Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của buddyduce

Ngày Thắng Người chơi
06/28-FYMbuddyduce
06/28-FYMbuddyduce
06/27-kevintnpbuddyducecaonhan1QuangThinh
06/27+kevintnpQuangThinhcaonhan1buddyduce
06/27+kevintnpbuddyducecaonhan1
06/27-kevintnpcaonhan1buddyduce
06/27-kevintnpbuddyducecaonhan1
06/27-kevintnpcaonhan1buddyduce
06/26=Winnerchoi888buddyduce
06/26+WinnerbuddyduceVigochoi888
06/25+trungnhi1977buddyducesiuhaha3323
06/25-beautrungnhi1977buddyducesiuhaha3323
06/25+beausiuhaha3323buddyducetrungnhi1977
06/25-beautrungnhi1977buddyducesiuhaha3323
06/25+trungnhi1977Pho_Vietvisionbuddyduce
06/25-trungnhi1977buddyducevisionPho_Viet
06/25+trungnhi1977Pho_Vietbuddyduce
06/25-buddyducePho_Viet
06/25+hobaoPho_Vietbuddyduce
06/23+bathuongbuddyduce
06/23+daitrumsobuddyduceBINBINbathuong
06/23-daitrumsobathuongBINBINbuddyduce
06/23+buddyducevetinh
06/23-buddyducevetinh
06/23-buddyducemaDucWinner
06/23+buddyduceWinnermaDuccaonhan1
06/23+buddyducecaonhan1maDucWinner
06/23-buddyduceWinnermaDuccaonhan1
06/23-buddyduceabekatVigo
06/23-buddyduceVigoabekat
06/23=buddyduceabekatVigo
06/22+choi888buddyduce
06/22+choi888buddyduceThePlayer
06/22-choi888ThePlayerfridag2buddyduce
06/22+abekatbuddyduce
06/22-buddyducecaonhan1
06/22+buddyducecaonhan1Vigo
06/22-buddyduceVigocaonhan1
06/21+hobaoTamyraBINBINbuddyduce
06/21+hobaobuddyduceBINBINTamyra
06/21+hobaoTamyraBINBINbuddyduce
06/21+hobaobuddyduceBINBINTamyra
06/21+hobaoBINBINbuddyduce
06/21+hobaobuddyduceBINBIN
06/21-hobaobuddyduce
06/20-buddyducekevintnp
06/20+kevintnpbuddyduce
06/19-Enterprisebuddyduce
06/19+Enterprisebuddyduce
06/18-sarang_haepokemonbuddyduce
06/18+sarang_haebuddyducepokemon
06/18+sarang_haepokemonVigobuddyduce
06/18+buddyduceVigopokemon
06/18+pokemonVigobuddyduce
06/17+buddyducepumpkin0111ConkomaubienTamyra
06/17-vuabit2004buddyducevetinh
06/17-vuabit2004vetinhbuddyduce
06/17+vuabit2004buddyducevetinh
06/17+vuabit2004vetinhbuddyduce
06/17+vuabit2004buddyducevetinh
06/17+vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17+vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17-vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17-vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17-vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17+vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17+vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17-vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17-vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17-vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17-vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17+vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17+vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17=vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17+vuabit2004vetinhbuddyduceXOXO
06/17-vuabit2004XOXObuddyducevetinh
06/17-buddyducemaDucgaunau
06/17-vetinhgaunaumaDucbuddyduce
06/17+vetinhbuddyducemaDucgaunau
06/17+vetinhgaunaumaDucbuddyduce
06/17-vetinhabekatVigobuddyduce
06/17-vetinhbuddyduceVigoabekat
06/17-vetinhabekatVigobuddyduce
06/17-vetinhbuddyduceVigoabekat
06/17-vetinhabekatVigobuddyduce
06/16-FYMbuddyduceGotballssweetpoison
06/16-FYMsweetpoisonGotballsbuddyduce
06/16+FYMbuddyducesweetpoison
06/16+FYMsweetpoisonbuddyduce
06/16-FYMbuddyducedaitrumsosweetpoison
06/16+FYMsweetpoisondaitrumsobuddyduce
06/16-daitrumsoGotballsr1800tbuddyduce
06/16-daitrumsobuddyducer1800tGotballs
06/16+daitrumsoGotballsbuddyduce
06/16-daitrumsobuddyduceGotballs
06/16+buddyducedaitrumsoEnterprisecaonhan1
06/16+buddyducecaonhan1Enterprisedaitrumso
06/16+buddyducedaitrumsoEnterprisecaonhan1
06/16+buddyducecaonhan1daitrumso
06/16-buddyducedaitrumsovisioncaonhan1

Ván Tiến Lên Hồng Kông kế tiếp của buddyduce...

Vinagames CXQ