Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Tai_Ty

Ngày Thắng Người chơi
06/20-vo5036calinguyenTai_TyTonitesocold
06/19-jeffreyTai_TyRoseTranonithanh
06/19-jeffreyonithanhRoseTranTai_Ty
06/19-jeffreyTai_TyRoseTranonithanh
06/19-jeffreyonithanhRoseTranTai_Ty
06/19-jeffreyTai_TyRoseTranonithanh
06/19-jeffreyonithanhRoseTranTai_Ty
06/19+jeffreyTai_TyRoseTran
06/19-jeffreyTai_Ty
06/19+julieeeb0oTai_TytoanleO_GiaBuiDoi
06/19+julieeeb0oO_GiaBuiDoiTai_Ty
06/19+julieeeb0oTai_TyO_GiaBuiDoi
06/19+julieeeb0oPho_VietTai_Ty
06/19+julieeeb0oTai_TyPho_Vietanh8_quan7
06/19=julieeeb0oanh8_quan7Pho_VietTai_Ty
06/19-julieeeb0oTai_TyPho_Vietanh8_quan7
06/19-julieeeb0oanh8_quan7Pho_VietTai_Ty
06/19+julieeeb0oTai_TyPho_Vietanh8_quan7
06/19-julieeeb0oanh8_quan7Pho_VietTai_Ty
06/19-julieeeb0oTai_TyPho_Vietanh8_quan7
06/19+julieeeb0oanh8_quan7Pho_VietTai_Ty
06/19-julieeeb0oTai_Tyanh8_quan7
06/19+julieeeb0oTai_Ty
06/19-dkjames9Tai_TyLone_WolfTranTrung
06/19-dkjames9TranTrungTai_Ty
06/19+onithanhTai_Ty
06/19+onithanhTai_Ty
06/19+Tai_Tyhai_le2005
06/19+cc3cohai_le2005Tai_Ty
06/19+cc3coTai_Tydai_hohai_le2005
06/19-cc3cohai_le2005dai_hoTai_Ty
06/19+cc3coTai_Tydai_hohai_le2005
06/19+cc3coTai_Ty
06/18-Tai_TyS500TranTrungIvanka
06/18-Tai_TyIvankaTranTrungS500
06/18-Tai_TyS500TranTrungIvanka
06/18-Tai_TyIvankaS500
06/18-Tai_TyS500Ivanka
06/18-Tai_TyIvankaS500
06/18+Tai_TyS500Ivanka
06/18+Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18-Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18+Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18+Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18+Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18-Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18+Tai_TyIvankaLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangIvanka
06/18+Tai_TyLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18+Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18=Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18+Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18+Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18+Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_TybokhoLamGiangS500
06/18-Tai_TyS500LamGiangbokho
06/18-Tai_Tybokho
06/18+Tai_Tybokho
06/18-Tai_Tybokho
06/18+Tai_Tybokho
06/18+tomphung1nat2000ScoreupTai_Ty
06/18-tomphung1Tai_TyScoreupnat2000
06/18-tomphung1ScoreupTai_Ty
06/18+tomphung1Tai_Ty
06/18+tomphung1Tai_Ty
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18+Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kIvankanat2000
06/18-Tai_Tynat2000Ivankaaznc2k
06/18+Tai_Tyaznc2ktuantk1nat2000
06/18+Tai_Tynat2000tuantk1aznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2ktuantk1nat2000
06/18-Tai_Tyaznc2k
06/18-Tai_TyxsonnyxChuChiNhuocaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kChuChiNhuocxsonnyx
06/18-Tai_TyxsonnyxChuChiNhuocaznc2k
06/18-Tai_Tyaznc2kChuChiNhuocxsonnyx

Ván Tiến Lên kế tiếp của Tai_Ty...

Vinagames CXQ