Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của US78

Ngày Thắng Người chơi
07/24-US78Master2johnMrHen
07/24+US78san73Master2john
07/24+US78Master2johnVanTaisan73
07/24-US78san73VanTaiMaster2john
07/24-US78VanTaiMrHen
07/24+US78MrHen
07/24-US78MrHen
07/23=hcmpc45Love_laughUS78sinsakor
07/23-hcmpc45sinsakorUS78Love_laugh
07/23-hcmpc45Love_laughUS78
07/23-hcmpc45US78Love_laugh
07/23-hcmpc45Love_laughUS78
07/23+hcmpc45canhco554US78Love_laugh
07/23+hcmpc45Love_laughUS78canhco554
07/23+hcmpc45canhco554US78Love_laugh
07/23-hcmpc45Love_laughUS78canhco554
07/23-hcmpc45canhco554US78Love_laugh
07/23-hcmpc45Love_laughUS78canhco554
07/22-US78HungHuong29letrung99vuichoi
07/22-US78vuichoiletrung99HungHuong29
07/22-US78HungHuong29vuichoi
07/22-US78vuichoiHungHuong29
07/22-US78vuichoi
07/21-mixao95US78mr_haiQ_
07/21-mixao95Q_mr_haiUS78
07/21-mixao95US78mr_haiQ_
07/21-mixao95Q_mr_haiUS78
07/21-mixao95US78mr_haiQ_
07/21+mixao95Q_mr_haiUS78
07/21-mixao95US78mr_haiQ_
07/21-mixao95Q_mr_haiUS78
07/20-xanhuaculiUS78hoaloi
07/20-xanhuahoaloiUS78culi
07/20-xanhuaculiUS78hoaloi
07/20-xanhuahoaloiUS78culi
07/20-xanhuaUS78hoaloi
07/20-hoaloiUS78
07/20-ruiroThanThuaBaiUS78hoaloi
07/20-ruirohoaloiUS78ThanThuaBai
07/20+ruiroThanThuaBaiUS78hoaloi
07/20-ruirohoaloiUS78ThanThuaBai
07/20-gaco_nuoiconUS78Canhsat_113cafe09
07/20-gaco_nuoiconcafe09Canhsat_113US78
07/20-gaco_nuoiconUS78Canhsat_113cafe09
07/19-gaco_nuoiconHoiBiKhungx_mineUS78
07/19-gaco_nuoiconUS78x_mineHoiBiKhung
07/19-gaco_nuoiconHoiBiKhungx_mineUS78
07/19-US78x_mineHoiBiKhung
07/19+uttv123HoiBiKhungx_mineUS78
07/19-uttv123US78x_mineHoiBiKhung
07/18-US78AhungusaTonitesocoldchu3w
07/18-US78chu3wTonitesocoldAhungusa
07/18-US78AhungusaTonitesocoldchu3w
07/18-US78TonitesocoldAhungusa
07/18+US78chefkochTonitesocoldAhungusa
07/18-US78AhungusaTonitesocoldchefkoch
07/18-US78Tonitesocold
07/17-mdmsonnguyen906US78hoa58
07/17-mdmhoa58US78sonnguyen906
07/17-mdmsonnguyen906US78hoa58
07/17-mdmhoa58US78sonnguyen906
07/17-mdmsonnguyen906US78hoa58
07/17-mdmhoa58US78sonnguyen906
07/17-mdmsonnguyen906US78hoa58
07/16-Chi5US78DOI_MOI16
07/16-DOI_MOI16US78Chi5
07/16+lap001_Chi5US78DOI_MOI16
07/16-DOI_MOI16US78Chi5
07/16-HoangMiNuUS78DOI_MOI16
07/16-HoangMiNuUS78
07/15-Pistachiouttv123chaydidauUS78
07/15-PistachioUS78chaydidau
07/15+PistachiochaydidauUS78
07/15+chinitolocoUS78chaydidauPistachio
07/15-chinitolocoPistachiochaydidauUS78
07/15+chinitolocoUS78chaydidauPistachio
07/15-chinitolocoPistachiochaydidauUS78
07/15-chinitolocoUS78chaydidauPistachio
07/15-chinitolocoPistachiochaydidauUS78
07/15-chinitolocoUS78san73Pistachio
07/14-chinitolocoMOTNGAYVUI99US78uttv123
07/14-chinitolocoUS78MOTNGAYVUI99
07/14-chinitolocoUS78
07/14+chinitolocoUS78w00kiez
07/14-chinitolocow00kiezUS78hoa58
07/14-chinitolocohoa58US78w00kiez
07/14-chinitolocoUS78hoa58
07/14-chinitolocohoa58US78chefkoch
07/14-chinitolocochefkochUS78hoa58
07/14-US78goldengateTuc_Tung_OiMrHen
07/14-US78goldengate
07/13-uttv123US78hoa58langdu116
07/13-uttv123langdu116hoa58US78
07/13+uttv123US78hoa58langdu116
07/13-uttv123langdu116hoa58US78
07/13-uttv123US78hoa58langdu116
07/13-uttv123langdu116hoa58US78
07/13-US78hoa58langdu116
07/12-anhyeu2019Jessica5US78LangBiang
07/12-anhyeu2019LangBiangUS78Jessica5

Ván Tiến Lên kế tiếp của US78...

Vinagames CXQ