Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của daitrumso

Ngày Thắng Người chơi
04/20-O_GiaBuiDoidaitrumso
04/20-O_GiaBuiDoidaitrumsotramhuynh2onithanh
04/20-O_GiaBuiDoionithanhtramhuynh2daitrumso
04/20-O_GiaBuiDoidaitrumsotramhuynh2onithanh
04/20-onithanhtramhuynh2daitrumso
04/20-PARKER1219daitrumsotramhuynh2onithanh
04/20-PARKER1219onithanhtramhuynh2daitrumso
04/20-PARKER1219daitrumsotramhuynh2
04/20-PARKER1219tramhuynh2daitrumso
04/20-daitrumsotramhuynh2
04/20+tramhuynh2daitrumso
04/20+daitrumsotramhuynh2
04/20-tramhuynh2daitrumso
04/20-daitrumsotramhuynh2
04/20=maimelhnNua_trai_Timtramhuynh2daitrumso
04/20+maimelhndaitrumsotramhuynh2Nua_trai_Tim
04/20-maimelhnNua_trai_Timtramhuynh2daitrumso
04/20+maimelhndaitrumsotramhuynh2Nua_trai_Tim
04/20-maimelhnNua_trai_Timtramhuynh2daitrumso
04/20=maimelhndaitrumsotramhuynh2Nua_trai_Tim
04/20+maimelhnNua_trai_Timdaitrumso
04/20-maimelhndaitrumsox7_Bi_LongNua_trai_Tim
04/20-maimelhnNua_trai_Timx7_Bi_Longdaitrumso
04/20-daitrumsox7_Bi_LongNua_trai_Tim
04/20-Nua_trai_Timx7_Bi_Longdaitrumso
04/20-aznbodydaitrumsox7_Bi_LongNua_trai_Tim
04/20-aznbodyNua_trai_Timx7_Bi_Longdaitrumso
04/20+aznbodydaitrumsox7_Bi_LongNua_trai_Tim
04/17-tasayx2Anh_saokhuyadaitrumsoTuyetToronto
04/17-tasayx2TuyetTorontodaitrumso
04/17+tasayx2daitrumsoTuyetToronto
04/11-daitrumsojennypham95Midnite_Moon
04/11-daitrumsojennypham95EmGai_NamCam
04/11-daitrumsox7_Bi_Longjennypham95Tam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_Nhujennypham95x7_Bi_Long
04/11-daitrumsox7_Bi_Longjennypham95Tam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_Nhux7_Bi_Long
04/11+daitrumsox7_Bi_LongO_GiaBuiDoiTam_Nhu
04/11+daitrumsoTam_NhuO_GiaBuiDoix7_Bi_Long
04/11-daitrumsox7_Bi_LongO_GiaBuiDoiTam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_NhuO_GiaBuiDoionithanh
04/11-daitrumsoonithanhO_GiaBuiDoiTam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_NhuO_GiaBuiDoionithanh
04/11+daitrumsoO_GiaBuiDoiTam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_NhuO_GiaBuiDoivodanh81
04/11-daitrumsovodanh81O_GiaBuiDoiTam_Nhu
04/11-daitrumsoTam_NhuO_GiaBuiDoisongvedem
04/11+daitrumsosongvedemO_GiaBuiDoi
04/11+daitrumsobalao84O_GiaBuiDoisongvedem
04/11+daitrumsosongvedemO_GiaBuiDoibalao84
04/11+daitrumsoO_GiaBuiDoisongvedem
04/11+daitrumsoO_GiaBuiDoisalamani
04/11+daitrumsosalamaniO_GiaBuiDoiquy123
04/11+daitrumsoquy123O_GiaBuiDoisalamani
04/11-daitrumsosalamaniO_GiaBuiDoiquy123
04/11-daitrumsoquy123O_GiaBuiDoisalamani
04/11-daitrumsosalamaniO_GiaBuiDoiquy123
04/11-daitrumsoquy123O_GiaBuiDoisalamani
04/11-daitrumsoquy123
04/11-daitrumsoquy123
04/11+daitrumsoquy123
04/11+daitrumsotasay
04/11-daitrumsotasay
04/11-daitrumsotasay
04/11-daitrumsotasaysalamanionithanh
04/11+daitrumsoonithanhsalamanitasay
04/11+daitrumsotasaysalamanionithanh
04/11-daitrumsoonithanhsalamanitasay
04/11+daitrumsotasayonithanh
04/11-daitrumsoonithanhtasay
04/11+daitrumsotasayMooronithanh
04/11-daitrumsoonithanhMoortasay
04/10-Emnendunglaibactrungnamdaitrumsomtvt
04/10+Emnendunglaimtvtdaitrumsobactrungnam
04/10-Emnendunglaibactrungnamdaitrumsomtvt
04/10-Emnendunglaimtvtdaitrumso
04/10+Emnendunglaitimmyle66daitrumsomtvt
04/10-daitrumsoNavyNamDoan123
04/10-andynguyentxNamDoan123Navydaitrumso
04/10+daitrumsoNavyNamDoan123
04/10+NamDoan123Navydaitrumso
04/10-daitrumsoNavyNamDoan123
04/10-NamDoan123Navydaitrumso
04/10-daitrumsoNavyNamDoan123
04/10-scorpionNamDoan123Navydaitrumso
04/10-scorpiondaitrumsoNavyNamDoan123
04/10+scorpionNamDoan123Navydaitrumso
04/10-scorpiondaitrumsoNavyNamDoan123
04/10+scorpionNamDoan123Navydaitrumso
04/10+scorpiondaitrumsoNavyNamDoan123
04/10-scorpionNamDoan123Navydaitrumso
04/10-daitrumsoNavyNamDoan123
04/10+NamDoan123Navydaitrumso
04/10-salamanidaitrumsoNavyNamDoan123
04/10-salamaniNamDoan123Navydaitrumso
04/10-salamanidaitrumsoNavyNamDoan123
04/10-salamaniNamDoan123Navydaitrumso
04/10-salamanidaitrumsoNavyNamDoan123
04/10-NamDoan123Navydaitrumso
04/10-daitrumsoNavyNamDoan123

Ván Tiến Lên kế tiếp của daitrumso...

Vinagames CXQ