Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của QueenDiamonD

Ngày Thắng Người chơi
07/24+kimtruongncongtamQueenDiamonD
07/24+QueenDiamonDncongtam
07/24+Asd44QueenDiamonD
07/24-cuoptinhQueenDiamonDUSALADYCaothu12345
07/24-cuoptinhCaothu12345USALADYQueenDiamonD
07/24-cuoptinhQueenDiamonDCaothu12345
07/24+cuoptinhCaothu12345giaythepQueenDiamonD
07/24-cuoptinhQueenDiamonDgiaythepCaothu12345
07/24-cuoptinhCaothu12345giaythepQueenDiamonD
07/24-AxAQueenDiamonDsteve_ttt
07/24-AxALangBiangsteve_tttQueenDiamonD
07/24-AxAQueenDiamonDsteve_tttLangBiang
07/24-AxALangBiangsteve_tttQueenDiamonD
07/24-AxAQueenDiamonDsteve_tttLangBiang
07/24-AxALangBiangsteve_tttQueenDiamonD
07/24-AxAQueenDiamonDsteve_tttLangBiang
07/24-AxALangBiangsteve_tttQueenDiamonD
07/24-AxAQueenDiamonDsteve_tttLangBiang
07/24-AxALangBiangsteve_tttQueenDiamonD
07/23-Utchinguyen77QueenDiamonD
07/23-UtchiQueenDiamonD
07/23+UtchiQueenDiamonD
07/23-Tinhkynu1975QueenDiamonDChi5
07/23-Tinhkynu1975GhostPepperSChi5QueenDiamonD
07/23-Tinhkynu1975QueenDiamonDChi5GhostPepperS
07/23-Tinhkynu1975GhostPepperSChi5QueenDiamonD
07/23+Tinhkynu1975QueenDiamonDChi5GhostPepperS
07/23-Tinhkynu1975GhostPepperSChi5QueenDiamonD
07/23-MD795san73QueenDiamonDminhy51
07/23-MD795minhy51QueenDiamonDsan73
07/23-MD795san73QueenDiamonDminhy51
07/23-MD795LangBiangsh350iQueenDiamonD
07/23+MD795QueenDiamonDsh350i
07/23+MD795sh350iQueenDiamonD
07/23-MD795QueenDiamonDsh350i
07/23=MD795metastocksh350iQueenDiamonD
07/23-MD795QueenDiamonDsh350imetastock
07/23-MD795metastocksh350iQueenDiamonD
07/23-MD795QueenDiamonDmetastock
07/23-MD795metastocknewmemberQueenDiamonD
07/22-Peony925Caothu12345lygiaQueenDiamonD
07/22=QueenDiamonDlygiaCaothu12345
07/22+dannytran911Caothu12345lygiaQueenDiamonD
07/22+QueenDiamonDlygiaCaothu12345
07/22-bibo2477Caothu12345lygiaQueenDiamonD
07/22-bibo2477QueenDiamonDlygiaCaothu12345
07/22+bibo2477Caothu12345lygiaQueenDiamonD
07/22-bibo2477QueenDiamonDlygiaCaothu12345
07/22-bibo2477Caothu12345lygiaQueenDiamonD
07/22-quoinguyenMR2QueenDiamonDCanhsat_113
07/22-quoinguyenCanhsat_113QueenDiamonDMR2
07/22-quoinguyenMR2QueenDiamonDCanhsat_113
07/22-quoinguyenCanhsat_113QueenDiamonDMR2
07/22-quoinguyenCanhsat_113QueenDiamonDMR2
07/22-quoinguyenMR2QueenDiamonDCanhsat_113
07/22-quoinguyenCanhsat_113QueenDiamonDMR2
07/22+quoinguyenQueenDiamonDCanhsat_113
07/22+CyaQueenDiamonDcaothucorinhchefkoch
07/22-CyacaothucorinhQueenDiamonD
07/22-CyaQueenDiamonDcaothucorinhanhkhoa123
07/22+Cyaanhkhoa123caothucorinhQueenDiamonD
07/22-QueenDiamonDJoseyNgLily123KimElv123
07/22-QueenDiamonDKimElv123Lily123JoseyNg
07/22-QueenDiamonDJoseyNgLily123KimElv123
07/22-QueenDiamonDletrung99Lily123JoseyNg
07/22-QueenDiamonDJoseyNgLily123letrung99
07/22+QueenDiamonDletrung99Lily123JoseyNg
07/22+QueenDiamonDletrung99
07/22=uttv123cuvyQueenDiamonDgaco_nuoicon
07/22-uttv123gaco_nuoiconQueenDiamonDcuvy
07/22+uttv123cuvyQueenDiamonDgaco_nuoicon
07/22-uttv123gaco_nuoiconQueenDiamonDcuvy
07/22-uttv123cuvyQueenDiamonDgaco_nuoicon
07/22+uttv123gaco_nuoiconQueenDiamonDcuvy
07/22-uttv123cuvyQueenDiamonDgaco_nuoicon
07/22-langtu78Vanvan1977dlQueenDiamonDMrHen
07/22-langtu78MrHenQueenDiamonDVanvan1977dl
07/22-thanhxa43Phuckhang16ryry34QueenDiamonD
07/22-thanhxa43QueenDiamonDPhuckhang16
07/22-thanhxa43Phuckhang16congminh8QueenDiamonD
07/22-thanhxa43QueenDiamonDcongminh8Phuckhang16
07/22+thanhxa43Phuckhang16congminh8QueenDiamonD
07/22+thanhxa43QueenDiamonDcongminh8Phuckhang16
07/22-thanhxa43Phuckhang16congminh8QueenDiamonD
07/22+thanhxa43QueenDiamonDcongminh8Phuckhang16
07/22-thanhxa43Phuckhang16congminh8QueenDiamonD
07/21-TruongSon35QueenDiamonD
07/21-jennypham95QueenDiamonDImtheonexanhua
07/21-jennypham95xanhuaImtheoneQueenDiamonD
07/21-Canhsat_113QueenDiamonDImtheoneMaiMaiBenEm
07/21+Canhsat_113MaiMaiBenEmImtheoneQueenDiamonD
07/21+Canhsat_113QueenDiamonDMaiMaiBenEm
07/21+Canhsat_113MaiMaiBenEmletrung99QueenDiamonD
07/21-Canhsat_113QueenDiamonDletrung99MaiMaiBenEm
07/21-Canhsat_113MaiMaiBenEmletrung99QueenDiamonD
07/21-Canhsat_113QueenDiamonDletrung99MaiMaiBenEm
07/21-Canhsat_113MaiMaiBenEmQueenDiamonD
07/21-bigbadfatQueenDiamonDdunghdongnhi
07/21+bigbadfatdongnhidunghQueenDiamonD
07/21-bigbadfatQueenDiamonDdunghdongnhi

Ván Tiến Lên kế tiếp của QueenDiamonD...

Vinagames CXQ