Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của buikim

Ngày Thắng Người chơi
09/24-buikimCyahellovntaotho
09/24-buikimtaothoCya
09/24-buikimCyataotho
09/24+buikimtaothoCya
09/24-buikimCyataotho
09/24-buikimtaothoSimon
09/23-redhoahong_buikimbibo2484BaoDo
09/23-redhoahong_BaoDobibo2484buikim
09/23-redhoahong_buikimbibo2484BaoDo
09/23-redhoahong_BaoDobibo2484buikim
09/23-redhoahong_buikimbibo2484BaoDo
09/23-redhoahong_BaoDobibo2484buikim
09/20+OngGia63Tamdanhbuikim
09/20=Vanvan1977dlbuikimTamdanhOngGia63
09/20-Vanvan1977dlTamdanhbuikim
09/20+Vanvan1977dlbuikimTamdanhCovic
09/20+Vanvan1977dlCovicbuikim
09/20+Vanvan1977dlbuikimCovic
09/18-tnk72quyhan64ak74buikim
09/18-tnk72buikimak74quyhan64
09/18-tnk72ak74buikim
09/18-dinosaur_rexLionbuikim
09/18-dinosaur_rexbuikimLion
09/18-dinosaur_rexLionbuikimvntiger
09/18-dinosaur_rexvntigerbuikimLion
09/18+dinosaur_rexLionbuikimvntiger
09/18+dinosaur_rexvntigerbuikimLion
09/18-Ms_Piggiebuikimpoke_meCamLoan
09/18-Ms_Piggiepoke_mebuikim
09/18+buikimpoke_me
09/18-SazaliSaCamLoanpoke_mebuikim
09/18-SazaliSabuikimpoke_meCamLoan
09/18+SazaliSaCamLoanbuikim
09/16-Gia_DzelamdzuyenbuikimLebichngoc
09/16+Gia_DzeLebichngocbuikimlamdzuyen
09/16-Gia_DzelamdzuyenbuikimLebichngoc
09/16-Gia_DzeLebichngocbuikimlamdzuyen
09/16+aaa123456tony_tonbuikim
09/16+aaa123456lanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16-aaa123456tony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16-aaa123456lanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16-aaa123456tony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16+aaa123456lanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16-aaa123456tony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16+aaa123456lanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16-aaa123456tony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16-aaa123456lanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16+aaa123456tony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16+daicamaxlanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16+daicamaxtony_tonbuikimlanhuynh88sg
09/16+daicamaxlanhuynh88sgbuikimtony_ton
09/16-MOTNGAYVUI99hansabuikimwwe
09/16-toilanambuikimlNgOcjamais
09/16+toilanamjamaislNgOcbuikim
09/16+toilanambuikimlNgOcjamais
09/16-toilanamjamaislNgOcbuikim
09/16-toilanambuikimlNgOcjamais
09/15-dunghmoneyfullbuikimCam92869
09/15-dunghCam92869buikimmoneyfull
09/15-dunghmoneyfullbuikimCam92869
09/15-dunghCam92869buikimmoneyfull
09/15=dunghmoneyfullbuikimCam92869
09/15+dunghCam92869buikimmoneyfull
09/15+dunghmoneyfullbuikimCam92869
09/15-dunghCam92869buikimmoneyfull
09/15-dunghmoneyfullbuikim
09/15+dunghToQuyenbuikimmoneyfull
09/14-hoaloibuikimBaoDo
09/14-hoaloiUS78BaoDobuikim
09/14+hoaloibuikimBaoDoUS78
09/14-hoaloiUS78buikim
09/14-hoaloiUS78buikimdenho8
09/14-hoaloidenho8buikimUS78
09/12-hoangkimHuynhAndybuikimemilie
09/12-hoangkimemiliebuikimHuynhAndy
09/12-K1234BlueOceanbuikimKylee
09/12+K1234KyleebuikimBlueOcean
09/11-jennypham95phianh1968buikimadkdng
09/11-jennypham95buikimphianh1968
09/11-jennypham95buikimkebenduong
09/11-jennypham95kebenduongFilthy1986buikim
09/11-jennypham95buikimFilthy1986kebenduong
Vinagames CXQ