Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của TranTrung

Ngày Thắng Người chơi
04/10-TranTrungGuyverMyhanhlovely
04/10=MyhanhlovelyGuyverTranTrung
04/10-TranTrungGuyverMyhanhlovely
04/10-TraiUSA77MyhanhlovelyGuyverTranTrung
04/10-TranTrungGuyver
04/10+GuyverTranTrung
04/10+TranTrungGuyver
04/10-GuyverTranTrung
04/10-TranTrungGuyver
04/10-WestridgeGuyverTranTrung
04/10+WestridgeTranTrungGuyver
04/10+WestridgeGuyverTranTrung
04/10-WestridgeTranTrungGuyver
04/10-WestridgeGuyverTranTrung
04/10-WestridgeTranTrungGuyvermonkeyking3
04/10-Westridgemonkeyking3GuyverTranTrung
04/10+WestridgeTranTrungGuyvermonkeyking3
04/10+Westridgemonkeyking3GuyverTranTrung
04/10-tieungoc89AlextranzeenakokoTranTrung
04/10-tieungoc89TranTrungzeenakokoAlextran
04/10-tieungoc89AlextranzeenakokoTranTrung
04/10-tieungoc89TranTrungzeenakoko
04/10-tieungoc89worc06zeenakokoTranTrung
04/10-tieungoc89TranTrungzeenakokoworc06
04/10-tieungoc89worc06zeenakokoTranTrung
04/10-tieungoc89TranTrungzeenakokoworc06
04/10-tieungoc89worc06zeenakokoTranTrung
04/10+tieungoc89TranTrungzeenakokoworc06
04/10+tieungoc89worc06zeenakokoTranTrung
04/10-tieungoc89TranTrungzeenakokoworc06
04/10-heosuaworc06zeenakokoTranTrung
04/10-heosuaTranTrungzeenakokoworc06
04/10-heosuaworc06zeenakokoTranTrung
04/10-heosuaTranTrungzeenakoko
04/10-heosuazeenakokoTranTrung
04/10+heosuaTranTrungzeenakoko
04/10+heosuazeenakokoTranTrung
04/10+heosuaTranTrungzeenakoko
04/10+heosuaapham03076zeenakokoTranTrung
04/10-amy102monkeyking3Duong_khangTranTrung
04/10-amy102TranTrungDuong_khangmonkeyking3
04/10-monkeyking3Duong_khangTranTrung
04/10-TranTrungDuong_khangmonkeyking3
04/10-NamKinhvuisophanDuong_khangTranTrung
04/10-NamKinhTranTrungDuong_khangvuisophan
04/10-NamKinhvuisophanDuong_khangTranTrung
04/10+Thuy_lunTranTrungDunglamloheosua
04/10-heosuaDunglamloTranTrung
04/10-TranTrungDunglamloheosua
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08+GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08+GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08+GuyverrickyngMyhanhlovelyTranTrung
04/08-GuyverTranTrungMyhanhlovelyrickyng
04/08-GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08+GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08+GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08-GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08-GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08-GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08-GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08-GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08-GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08-GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08-GuyverrickyngKarson99TranTrung
04/08-GuyverTranTrungKarson99rickyng
04/08-GuyverrickyngTranTrungjulieeeb0o
04/08-Guyverjulieeeb0oTranTrungrickyng
04/08-GuyverrickyngTranTrungjulieeeb0o
04/08-Guyverjulieeeb0oTranTrungrickyng
04/08-GuyverrickyngTranTrungjulieeeb0o
04/08-tasayTranTrungjeffrey
04/08+tasayjeffreyTranTrung
04/08+tasayTranTrungjeffrey
04/08-tasayjeffreyKentNgTranTrung
04/08-tasayTranTrungKentNgjeffrey
04/08-tasayjeffreyKentNgTranTrung
04/08=tasayTranTrungKentNgjeffrey
04/08-tasayjeffreyKentNgTranTrung
04/08-tasayTranTrungKentNgjeffrey
04/08-tasayjeffreyTranTrung
04/08-NerissaTranTrungcaydangOh_LaLa
04/08-NerissaOh_LaLacaydangTranTrung
04/08-NerissaTranTrungcaydangOh_LaLa
04/08=NerissaOh_LaLacaydangTranTrung
04/08+TranTrungcaydangOh_LaLa
04/08-Oh_LaLacaydangTranTrung
04/08+Karson99TranTrungcaydangOh_LaLa
04/08-Karson99Oh_LaLacaydangTranTrung

Ván Tiến Lên kế tiếp của TranTrung...

Vinagames CXQ