Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Tao_Ghet_Met

Ngày Thắng Người chơi
07/19-ong_thoanTaymonhuynhthuquynhTao_Ghet_Met
07/19-ong_thoanTao_Ghet_MetthuquynhTaymonhuynh
07/19-ong_thoanTaymonhuynhthuquynhTao_Ghet_Met
07/19-AlextranTao_Ghet_MetWinsbxanh9_SuPhu
07/19-Alextrananh9_SuPhuWinsbxTao_Ghet_Met
07/19-AlextranTao_Ghet_MetWinsbxanh9_SuPhu
07/19+Alextrananh9_SuPhuWinsbxTao_Ghet_Met
07/19-jennifer_181Tao_Ghet_Metphi_daox02MiKi_UNu
07/19=jennifer_181Tao_Ghet_MetMiKi_UNu
07/19+jennifer_181MiKi_UNuTao_Ghet_Met
07/19+jennifer_181Tao_Ghet_MetMiKi_UNu
07/19+MiKi_UNuTao_Ghet_Metdragongerl
07/18-HaoKietJadaTao_Ghet_MetAlextran
07/18-HaoKietAlextranTao_Ghet_MetJada
07/18-HaoKietJadaTao_Ghet_MetAlextran
07/18-HaoKietAlextranTao_Ghet_MetJada
07/18+HaoKietJadaTao_Ghet_MetAlextran
07/18-HaoKietAlextranTao_Ghet_MetJada
07/18+HaoKietJadaTao_Ghet_MetAlextran
07/18+HaoKietAlextranTao_Ghet_MetJada
07/18+HaoKietJadaTao_Ghet_MetAlextran
07/18-AlextranTao_Ghet_Met
07/18+Tao_Ghet_MetAlextran
07/18-AlextranTao_Ghet_Met
07/18+rosaphinaTao_Ghet_MetAlextran
07/18-rosaphinaAlextranx7_Bi_LongTao_Ghet_Met
07/18=rosaphinaTao_Ghet_Metx7_Bi_LongAlextran
07/18-rosaphinaAlextranx7_Bi_LongTao_Ghet_Met
07/18-trubui1103caothusjTRACI_BASIATao_Ghet_Met
07/18-trubui1103Tao_Ghet_MetTRACI_BASIAcaothusj
07/18-trubui1103caothusjTRACI_BASIATao_Ghet_Met
07/18+trubui1103Tao_Ghet_MetTRACI_BASIAcaothusj
07/18-trubui1103caothusjTRACI_BASIATao_Ghet_Met
07/18-trubui1103Tao_Ghet_MetTRACI_BASIAcaothusj
07/18-trubui1103caothusjTRACI_BASIATao_Ghet_Met
07/18+trubui1103Tao_Ghet_MetTRACI_BASIAcaothusj
07/18-Chip20trubui1103Tao_Ghet_Met
07/18-Tao_Ghet_Mettrubui1103Chip20
07/18-Tao_Ghet_MetChip20trubui1103
07/17-YenNhi_2020Tao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17-phillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17-Tao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17+phillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17+Tao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17+phillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17+DsTao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17-Dsphillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17+DsTao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17-Dsphillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17-DsTao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17-Dsphillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17-DsTao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17+phillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17+Tao_Ghet_MetSunshinephillyx5
07/17-phillyx5SunshineTao_Ghet_Met
07/17-TakiussaTao_Ghet_Met
07/17-TakiussaTao_Ghet_Met
07/17+TakiussaTao_Ghet_Met
07/17+Tao_Ghet_MetTakiussa
07/17+KentNgTakiussaTao_Ghet_Met
07/17-KentNgTakiussaTao_Ghet_Met
07/17-KentNgTao_Ghet_MetTakiussa
07/17-KentNgTao_Ghet_Met
07/17-KentNgTao_Ghet_Met
07/17+KentNgTao_Ghet_Met
07/17+KentNgTao_Ghet_Met
07/17+ong_thoanTao_Ghet_Met
07/17-Tao_Ghet_Metong_thoan
07/17+choikhongnoiong_thoanAnh_DaTroLaiTao_Ghet_Met
07/17+choikhongnoiTao_Ghet_MetAnh_DaTroLaiong_thoan
07/17-choikhongnoiong_thoanTao_Ghet_Met
07/17-choikhongnoiTao_Ghet_Metong_thoan
07/17-choikhongnoiong_thoanTao_Ghet_Met
Vinagames CXQ