Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của UT

Ngày Thắng Người chơi
05/19-UTdolby2629phuongleNguyenK_67
05/19-UTNguyenK_67phuongledolby2629
05/19-UTdolby2629phuongleNguyenK_67
05/19-UTNguyenK_67phuongledolby2629
05/19-UTdolby2629phuongleNguyenK_67
05/19+UTNguyenK_67phuongledolby2629
05/19-UTdolby2629phuongleNguyenK_67
05/19+UTphuongledolby2629
05/19-UTdolby2629phuongletalata
05/19-UTtalataphuongledolby2629
05/19-UTdolby2629phuongletalata
05/19-UTtalataphuongledolby2629
05/19-NguyenK_67MinhdinhUT
05/19-NguyenK_67dallasMinhdinhUT
05/19-NguyenK_67UTMinhdinhdallas
05/19-NguyenK_67dallasMinhdinhUT
05/19+NguyenK_67UTMinhdinhdallas
05/19-NguyenK_67dallasgoiom202UT
05/19-NguyenK_67UTgoiom202
05/19-NguyenK_67goiom202UT
05/19+dallasUtXin15UTRose
05/19-dallasRoseUTUtXin15
05/19+dallasUtXin15UTRose
05/19-ngatuyencuoptinhUTimpreza
05/19+ngatuyenimprezaUT
05/19+ngatuyenUTimpreza
05/19-ngatuyenimprezaUT
05/19-ngatuyenYenPhUTimpreza
05/19-UTimprezaThien_thoYenPh
05/19-UTYenPhThien_thoimpreza
05/19-UTThien_thoYenPh
05/19-UTYenPhThien_tho
05/19+UTYenPh
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18+Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18+Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18+Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTchuotcom
05/18-Jessica5chuotcomUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTkhongthua11
05/18-Jessica5khongthua11UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUT
05/18+Jessica5UTNhoveem
05/18=Jessica5NhoveemUT
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18+Jessica5NhoveemUTkillerbee71
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTkillerbee71
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTkillerbee71
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTkillerbee71
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTkillerbee71
05/18-Jessica5killerbee71UTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTtindo
05/18-Jessica5tindoUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTtindo
05/18-Jessica5tindoUTNhoveem
05/18-Jessica5NhoveemUTtindo
05/18+Jessica5tindoUTtaotho
05/18+Jessica5taothoUTtindo
05/18-Jessica5tindoUTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTtindo
05/18-Jessica5UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUT
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18+Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18-Jessica5nguyen6690UTtaotho
05/18-Jessica5taothoUTnguyen6690
05/18+Jessica5UTtaotho
05/18+Jessica5UT
05/18+Jessica5UTAika
05/18-Jessica5AikaUTongthayboi
05/18-Jessica5ongthayboiUTAika

Ván Tiến Lên kế tiếp của UT...

Vinagames CXQ