Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của buddyduce

Ngày Thắng Người chơi
12/01+buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01-buddyducethutrinh
12/01-buddyducethutrinh
12/01-buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01-buddyducethutrinh
12/01-buddyducethutrinh
12/01+buddyducethutrinh
12/01-buddyducevisionthutrinh
12/01-llejasperdothutrinhbuddyducesiuhaha3323
12/01+llejasperdosiuhaha3323buddyducethutrinh
12/01+llejasperdothutrinhbuddyducesiuhaha3323
12/01+llejasperdosiuhaha3323buddyducethutrinh
12/01+buddyducer1800tbathuong
12/01-buddyducebathuongr1800t
12/01-buddyducer1800tbathuong
12/01+buddyducebathuong
12/01-buddyducebathuong
11/30-thutrinhbuddyduce
11/30-buonvingheobuddyducethutrinhmina07
11/27-Huutrung2774buddyduce
11/27-Huutrung2774buddyduce
11/26-Huutrung2774Tony1738buddyduce
11/26+Huutrung2774buddyduceTony1738
11/26-thutrinhVigohunglam49buddyduce
11/26+thutrinhbuddyducehunglam49Vigo
11/26+thutrinhVigohunglam49buddyduce
11/26+thutrinhbuddyducehunglam49Vigo
11/26-thutrinhVigohunglam49buddyduce
11/23-thutrinhbuddyducesiuhaha3323
11/23+thutrinhsiuhaha3323buddyduce
11/23-thutrinhbuddyducesiuhaha3323
11/23-vannghiaBINBINbuddyduceHuutrung2774
11/22+buddyducesiuhaha3323wwwsnowwww
11/22+buddyducesiuhaha3323r1800t
11/22-buddyducer1800tsiuhaha3323vision
11/22+buddyducevisionsiuhaha3323r1800t
11/22-buddyducer1800tsiuhaha3323vision
11/22+buddyducevisionr1800t
11/22=buddyducer1800tvision
11/22+buddyducer1800t
11/22-fridag2buddyduce
11/22+buddyduceHanoi44sangfuongtam
11/22-buddyducesangfuongtamHanoi44
11/22-buddyduceHanoi44sangfuongtam
11/22-buddyducesangfuongtam
11/22+buddyducesangfuongtam
11/20=visionbuddyduceMotDieuUoc12bobombo
11/20-visionbobombobuddyduce
11/20-kevintnpcaonhan1trungnhi1977buddyduce
11/20+kevintnpbuddyducecaonhan1
11/20+kevintnpcaonhan1buddyduce
11/20-kevintnpbuddyducecaonhan1
11/20+kevintnpcaonhan1buddyduce
11/20-Huutrung2774bobombogamelerbuddyduce
11/19-caonhan1Enterprisebuddyduce
11/19+caonhan1buddyduce
11/19+caonhan1buddyduce
11/19+caonhan1buddyduce
11/19-caonhan1buddyduce
11/19+caonhan1buddyduce
11/19-caonhan1buddyduce
11/19-vannghiaUntoUchablEbuddyduce
11/19-Kevinhng861meikotien2buddyducephiung
11/19+Kevinhng861phiungbuddyducemeikotien2
11/19+Kevinhng861meikotien2buddyducephiung
11/19+Kevinhng861phiungbuddyducemeikotien2
11/19+Kevinhng861meikotien2buddyducephiung
11/19-Kevinhng861phiungbuddyducemeikotien2
11/19+Kevinhng861meikotien2buddyducephiung
11/18-buddyducesiuhaha3323Luonglyndaadancernyc
11/18-buddyducedancernycLuonglyndaasiuhaha3323
11/18-Huutrung2774siuhaha3323gamelerbuddyduce
11/18-Huutrung2774buddyducegamelersiuhaha3323
11/18-Huutrung2774siuhaha3323gamelerbuddyduce
11/18-Huutrung2774buddyducegamelersiuhaha3323
11/18+sweetpoisonbuddyducenguoiyeucodo
11/18-sweetpoisonbuddyducebobombo
11/18+sweetpoisonbobombobuddyduce
11/18+sweetpoisonbuddyducebobombo
11/18+sweetpoisonbobombobuddyduce
11/18-sweetpoisonbuddyducebobombo
11/18-sweetpoisonbobombobuddyduce
11/18+sweetpoisonbuddyducebobombo
11/18=sweetpoisonbobombobuddyduce
11/18-sweetpoisonbuddyducebobombo
11/18-sweetpoisonbobombobuddyduce
11/18-FYMkevintnpbuddyduceGotballs
Vinagames CXQ