Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Sophia81

Ngày Thắng Người chơi
12/07-Sophia81tamthoi999DiemMyVTxuanson
12/07-Sophia81xuansonDiemMyVTtamthoi999
12/07-Sophia81tamthoi999DiemMyVTxuanson
12/07-Sophia81xuansonDiemMyVTtamthoi999
12/07-Sophia81tamthoi999DiemMyVTxuanson
12/07-Sophia81xuansonDiemMyVTtamthoi999
12/07+Sophia81yenbaoDiemMyVTxuanson
12/07-Sophia81xuansonDiemMyVTyenbao
12/07-Sophia81yenbaoDiemMyVTHung1973
12/07-Sophia81Hung1973DiemMyVTyenbao
12/07-Sophia81yenbaoDiemMyVTHung1973
12/07-Sophia81Hung1973DiemMyVTyenbao
12/07-Sophia81yenbaoDiemMyVTHung1973
12/07-Sophia81Hung1973DiemMyVTyenbao
12/07-ip7hongdinh63leo1965Sophia81
12/07-ip7Sophia81leo1965hongdinh63
12/07-ip7hongdinh63leo1965Sophia81
12/07-gauden88Sophia81hongdinh63
12/07-gauden88bvpnthongdinh63Sophia81
12/07-gauden88Sophia81hongdinh63bvpnt
12/07-gauden88bvpnthongdinh63Sophia81
12/07-gauden88Sophia81hongdinh63bvpnt
12/07-gauden88bvpnthongdinh63Sophia81
12/07-gauden88Sophia81hongdinh63bvpnt
12/07-gauden88bvpnthongdinh63Sophia81
12/07=Hung1973VanKiepSauSophia81B_B_B
12/07+Hung1973B_B_BSophia81VanKiepSau
12/06-hay_doi_day_tunaSophia81
12/06-hay_doi_day_Sophia81tuna
12/06-hay_doi_day_tunaSophia81
12/06-hay_doi_day_Sophia81tuna
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06-hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06-hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06-hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06+hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06+hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06+hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06+hay_doi_day_Sophia81tunaxuyenhoi
12/06-hay_doi_day_xuyenhoitunaSophia81
12/06-xuyenhoiSophia81tunavuacobac_cze
12/06-xuyenhoivuacobac_czetunaSophia81
12/06+xuyenhoiSophia81tuna
12/06+xuyenhoiVietanh99999tunaSophia81
12/06-xuyenhoiSophia81tunaVietanh99999
12/06-dh51dieplminhhauhongdinh63Sophia81
12/06-dh51Sophia81hongdinh63dieplminhhau
12/06-goldengatedieplminhhauhongdinh63Sophia81
12/06=goldengateSophia81hongdinh63dieplminhhau
12/06-goldengatedieplminhhauhongdinh63Sophia81
12/06-goldengateSophia81hongdinh63dieplminhhau
12/06=goldengatedieplminhhauhongdinh63Sophia81
12/06+goldengateSophia81hongdinh63dieplminhhau
12/06-goldengatedieplminhhauhongdinh63Sophia81
12/06-TiensiuDogphgSophia81
12/06=Sophia81DogphgNB88
12/06-TXuanGioiNB88DogphgSophia81
12/06-TXuanGioiSophia81DogphgNB88
12/06+TXuanGioiNB88DogphgSophia81
12/06-Sophia81mongtayDanhchanchaien01
12/06-Sophia81chaien01Danhchanmongtay
12/06-Sophia81mongtayDanhchanchaien01
12/06-thuhoangnpvSophia81ho_van_hanh
12/06-thuhoangho_van_hanhSophia81npv
12/06-thuhoangnpvSophia81ho_van_hanh
12/06-thuhoangho_van_hanhSophia81npv
12/06-thuhoangnpvSophia81ho_van_hanh
12/06-thuhoangho_van_hanhSophia81npv
12/06-thuhoangnpvSophia81ho_van_hanh
12/06-thuhoangho_van_hanhSophia81npv
12/06-thuhoangnpvSophia81ho_van_hanh
12/06-thuhoangAlCapone1Sophia81npv
12/06+Villa_ViaHenpvSophia81AlCapone1
12/06-Villa_ViaHeAlCapone1Sophia81npv
12/06+Villa_ViaHenpvSophia81AlCapone1
12/06-Villa_ViaHeAlCapone1Sophia81npv
12/06-Villa_ViaHenpvSophia81AlCapone1
12/06-Sophia81baitranlajixuanthucocoon
12/06-Sophia81cocoonxuanthubaitranlaji
12/06-Sophia81baitranlajixuanthucocoon
12/06-Sophia81cocoonxuanthubaitranlaji
12/06+Sophia81baitranlajixuanthucocoon
12/06+Sophia81cocoonxuanthubaitranlaji
12/06-Sophia81baitranlajicocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvbaitranlaji
12/06+Sophia81baitranlajinpvcocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvbaitranlaji
12/06+Sophia81baitranlajinpvcocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvbaitranlaji
12/06-Sophia81npvcocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvhung_dung
12/06-Sophia81hung_dungnpvcocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvhung_dung
12/06-Sophia81hung_dungnpvcocoon
12/06-Sophia81cocoonnpvhung_dung
12/06+Sophia81hung_dungnpvcocoon

Ván Phỏm kế tiếp của Sophia81...

Vinagames CXQ