Ngôn ngữ

Ván Phỏm của adam

Ngày Thắng Người chơi
11/29-linhhntuanhkTha_Bomadam
11/29+linhhnadamTha_Bomtuanhk
11/29+linhhntuanhkTha_Bomadam
11/29-linhhnadamTha_Bomtuanhk
11/29+linhhntuanhkTha_Bomadam
11/29+linhhnadamTha_Bomtuanhk
11/29-linhhntuanhkTha_Bomadam
11/29-linhhnadamTha_Bomtuanhk
11/29-linhhntuanhkTha_Bomadam
11/29+linhhnadamTha_Bomtuanhk
11/28-adamdng132tritungoMaikhongphai
11/28-adamMaikhongphaitungodng132tri
11/28-adamdng132tritungoMaikhongphai
11/28-adamMaikhongphaitungodng132tri
11/28-adamdng132tritungoMaikhongphai
11/28-adamMaikhongphaitungodng132tri
11/28-binh2009adam
11/28+binh2009adam
11/28+binh2009adam
11/28+binh2009adam
11/28-binh2009adam
11/28-binh2009tom2002adam
11/28-adamzippo16baoyenMaikhongphai
11/28-adamMaikhongphaibaoyenzippo16
11/28-adamzippo16baoyendng132tri
11/28+adamdng132tribaoyenzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28=hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/28+hungbovotungoadamzippo16
11/28+hungbovozippo16adamtungo
11/28+hungbovotungoadamzippo16
11/28+hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28+hungbovozippo16adamtungo
11/28-hungbovotungoadamzippo16
11/28-hungbovozippo16adamtungo
11/27-adamTha_Bomoppof9Niedax
11/27=adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27+adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27+adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27-adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27-adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27-adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27+adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27+adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27+adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27+adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-adamHeo_rungoppof9Tha_Bom
11/27-adamTha_Bomoppof9Heo_rung
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27+cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27-cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27+cuong_audilinhhndng132triadam
11/27+cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27+cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27-cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27-cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27+cuong_audilinhhndng132triadam
11/27+cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27-cuong_audilinhhndng132triadam
11/27-cuong_audiadamdng132trilinhhn
11/27+cuong_audilinhhndng132triadam
11/27-adamdng132trilinhhn
11/27-linhhndng132triadam
11/27+cauutadamdng132trilinhhn
11/27-cauutlinhhndng132triadam
11/27-cauutadamdng132trilinhhn
11/27-cauutlinhhndng132triadam
11/27=cauutadamdng132trilinhhn
11/27-cauutlinhhndng132triadam
11/27-cauutadamdng132trilinhhn
11/27-cauutlinhhndng132triadam
11/27-cauutadamdng132trilinhhn
11/27+cauutlinhhndng132triadam
11/27+cauutadamdng132trilinhhn
11/27-linhhndng132triadam
11/27+tatdienadamdng132trilinhhn
11/27+tatdienlinhhndng132triadam
11/27+tatdienadamdng132trilinhhn

Ván Phỏm kế tiếp của adam...

Vinagames CXQ