ_
03/26-ThanThuaBaiQ_Niedaxsenkaku
03/26-senkakuNiedaxQ_
03/26-CCP_KillerQ_Niedaxsenkaku
03/26-CCP_KillersenkakuNiedaxQ_
03/26-CCP_KillerQ_Niedaxsenkaku
03/26-CCP_KillersenkakuNiedaxQ_
03/26+CCP_KillerQ_Niedaxsenkaku
03/26-senkakuNiedaxQ_
03/26-Q_Niedaxsenkaku
03/26-senkakuNiedaxQ_
03/26-cc3coQ_Niedaxsenkaku
03/26-cc3cosenkakuNiedaxQ_
03/26-cc3coNiedaxsenkaku
03/26-cc3cosenkakuNiedax
03/26-cc3coNiedaxsenkaku
03/25-vietguy860NguyenDuNiedaxConhoa
03/25-vietguy860NiedaxNguyenDu
03/25-vietguy860NguyenDuNiedaxlusubu12
03/25-vietguy860lusubu12NiedaxNguyenDu
03/25+vietguy860NguyenDuNiedaxlusubu12
03/25+vietguy860lusubu12NiedaxNguyenDu
03/25+NguyenDuNiedaxlusubu12
03/25+phamttloan66lusubu12NiedaxNguyenDu
03/25-phamttloan66NguyenDuNiedaxlusubu12
03/25+phamttloan66lusubu12NiedaxNguyenDu
03/25-phamttloan66NguyenDuNiedaxlusubu12
03/25+phamttloan66lusubu12NiedaxNguyenDu
03/25-phamttloan66Niedaxlusubu12
03/25-phamttloan66lusubu12Niedaxjeffrey
03/25-phamttloan66jeffreyNiedaxlusubu12
03/25-phamttloan66lusubu12Niedaxjeffrey
03/25=phamttloan66jeffreyNiedaxlusubu12
03/25-phamttloan66lusubu12Niedaxjeffrey
03/25-phamttloan66jeffreyNiedaxlusubu12
03/25-phamttloan66lusubu12Niedaxjeffrey
03/25+phamttloan66jeffreyNiedaxlusubu12
03/25-phamttloan66Niedaxjeffrey
03/25+phamttloan66jeffreyNiedaxnganthuong
03/25+nganthuongNiedaxjeffrey
03/25+jeffreyNiedaxnganthuong
03/25-Tina1001nganthuongNiedaxjeffrey
03/25-Tina1001jeffreyNiedax
03/25-Tina1001Niedaxjeffrey
03/25+Tina1001jeffreyNiedax
03/25-Tina1001Niedax
03/25+Niedaxjeffrey
03/25-jeffreyNiedax
03/25-Niedaxjeffrey
03/25-hai_le2005jeffreyNiedaxaznc2k
03/25+hai_le2005aznc2kNiedaxjeffrey
03/25+khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-khovitienNiedax
03/25-longtong1234Niedaxbye_101Henry408
03/25-senkakuchanmuonchetLinh_chau_tuNiedax
03/25-senkakuNiedaxLinh_chau_tuchanmuonchet
03/25+senkakuchanmuonchetLinh_chau_tuNiedax
03/25+senkakuNiedaxLinh_chau_tuchanmuonchet
03/25-senkakuchanmuonchetLinh_chau_tuNiedax
03/25+senkakuNiedaxLinh_chau_tuchanmuonchet
03/25+senkakuchanmuonchetNiedax
03/25+senkakuNiedaxchanmuonchet
03/25-senkakuchanmuonchetlap001_Niedax
03/25-senkakuNiedaxlap001_chanmuonchet
03/25-senkakuchanmuonchetlap001_Niedax
03/25-senkakuNiedaxlap001_chanmuonchet
03/25+senkakuchanmuonchetlap001_Niedax
03/25-senkakuNiedaxlap001_chanmuonchet
03/25-senkakuchanmuonchetlap001_Niedax
03/25-senkakuNiedaxlap001_chanmuonchet
03/25+senkakuchanmuonchetlap001_Niedax

Ván Tiến Lên kế tiếp của Niedax...

Vinagames CXQ