Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Vtn10water

Ngày Thắng Người chơi
11/19-HomelessT2Baofvy3979Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterBaofvy3979T2
11/19-HomelessT2Baofvy3979Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterBaofvy3979T2
11/19-HomelessT2Baofvy3979Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterT2
11/19-HomelessT2Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterMOTNGAYVUI99T2
11/19-HomelessT2MOTNGAYVUI99Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterMOTNGAYVUI99T2
11/19+HomelessT2MOTNGAYVUI99Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterMOTNGAYVUI99T2
11/19+HomelessT2Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterT2
11/19-HomelessT2Vtn10water
11/19-HomelessVtn10waterT2
11/19+HomelessT2Vtn10water
11/19+HomelessVtn10waterT2
11/19+HomelessT2Vtn10water
11/19+HomelessVtn10water
11/19-HomelessVtn10water
11/19-HomelessVtn10water
11/19+HomelessVtn10water
11/19+Vtn10waterseattleguy5
11/19+seattleguy5Vtn10water
11/19-Vtn10waterseattleguy5
11/19=seattleguy5nguoiyeucodoVtn10water
11/19+mdsenVtn10waternguoiyeucodoseattleguy5
11/19-mdsenseattleguy5nguoiyeucodoVtn10water
11/19+mdsenVtn10waternguoiyeucodoseattleguy5
11/19-mdsenseattleguy5nguoiyeucodoVtn10water
11/19-mdsenVtn10waterseattleguy5
11/19-mdsenngan8seattleguy5Vtn10water
11/19+mdsenVtn10waterseattleguy5ngan8
11/19+mdsenngan8seattleguy5Vtn10water
11/19-mdsenVtn10waterseattleguy5ngan8
11/19-vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19+vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19-vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19-vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19+vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19+vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19+vominhhieu10Vtn10waterWychbolddungh
11/19-vominhhieu10dunghWychboldVtn10water
11/19-vominhhieu10Vtn10waterdungh
11/19+dunghVtn10water
11/19+king2222Vtn10waterrobertndungh
11/19-king2222dunghrobertnVtn10water
11/19-king2222Vtn10waterrobertndungh
11/19-king2222dunghrobertnVtn10water
11/19+king2222Vtn10waterrobertndungh
11/19-dunghrobertnVtn10water
11/19-Vtn10waterrobertndungh
11/19-dunghrobertnVtn10water
11/16-let_it_beeVtn10waterOngGia63giaitrima
11/16+let_it_beegiaitrimaOngGia63Vtn10water
11/16+Vtn10waterOngGia63giaitrima
11/16+hoang_jpgiaitrimaOngGia63Vtn10water
11/16+hoang_jpVtn10waterOngGia63giaitrima
11/16-hoang_jpgiaitrimaOngGia63Vtn10water
11/16-hoang_jpVtn10waterOngGia63giaitrima
11/16-hoang_jpgiaitrimaOngGia63Vtn10water
11/16+hoang_jpVtn10waterOngGia63giaitrima
11/16-hoang_jpgiaitrimaOngGia63Vtn10water
11/16-hoang_jpVtn10waterOngGia63giaitrima
11/16+hoang_jpgiaitrimaOngGia63Vtn10water
Vinagames CXQ