Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Tiensiu

Ngày Thắng Người chơi
02/29-TiensiuthangcuoiH_3HHMinhkhai
02/29-TiensiuMinhkhaiH_3HHthangcuoi
02/29-TiensiuthangcuoiH_3HHMinhkhai
02/29+TiensiuMinhkhaiH_3HHthangcuoi
02/29-botatTiensiunguonvuiso80
02/29-botatnguonvuiso80Tiensiu
02/26-nguyenp9congmapTiensiuhoacaivang
02/26-nguyenp9Tiensiucongmap
02/25-Cuopbien000hangchuoiTiensiuVietanh99999
02/25-Cuopbien000Vietanh99999Tiensiuhangchuoi
02/25-Cuopbien000hangchuoiTiensiuVietanh99999
02/25-Cuopbien000Vietanh99999Tiensiuhangchuoi
02/25-Cuopbien000hangchuoiTiensiuVietanh99999
02/25+Cuopbien000Vietanh99999Tiensiuhangchuoi
02/25-Cuopbien000hangchuoiTiensiuVietanh99999
02/25-Cuopbien000Vietanh99999Tiensiuhangchuoi
02/23-VCTSUNMOREbotatRang1Tiensiu
02/23-VCTSUNMORETiensiuRang1botat
02/23-VCTSUNMOREbotatRang1Tiensiu
02/23=VCTSUNMORETiensiubotat
02/23-VCTSUNMOREbotatTiensiu
02/23-VCTSUNMORETiensiunigata38botat
02/23+VCTSUNMOREbotatnigata38Tiensiu
02/23-VCTSUNMORETiensiunigata38botat
02/22-TiensiubvpntLeo_Tom
02/22+TiensiugauxuLeo_Tombvpnt
02/22-TiensiubvpntLeo_Tomgauxu
02/22-hungbovoTiensiuVo___thuongnguyenp9
02/22-hungbovonguyenp9Vo___thuongTiensiu
02/22+hungbovoTiensiuVo___thuongnguyenp9
02/22+hungbovonguyenp9Vo___thuongTiensiu
02/22-hungbovoTiensiuVo___thuongnguyenp9
02/22-hungbovonguyenp9Vo___thuongTiensiu
02/22-hungbovoTiensiuVo___thuongnguyenp9
02/22-hungbovonguyenp9Vo___thuongTiensiu
02/22-hungbovoTiensiuVo___thuongnguyenp9
02/22-hungbovoVo___thuongTiensiu
02/20-botattoanteci5432Cafe_suaTiensiu
02/20-botatTiensiuCafe_suatoanteci5432
02/20-botattoanteci5432Cafe_suaTiensiu
02/20+botatTiensiu
02/20+botatTiensiu
02/20-botatTiensiu
02/20-botatTiensiu
02/19-TiensiuCuopbien000TXuanGioithangcuoi
02/19-TiensiuthangcuoiTXuanGioiCuopbien000
02/19-TiensiuCuopbien000TXuanGioithangcuoi
02/19+TiensiuthangcuoiTXuanGioiCuopbien000
02/18-Tiensiuhongdinh63nhhtc1969vietdusud
02/18-Tiensiuvietdusudnhhtc1969hongdinh63
02/18-Tiensiuhongdinh63nhhtc1969vietdusud
Vinagames CXQ