Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của bobombo

Ngày Thắng Người chơi
09/25+meikotien2Anh_Tuan2bobombotrungnhi1977
09/25-meikotien2trungnhi1977bobomboAnh_Tuan2
09/25-meikotien2Anh_Tuan2bobombotrungnhi1977
09/25+MotDieuUoc12bobombotrungnhi1977
09/25-MotDieuUoc12bobombo
09/25-Ha_mybobombo
09/25-bobomboHa_my
09/25-Ha_mybobombo
09/25-bobomboHa_my
09/25+Ha_mybobombo
09/25-bobomboHa_myvision
09/25-FYMvisionbobombo
09/23+llejasperdobobomboAnh_Tuan2
09/23+Anh_Tuan2bobombollejasperdo
09/23+My_TamllejasperdobobomboAnh_Tuan2
09/23-My_TamAnh_Tuan2bobombollejasperdo
09/23-My_TamllejasperdobobomboAnh_Tuan2
09/23-My_TamAnh_Tuan2bobombo
09/23+My_TamcubbibobomboAnh_Tuan2
09/23+My_TamAnh_Tuan2bobombocubbi
09/23+My_TambobomboAnh_Tuan2
09/23-My_TamAnh_Tuan2bobombo
09/23+My_TambobomboAnh_Tuan2
09/23+My_TamAnh_Tuan2bobombo
09/23+My_TambobomboAnh_Tuan2
09/23-My_TamAnh_Tuan2bobombo
09/23-My_TambobomboAnh_Tuan2
09/23-Anh_Tuan2bobombo
09/23-Tam_BangbobomboAnh_Tuan2
09/23+Tam_BangAnh_Tuan2bobomboQuangThinh
09/23+Tam_BangQuangThinhbobomboAnh_Tuan2
09/23-Tam_BangAnh_Tuan2bobomboQuangThinh
09/23=Tam_BangbobomboAnh_Tuan2
09/23-Anh_Tuan2bobombo
09/23+caonhan1QuangThinhbobomboAnh_Tuan2
09/23+Chovangbobomborong_xanh02
09/23-BINBINrong_xanh02bobombo
09/23-BINBINcaonhan1bobomborong_xanh02
09/23+BINBINrong_xanh02bobombocaonhan1
09/23+BINBINcaonhan1bobomborong_xanh02
09/23-BINBINrong_xanh02bobombocaonhan1
09/23-BINBINrong_xanh02bobombocaonhan1
09/23-caonhan1bobomborong_xanh02
09/23-rong_xanh02bobombocaonhan1
09/23+caonhan1bobomborong_xanh02
09/23+rong_xanh02bobombocaonhan1
09/23+caonhan1bobomborong_xanh02
09/23-rong_xanh02bobombocaonhan1
09/23-caonhan1bobomborong_xanh02
09/23-rong_xanh02bobombocaonhan1
09/23-caonhan1bobombo
09/23-bobombocaonhan1
09/23-caonhan1bobombo
09/23-bobombocaonhan1
09/23+caonhan1bobombo
09/23+bobombocaonhan1
09/23-caonhan1bobombo
09/23-bobombocaonhan1
09/23+caonhan1bobombo
09/23-bobombocaonhan1
09/23+caonhan1bobombo
09/23+bobombocaonhan1
09/23+visionbobombo
09/23-visionbobomboWinner
09/23=visionWinnerbobombo
09/23+visionbobomboWinner
09/21-dougmillerbobomboBINBIN
09/21+Vigorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21-thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21+thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21+thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21+thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhVigorong_xanh02bobombo
09/21+thutrinhbobomborong_xanh02Vigo
09/21+thutrinhrong_xanh02bobombo
09/21+thutrinhbobomborong_xanh02nguoiyeucodo
09/21+thutrinhnguoiyeucodorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02nguoiyeucodo
09/21-thutrinhnguoiyeucodorong_xanh02bobombo
09/21=thutrinhbobomborong_xanh02nguoiyeucodo
09/21-thutrinhnguoiyeucodorong_xanh02bobombo
09/21-thutrinhbobomborong_xanh02nguoiyeucodo
09/20-bobombovisionbuddyduce
09/20+bobombobuddyduce
09/20+bobombosweetpoisoncaonhan1
09/20+bobomboWinnercaonhan1sweetpoison
09/20-bobombosweetpoisoncaonhan1Winner
09/20+bobomboWinnercaonhan1sweetpoison
09/20-bobombosweetpoisoncaonhan1Winner
09/20+bobomboWinnercaonhan1sweetpoison
09/20-bobombosweetpoisoncaonhan1Winner

Ván Tiến Lên Hồng Kông kế tiếp của bobombo...

Vinagames CXQ