Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của chihailua01

Ngày Thắng Người chơi
06/01+jennypham95Ngoc_Haben_do_chieuchihailua01
06/01-sonnguyen906chihailua01Mr_Lam102
06/01-sonnguyen906Mr_Lam102chihailua01
06/01+sonnguyen906chihailua01Mr_Lam102
05/30-hoaloidolby2629chihailua01uttv123
05/30+hoaloiuttv123chihailua01dolby2629
05/30+hoaloidolby2629chihailua01uttv123
05/30-hoaloiuttv123chihailua01dolby2629
05/30-hoaloidolby2629chihailua01uttv123
05/30+hoaloiuttv123chihailua01dolby2629
05/30+hoaloidolby2629chihailua01uttv123
05/30+willseasoundanhngoc15chihailua01canhco554
05/30+willseasoundchihailua01anhngoc15
05/30-willseasoundanhngoc15chihailua01
05/30+willseasoundKumaHuy_chihailua01anhngoc15
05/30-willseasoundchihailua01KumaHuy_
05/30-willseasoundsaigon563Emsongvianhchihailua01
05/30-willseasoundchihailua01Emsongvianhsaigon563
05/30-willseasoundsaigon563chihailua01
05/30-willseasoundchihailua01Kirbstonsaigon563
05/30-willseasoundsaigon563Kirbstonchihailua01
05/30+willseasoundchihailua01Kirbstonsaigon563
05/30+willseasoundsaigon563Kirbstonchihailua01
05/30-willseasoundchihailua01Kirbstonsaigon563
05/27+talamachihailua01culaoxanhH_3HH
05/27-talamaH_3HHculaoxanhchihailua01
05/27+talamachihailua01culaoxanhH_3HH
05/27+talamaH_3HHculaoxanhchihailua01
05/27+talamachihailua01culaoxanhH_3HH
05/27-talamaH_3HHculaoxanhchihailua01
05/27-talamachihailua01culaoxanhH_3HH
05/27+talamaH_3HHculaoxanhchihailua01
05/27-talamachihailua01culaoxanhH_3HH
05/27+talamaH_3HHculaoxanhchihailua01
05/27-khetlet10Kyleechihailua01anh53
05/27-khetlet10anh53chihailua01Kylee
05/27-khetlet10Kyleechihailua01anh53
05/27+khetlet10chihailua01Kylee
05/22-TrungNg8khovitienchihailua01
05/22-TrungNg8chihailua01khovitien
05/22+TrungNg8khovitienchihailua01
05/22+TrungNg8chihailua01khovitienMaiHuong22
05/22+TrungNg8MaiHuong22chihailua01
05/22-Thebestchihailua01XikeNguyendoangiahan
05/22-ThebestMaiHuong22XikeNguyenchihailua01
05/22-Thebestchihailua01XikeNguyenMaiHuong22
05/22-ThebestMaiHuong22XikeNguyenchihailua01
05/22-Thebestchihailua01XikeNguyenMaiHuong22
05/22-ThebestMaiHuong22XikeNguyenchihailua01
05/22-Thebestchihailua01XikeNguyenMaiHuong22
05/21-ThebestMaiHuong22XikeNguyenchihailua01
05/21+Thebestchihailua01XikeNguyenMaiHuong22
05/21-ThebestMaiHuong22XikeNguyenchihailua01
05/21+Thebestchihailua01XikeNguyenMaiHuong22
05/21-ThebestXikeNguyenchihailua01
05/21-Pallmallchihailua01michaelOceanwave
05/21-PallmallOceanwavemichaelchihailua01
05/21-Pallmallchihailua01michaelOceanwave
05/21-PallmallOceanwavemichaelchihailua01
05/21+nganthuonglambada999Dttchihailua01
05/21-nganthuongchihailua01Dttlambada999
05/21+nganthuonglambada999Dttchihailua01
05/21-nganthuongchihailua01Dttlambada999
05/21-nganthuonglambada999Dttchihailua01
05/21+nganthuongchihailua01Dttlambada999
05/21+nganthuonglambada999Dttchihailua01
05/21-michaelBinhRioXikeNguyenchihailua01
05/21+michaelchihailua01XikeNguyenBinhRio
05/21-michaelBinhRioXikeNguyenchihailua01
05/21-michaelchihailua01XikeNguyenBinhRio
05/21-michaeltiensuchamaychihailua01
05/21+michaelchihailua01tiensuchamayPHOSAIGON
05/21+michaelPHOSAIGONtiensuchamaychihailua01
05/21+michaelchihailua01tiensuchamayPHOSAIGON
05/21-michaelPHOSAIGONtiensuchamaychihailua01
05/21+michaelchihailua01tiensuchamayPHOSAIGON
05/21=michaelPHOSAIGONtiensuchamaychihailua01
05/20+Lone_Wolfchihailua01culiDtt
05/20-chihailua01victor10hoalucchiensy
05/20-chihailua01chiensyhoalucvictor10
05/20-chihailua01victor10hoalucchiensy
05/20-chihailua01chiensyhoaluc
05/20+chihailua01luongsonhoalucchiensy
05/20+chihailua01chiensyhoalucluongson
05/20+chihailua01luongsonhoalucchiensy
05/20-chihailua01chiensyDattroiluongson
05/20-chihailua01luongsonDattroichiensy
05/20-chihailua01chiensyDattroiluongson
05/20-chihailua01luongsonDattroichiensy
05/20-chihailua01chiensyDattroiluongson
Vinagames CXQ