Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của attilas29

Ngày Thắng Người chơi
05/19-Ha_Thuattilas29anhhuostonrichard57
05/19+Ha_Thurichard57anhhuostonattilas29
05/19-Ha_Thuattilas29anhhuostonrichard57
05/19+Ha_Thurichard57KimElv123attilas29
05/19+Ha_Thuattilas29KimElv123richard57
05/19+Ha_Thurichard57KimElv123attilas29
05/19+Ha_Thuattilas29KimElv123richard57
05/19-Ha_Thurichard57KimElv123attilas29
05/19-Ha_Thuattilas29KimElv123richard57
05/19-Ha_Thurichard57KimElv123attilas29
05/19+Ha_Thuattilas29KimElv123richard57
05/19+Ha_Thurichard57KimElv123attilas29
05/19-Ha_Thuattilas29Tanbeellioncaothuvolam
05/19+DanhchancaothuvolamTanbeellionattilas29
05/19+Danhchanattilas29Tanbeellioncaothuvolam
05/19-DanhchancaothuvolamTanbeellionattilas29
05/18-kyphung2Sunshinehanumanattilas29
05/18-kyphung2attilas29hanumanSunshine
05/18+kyphung2Sunshinehanumanattilas29
05/18+kyphung2attilas29hanumanSunshine
05/18-kyphung2Sunshinehanumanattilas29
05/18-attilas29ongthayboihamchoiMoclananh
05/18-attilas29Moclananhhamchoiongthayboi
05/18-attilas29ongthayboihamchoiMoclananh
05/18+attilas29Moclananhhamchoiongthayboi
05/18+attilas29ongthayboihamchoiMoclananh
05/18-attilas29MOTNGAYVUI99lunglinhkhetlet10
05/18-attilas29khetlet10lunglinhMOTNGAYVUI99
05/18+attilas29MOTNGAYVUI99lunglinhkhetlet10
05/18-attilas29khetlet10MOTNGAYVUI99
05/18-attilas29MOTNGAYVUI99Ha_mykhetlet10
05/18+attilas29khetlet10Ha_myMOTNGAYVUI99
05/18-uttv123cc3coTamdanhattilas29
05/18-uttv123attilas29Tamdanhcc3co
05/18-uttv123cc3coTamdanhattilas29
05/18+uttv123attilas29Tamdanhcc3co
05/18-uttv123cc3coTamdanhattilas29
05/17-redhoahong_longtong1234attilas29Nathan1975
05/17-redhoahong_Nathan1975attilas29longtong1234
05/17-redhoahong_longtong1234attilas29Nathan1975
05/17-attilas29xinghuawwe
05/17-attilas29xinghua
05/17-attilas29xinghua
05/17+attilas29xinghua
05/17+attilas29emilie
05/17-attilas29emilie
05/17-emilieattilas29
05/17+attilas29emilie
05/17+emilieattilas29
05/17+BINBINQuat61attilas29emilie
05/17+BINBINemilieattilas29Quat61
05/17+BINBINQuat61attilas29emilie
05/17+BINBINemilieattilas29Quat61
05/17-Moclananhhai_le2005attilas29Thuthao
05/17-MoclananhThuthaoattilas29hai_le2005
05/17-Moclananhhai_le2005attilas29Thuthao
05/17-MoclananhThuthaoattilas29hai_le2005
05/17+nguyenvmtnhai_le2005attilas29Thuthao
05/17+nguyenvmtnThuthaoattilas29hai_le2005
05/17+nguyenvmtnhai_le2005attilas29Thuthao
05/17-caochanchayattilas29ngoc_taolaoqui2305
05/17+caochanchayqui2305ngoc_taolaoattilas29
05/17+attilas29qui2305
05/17-qui2305attilas29
05/17+caochanchayattilas29qui2305
05/17+caochanchayqui2305caothuvolamattilas29
05/17-caochanchayattilas29caothuvolamqui2305
05/17-caochanchayqui2305caothuvolamattilas29
05/17-caochanchayattilas29caothuvolamqui2305
05/17-caochanchayqui2305caothuvolamattilas29
05/17+caochanchayattilas29caothuvolamqui2305
05/16-attilas29Huongson58thanle
05/16-attilas29bacbanLAthanleHuongson58
05/16-attilas29Huongson58thanlebacbanLA
05/16-attilas29bacbanLAthanleHuongson58
05/16+attilas29Huongson58thanlebacbanLA
05/16-attilas29Huongson58
05/16-attilas29vivavo99hamchoi
05/16-attilas29hamchoivivavo99
05/16+attilas29vivavo99hamchoihientran
05/16-attilas29hientranhamchoivivavo99
05/16-attilas29vivavo99hamchoihientran
05/16-attilas29hientranhamchoivivavo99
05/16-attilas29vivavo99hientran
05/16+attilas29hientranMinhdinhvivavo99
05/16-attilas29vivavo99Minhdinhhientran
05/16-attilas29hientranMinhdinhvivavo99
05/16-attilas29vivavo99hientran
05/16-attilas29hientranQueenDiamonDvivavo99
05/16-attilas29vivavo99QueenDiamonDhientran
05/16-pro_killernguyenvmtnattilas29
05/16-pro_killerattilas29nguyenvmtn
05/15-Linh_chau_tuLynnwoodpcui9attilas29
05/15-Linh_chau_tuattilas29pcui9Lynnwood
05/15+Linh_chau_tuLynnwoodpcui9attilas29
05/15+Linh_chau_tuattilas29pcui9Lynnwood
05/15+Linh_chau_tuLynnwoodpcui9attilas29
05/15-attilas29khetlet10nam1956culi
05/15-attilas29nam1956khetlet10
05/15+attilas29khetlet10nam1956hientran

Ván Tiến Lên kế tiếp của attilas29...

Vinagames CXQ