Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Redeemer

Ngày Thắng Người chơi
06/22-Midnite_MoonRedeemer
06/22+Midnite_MoonRedeemer
06/22+Midnite_MoonRedeemer
06/22+Midnite_MoonRedeemer
06/22-Midnite_MoonRedeemer
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemer
06/22-Midnite_MoonRedeemer
06/17-ngoctruongRedeemerguongem_1983
06/17-ngoctruongRedeemer
06/17+ngoctruongRedeemer
06/17+ngoctruongRedeemer
06/17+ngoctruongRedeemer
06/15-lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15-lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15+lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15-lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15-lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15-lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15+lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15+lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15=lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/15=lNgOcxekhongphanhRedeemer
06/13-Redeemerbagiaxiten
06/13+Redeemerbagiaxiten
06/13+RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13-RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13=RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13+RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13+RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13-RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13-RedeemerbagiaxitenUSALADY
06/13+Redeemerbagiaxiten
06/13+Redeemerbagiaxiten
06/12-Noble3ngoctruongRedeemer
06/12-Noble3ngoctruongRedeemer
06/12+ngoctruongRedeemer
06/12+ngoctruongRedeemer
06/12+ngoctruongRedeemer
06/12-ngoctruongRedeemer
06/12-ngoctruongRedeemer
06/12+ngoctruongRedeemer
06/12+heosuangoctruongRedeemer
Vinagames CXQ