Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Pasadena

Ngày Thắng Người chơi
08/06-NguoiVoHinh_Pasadenakill_to_killvietanthua
08/06-NguoiVoHinh_vietanthuakill_to_killPasadena
08/06+NguoiVoHinh_Pasadenakill_to_killvietanthua
08/06-NguoiVoHinh_vietanthuaPhuhuuPasadena
08/06-NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuuvietanthua
08/06-NguoiVoHinh_vietanthuaPhuhuuPasadena
08/06-NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuuvietanthua
08/06+NguoiVoHinh_vietanthuaPhuhuuPasadena
08/06-NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuu
08/06+NguoiVoHinh_HaNoiPhuhuuPasadena
08/06-NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuuHaNoi
08/06-NguoiVoHinh_HaNoiPhuhuuPasadena
08/06+NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuuHaNoi
08/06-NguoiVoHinh_HaNoiPhuhuuPasadena
08/06-NguoiVoHinh_PasadenaPhuhuuHaNoi
08/06+NguoiVoHinh_HaNoiPasadena
08/06+NguoiVoHinh_PasadenaVit_conHaNoi
08/06+NguoiVoHinh_HaNoiVit_conPasadena
08/06+NguoiVoHinh_PasadenaVit_conHaNoi
08/06+NguoiVoHinh_HaNoiVit_conPasadena
08/06+NguoiVoHinh_PasadenaVit_conHaNoi
08/06-HaNoiVit_conPasadena
08/06+saigon1975PasadenaVit_conHaNoi
08/06-saigon1975HaNoiVit_conPasadena
08/06-saigon1975PasadenaVit_conHaNoi
08/05-PasadenaSunshine
08/05+PasadenaO_GiaBuiDoitoanleSunshine
08/05-PasadenaSunshinetoanleO_GiaBuiDoi
08/05-PasadenaO_GiaBuiDoitoanleSunshine
08/05-PasadenaSunshinetoanleO_GiaBuiDoi
08/05+PasadenaO_GiaBuiDoitoanleSunshine
08/05+PasadenaSunshinetoanleO_GiaBuiDoi
08/05+PasadenatoanleSunshine
08/05+PasadenaSunshinetoanle
08/05-PasadenatoanleSunshine
08/05-PasadenaSunshinetoanle
08/05-PasadenatoanleSunshine
08/05-PasadenaSunshine
08/05-PasadenatoanleSunshine
08/05-trung_sathuSunshinetoanlePasadena
08/05-trung_sathuPasadenatoanleSunshine
08/05-trung_sathuSunshinetoanlePasadena
08/05-ngtuyetmai10PasadenatoanleSunshine
08/05-ngtuyetmai10SunshinetoanlePasadena
08/05-ngtuyetmai10PasadenatoanleSunshine
08/05+ngtuyetmai10SunshinetoanlePasadena
08/05+ngtuyetmai10Pasadenatoanle
08/05-ngtuyetmai10toanlePasadena
08/05-ngtuyetmai10Pasadena
08/05-ngtuyetmai10Pasadena
08/05+toanlePasadena
08/05+toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05+toanleDuyThanhPasadena
08/05+toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05+toanlePasadena
08/05-toanlePasadena
08/05+toanlePasadena
08/05-toanlePhuhuukhuc_cuiPasadena
08/05-toanlePasadenakhuc_cuiPhuhuu
08/05-toanlePhuhuukhuc_cuiPasadena
08/05-toanlePasadenakhuc_cuiPhuhuu
08/05+toanlePhuhuuPasadena
08/05-toanlePasadenaJulie_mupVit_con
08/05-toanleVit_conJulie_mupPasadena
08/05-toanlePasadenaJulie_mupVit_con
08/05-toanletasayJulie_mupPasadena
08/05+toanlePasadenachauphattasay
08/05+toanletasaychauphatPasadena
08/05-toanlePasadenachauphattasay
08/05-toanletasaychauphatPasadena
08/05-toanlePasadenachauphattasay
08/05+toanletasaychauphatPasadena
08/05+toanlePasadenachauphattasay
08/05-toanletasaychauphatPasadena
08/05-toanlePasadenachauphattasay
08/05-toanletasaychauphatPasadena
08/05-toanlePasadenachauphattasay
08/05-toanletasaychauphatPasadena
08/05-toanlePasadenachauphattasay
08/05+toanletasaychauphatPasadena
08/04-MienDatHuaJohnnyvanPasadena
08/04+PasadenaDiana
08/04-PasadenaDiana
08/04-PasadenaDiana
08/04-PasadenaDiana
08/04+PasadenaDiana
08/04-PasadenaDiana
08/04+PasadenaDiana
08/03-HaNoiAtlanta321Pasadena
08/03-HaNoiPasadenaAtlanta321
08/03-HaNoichauphatAtlanta321Pasadena
08/03+HaNoiPasadenaAtlanta321chauphat

Ván Tiến Lên kế tiếp của Pasadena...

Vinagames CXQ