Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của QueenDiamonD

Ngày Thắng Người chơi
12/07-QueenDiamonDNovember11
12/07-sonnguyen906November11MikeyWinQueenDiamonD
12/07+sonnguyen906QueenDiamonDMikeyWinNovember11
12/07-sonnguyen906November11QueenDiamonD
12/07-VanHuong22QueenDiamonDMikeyWinCachon_03
12/07-VanHuong22Cachon_03QueenDiamonD
12/07+VanHuong22QueenDiamonDCachon_03
12/07-VanHuong22QueenDiamonD
12/07-VanHuong22QueenDiamonD
12/07+VanHuong22QueenDiamonD
12/06-QueenDiamonDkimtruongcc3cohoanglamvl
12/06+QueenDiamonDhoanglamvlcc3cokimtruong
12/06-QueenDiamonDkimtruongcc3cohoanglamvl
12/06-QueenDiamonDhoanglamvlcc3cokimtruong
12/06-QueenDiamonDkimtruongcc3cohoanglamvl
12/06-QueenDiamonDhoanglamvlcc3cokimtruong
12/06+QueenDiamonDkimtruongcc3cohoanglamvl
12/06+QueenDiamonDhoanglamvlcc3cokimtruong
12/06-QueenDiamonDkimtruongcc3cohoanglamvl
12/06-QueenDiamonDhoanglamvl
12/06-QueenDiamonDhoanglamvl
12/06-nguoichoi400QueenDiamonDHomelesscanhco554
12/06-nguoichoi400canhco554HomelessQueenDiamonD
12/06+nguoichoi400QueenDiamonDHomelesscanhco554
12/06+nguoichoi400canhco554HomelessQueenDiamonD
12/06-nguoichoi400QueenDiamonDHomelesscanhco554
12/05-IllesttonyyQueenDiamonDKhongbiet
12/05-IllestKhongbietQueenDiamonDtonyy
12/05-QueenDiamonDyoyo68dolby2629vht3
12/05-QueenDiamonDvht3dolby2629
12/05-QueenDiamonDvht3
12/05-QueenDiamonDvuichoidaitieutho
12/05-T2VanLe0101Quat61QueenDiamonD
12/05-T2QueenDiamonDQuat61VanLe0101
12/05-T2VanLe0101Quat61QueenDiamonD
12/05-T2QueenDiamonDQuat61VanLe0101
12/04+blacknickQueenDiamonDricky
12/04-beckytranrickyQueenDiamonDblacknick
12/04-beckytranblacknickQueenDiamonDricky
12/04-beckytranrickyQueenDiamonDblacknick
12/04-beckytranblacknickQueenDiamonDricky
12/04+beckytranrickyQueenDiamonDblacknick
12/04-beckytranblacknickQueenDiamonDricky
12/04-beckytranrickyQueenDiamonDblacknick
12/04+beckytranblacknickQueenDiamonDricky
12/04-beckytranrickyQueenDiamonDblacknick
12/04-cuoptinhsinsakorNgoc1911QueenDiamonD
12/04-cuoptinhQueenDiamonDNgoc1911sinsakor
12/04-QueenDiamonDcuoptinhNgoc1911sinsakor
12/04-QueenDiamonDsinsakorNgoc1911
12/04+QueenDiamonDdungvu59Ngoc1911sinsakor
12/04+QueenDiamonDsinsakorNgoc1911dungvu59
12/04=QueenDiamonDdungvu59sinsakor
12/04-QueenDiamonDdungvu59
12/04-emilieQueenDiamonDLoanbuiQuat61
12/04-emilieQuat61LoanbuiQueenDiamonD
12/04-lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonD
12/04-lamdzuyenQueenDiamonDPhuckhang16
12/04-lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonD
12/04-lamdzuyenQueenDiamonDPhuckhang16
12/04-lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonDPhamLai
12/04-lamdzuyenPhamLaiQueenDiamonDPhuckhang16
12/04-lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonDPhamLai
12/04+lamdzuyenPhamLaiQueenDiamonDPhuckhang16
12/04-lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonDPhamLai
12/04-lamdzuyenPhamLaiQueenDiamonDPhuckhang16
12/04+lamdzuyenPhuckhang16QueenDiamonDPhamLai
12/04-lamdzuyenQueenDiamonDPhuckhang16
12/04-ditiHongKimBao1uttv123QueenDiamonD
12/04-ditiQueenDiamonDuttv123HongKimBao1
12/04-ditiuttv123QueenDiamonD
12/04+ditiQueenDiamonDuttv123KiepAnChoi
12/04+ditiKiepAnChoiuttv123QueenDiamonD
12/03-longtong1234QueenDiamonDdohutaditi
12/03-longtong1234ditidohutaQueenDiamonD
12/03-longtong1234QueenDiamonDdohuta
12/03-longtong1234vht3dohutaQueenDiamonD
12/03+longtong1234QueenDiamonDdohutavht3
12/03-tychoLove_laughQueenDiamonDminhv3
12/03-tychominhv3QueenDiamonDLove_laugh
12/03-QueenDiamonDthienthienleo1965phianh1968
12/03-QueenDiamonDphianh1968leo1965
12/03-QueenDiamonDKhongbietleo1965phianh1968
12/03+QueenDiamonDphianh1968leo1965Khongbiet
12/03+QueenDiamonDKhongbietleo1965phianh1968
12/03-QueenDiamonDphianh1968leo1965Khongbiet
12/03+QueenDiamonDKhongbietleo1965phianh1968
12/03-QueenDiamonDphianh1968leo1965Khongbiet
12/03-QueenDiamonDKhongbietleo1965
12/03-QueenDiamonDtralaiemyeu5leo1965Khongbiet
12/03-QueenDiamonDKhongbietleo1965tralaiemyeu5
12/03-QueenDiamonDtralaiemyeu5leo1965Khongbiet
12/03-QueenDiamonDKhongbietleo1965tralaiemyeu5
12/03+QueenDiamonDtralaiemyeu5leo1965Khongbiet
12/03-congminh8x_minelambada999QueenDiamonD
12/03+congminh8QueenDiamonDx_mine
12/03+congminh8QueenDiamonD
12/02-Love_laughLamie74Ngoc5713QueenDiamonD
12/02=Love_laughQueenDiamonDNgoc5713Lamie74
12/02=Love_laughLamie74Ngoc5713QueenDiamonD

Ván Tiến Lên kế tiếp của QueenDiamonD...

Vinagames CXQ