Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của TranTrung

Ngày Thắng Người chơi
12/02-LocNguyenTranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-LocNguyenphillyx5rosaphinaTranTrung
12/02+LocNguyenTranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-LocNguyenphillyx5rosaphinaTranTrung
12/02+LocNguyenTranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-phillyx5rosaphinaTranTrung
12/02-TranTrungrosaphinaphillyx5
12/02+phillyx5rosaphinaTranTrung
12/02-TranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-toanlephillyx5rosaphinaTranTrung
12/02+toanleTranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-toanlephillyx5rosaphinaTranTrung
12/02-toanleTranTrungrosaphinaphillyx5
12/02-toanlephillyx5rosaphinaTranTrung
12/02-TranTrungNamKinhlangtu78
12/02+TranTrunglangtu78NamKinh
12/02+TranTrungNamKinhlangtu78
12/02-TranTrunglangtu78NamKinh
12/02-TranTrungNamKinhlangtu78
12/02+TranTrunglangtu78NamKinh
12/02+TranTrungNamKinhlangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoNamKinh
12/02+TranTrungYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02+TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02+TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02=TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungAlextranYakyolangtu78
12/02+TranTrunglangtu78YakyoAlextran
12/02-TranTrungYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78Yakyo
12/02-TranTrungYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78Yakyomaimaixaem
12/02=TranTrungYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78Yakyo
12/02-TranTrungYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78Yakyobadam
12/02-TranTrungbadamYakyolangtu78
12/02-TranTrunglangtu78Yakyobadam
12/02-TranTrungDieumonguoctrung_sathu
12/02+T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02+TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02+T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02+TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02+TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02-T_Chi_KhangDinhMenh_18TranTrung
12/02+TranTrungDinhMenh_18T_Chi_Khang
12/02+DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-DinhMenh_18TranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+DinhMenh_18TranTrungT_Chi_Khang
12/02-DinhMenh_18T_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02+HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02+HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-HaoKietT_Chi_KhangBaNoiDayTranTrung
12/02-HaoKietTranTrungBaNoiDayT_Chi_Khang
12/02-HaoKietBaNoiDayTranTrung
12/01+TranTrungcuteocutiBaNoiDayHoatrinhnu
12/01+TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaycuteocuti
12/01-TranTrungBaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01+TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01-TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01-TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01-TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01-TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1
12/01-TranTrunglakers_1BaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDaylakers_1

Ván Tiến Lên kế tiếp của TranTrung...

Vinagames CXQ