Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Oyeu

Ngày Thắng Người chơi
08/13-cunghan117xinchao2020DatphataiOyeu
08/13-cunghan117Oyeuxinchao2020
08/13-cunghan117xinchao2020Oyeu
08/13-cunghan117Oyeuxinchao2020
08/13+cunghan117xinchao2020Oyeu
08/09-Minhdinhtonnynghia66OyeuDARKSOUL9999
08/09-MinhdinhDARKSOUL9999Oyeutonnynghia66
08/09-Minhdinhtonnynghia66OyeuDARKSOUL9999
08/09-MinhdinhDARKSOUL9999Oyeutonnynghia66
08/09+Minhdinhtonnynghia66OyeuDARKSOUL9999
08/09-Sky123JokerlxOyeuying_yang_vn
08/09+Sky123ying_yang_vnOyeuJokerlx
07/29-TigerHNmr_haiminh_62Oyeu
07/29-TigerHNOyeuminh_62mr_hai
07/29-TigerHNmr_haiminh_62Oyeu
07/29-daitieuthoOyeuUT
07/29+ChinamanOyeudaitieutho
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29+LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29+LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29+LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29+LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29-LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29-LeThuyTrbati2016CutuchonoOyeu
07/29+LeThuyTrOyeuCutuchonobati2016
07/29+LeThuyTrOyeu
07/29-MOTNGAYVUI99OyeuLeAnhNgchoihettien
07/25-ncongtamOyeuHoangMinh_Ha_Thu
07/25-ncongtamHa_ThuHoangMinh_Oyeu
07/25+ncongtamOyeuHoangMinh_Ha_Thu
07/25-ncongtamHa_ThuHoangMinh_Oyeu
07/25-ncongtamOyeuHoangMinh_Ha_Thu
07/25-ncongtamHa_ThuHoangMinh_Oyeu
07/25-ncongtamOyeuHoangMinh_Ha_Thu
07/25-ncongtamHa_ThuHoangMinh_Oyeu
07/25-ncongtamOyeuHoangMinh_Ha_Thu
07/25+ncongtamHa_ThuHoangMinh_Oyeu
07/25-ncongtamOyeuHa_Thu
07/25-chefkochHa_ThuDatphataiOyeu
07/25+chefkochOyeuDatphataiHa_Thu
07/25-chefkochHa_ThuDatphataiOyeu
07/25-chefkochOyeuDatphataiHa_Thu
07/25-chefkochHa_ThuDatphataiOyeu
07/25-chefkochOyeuDatphataiHa_Thu
07/25-chefkochHa_ThuDatphataiOyeu
07/25-chefkochOyeuDatphataiHa_Thu
07/25-chefkochHa_ThuDatphataiOyeu
07/25-chefkochOyeuDatphatai
07/25-chefkochDatphataiOyeu
07/25+chefkochOyeuDatphataidungh
07/25+chefkochdunghDatphataiOyeu
07/25-chefkochOyeuDatphataidungh
07/25-chefkochdunghDatphataiOyeu
07/25+chefkochOyeuDatphataidungh
07/25+chefkochDatphataiOyeu
07/25+chefkochOyeuDatphataikhongthua11
07/25-chefkochkhongthua11DatphataiOyeu
07/25-DuongPhAuOyeuDatphatai
07/25+DuongPhAuDatphataiOyeu
07/25+DuongPhAuOyeuDatphatai
07/25-DuongPhAuCantho65DatphataiOyeu
07/25-DuongPhAuOyeuDatphataiCantho65
07/25+DuongPhAuCantho65DatphataiOyeu
Vinagames CXQ