Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của caothusj

Ngày Thắng Người chơi
12/07+caothusjxuidoytroi
12/07+em_mitaichungtinhxuidoytroicaothusj
12/07-em_mitcaothusjxuidoytroiaichungtinh
12/07-em_mitaichungtinhxuidoytroicaothusj
12/05-caothusjLinh_chau_tuYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Linh_chau_tu
12/05-caothusjLinh_chau_tuYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Linh_chau_tu
12/05-caothusjYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Vit_con
12/05-caothusjVit_conYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Vit_con
12/05-caothusjVit_conYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05+caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05+caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05-caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05=caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05-caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05-caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/05-caothusjNgheovibaiYenNhi_2020Wild_West
12/05-caothusjWild_WestYenNhi_2020Ngheovibai
12/01-SmuccLeeVelar_blackcaothusjChau_Nguyen
12/01-SmuccLeeChau_NguyencaothusjVelar_black
12/01-SmuccLeeVelar_blackcaothusjChau_Nguyen
12/01-SmuccLeecaothusjVelar_black
12/01-SmuccLeeVelar_blackcaothusj
12/01-SmuccLeecaothusjVelar_black
12/01+SmuccLeeVelar_blackcaothusjxuidoytroi
12/01=SmuccLeexuidoytroicaothusjVelar_black
12/01-SmuccLeecaothusjxuidoytroi
12/01-SmuccLeexuidoytroicaothusj
12/01-SmuccLeecaothusjxuidoytroi
11/30-caothusjkieutinhmongxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroikieutinhmong
11/30-caothusjkieutinhmongxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroikieutinhmong
11/30-caothusjkieutinhmongxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroikieutinhmong
11/30+caothusjkieutinhmongxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjNguoi_Hungxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30=caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30+caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30+caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30+caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30+caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjConGioMatxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiConGioMat
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30+caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30+caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroi
11/30-caothusjxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiNguoi_Hung
11/30+caothusjNguoi_Hungxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiNguoi_Hung
11/30-caothusjNguoi_Hungxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiNguoi_Hung
11/30-caothusjNguoi_Hungxuidoytroixtieu_daox
11/30+caothusjxtieu_daoxxuidoytroiNguoi_Hung
11/30-caothusjNguoi_Hungxuidoytroixtieu_daox
11/30-caothusjxtieu_daoxxuidoytroiNguoi_Hung

Ván Tiến Lên kế tiếp của caothusj...

Vinagames CXQ