Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của damtran

Ngày Thắng Người chơi
09/20-steve_tttshumingKdtnddbddamtran
09/20+steve_tttdamtranKdtnddbdshuming
09/20+steve_tttshumingKdtnddbddamtran
09/20+steve_tttdamtranUsaphuongKdtnddbd
09/20-steve_tttKdtnddbdUsaphuongdamtran
09/20-steve_tttdamtranUsaphuongKdtnddbd
09/20+steve_tttKdtnddbdUsaphuongdamtran
09/20-steve_tttdamtranUsaphuongKdtnddbd
09/20+steve_tttKdtnddbdUsaphuongdamtran
09/20+steve_tttdamtranUsaphuongKdtnddbd
09/20-steve_tttKdtnddbdUsaphuongdamtran
09/20+steve_tttdamtranKdtnddbd
09/20+steve_tttKdtnddbdsaigon321damtran
09/20+steve_tttdamtransaigon321Kdtnddbd
09/20-steve_tttKdtnddbdsaigon321damtran
09/20-steve_tttdamtransaigon321Kdtnddbd
09/20+steve_tttKdtnddbdsaigon321damtran
09/20+steve_tttdamtransaigon321Kdtnddbd
09/20-steve_tttKdtnddbdsaigon321damtran
09/20-steve_tttKdtnddbddamtranAmanda_22
09/20-steve_tttAmanda_22damtranKdtnddbd
09/20-steve_tttKdtnddbddamtran
09/20=steve_tttThanhTin1804damtranKdtnddbd
09/20+steve_tttKdtnddbddamtranThanhTin1804
09/20-steve_tttThanhTin1804damtranKdtnddbd
09/20+KdtnddbddamtranThanhTin1804
09/20-ThanhTin1804damtranKdtnddbd
09/20-KdtnddbddamtranThanhTin1804
09/20-rocketmanThanhTin1804damtranKdtnddbd
09/20+rocketmanKdtnddbddamtranThanhTin1804
09/20-rocketmanThanhTin1804damtranKdtnddbd
09/20+rocketmanKdtnddbddamtranzoey90
09/20+rocketmanzoey90damtranKdtnddbd
09/20+rocketmanKdtnddbddamtranzoey90
09/20-rocketmandamtran
09/20-NhuNhudamtranTimeupMaiAnh
09/20-NhuNhuMaiAnhTimeupdamtran
09/20-NhuNhudamtranTimeup
09/20-NhuNhuTimeupdamtran
09/20+NhuNhudamtran
09/20-NhuNhudamtran
09/13-damtranx_mineK0_DoiThulNgOc
09/13-damtranlNgOcx_mine
09/13-damtranhaihuongchoihettien
09/13-damtranchoihettienhaihuong
09/13-damtranBatKhuatvnhaihuongchoihettien
09/13-damtranchoihettienhaihuongBatKhuatvn
09/13-damtranBatKhuatvnhaihuongchoihettien
09/13-damtranchoihettienhaihuongBatKhuatvn
09/13+letrung99khetlet10maDucdamtran
09/13+letrung99damtranmaDuc
09/13-letrung99maDucMuladamtran
09/13-letrung99damtranMulamaDuc
09/13+letrung99maDucMuladamtran
09/13-letrung99damtranMulamaDuc
09/13-letrung99maDucMuladamtran
09/13+letrung99damtranMulamaDuc
09/13-letrung99maDucMuladamtran
09/13+letrung99damtranMulamaDuc
09/13+letrung99khetlet10Muladamtran
09/12-muonyeumCCP_Killerdamtranchefkoch
09/12-muonyeumchefkochdamtranCCP_Killer
09/12-muonyeumCCP_Killerdamtranchefkoch
09/12-muonyeumchefkochdamtranCCP_Killer
09/12-muonyeumCCP_Killerdamtranchefkoch
09/12+muonyeumchefkochdamtranCCP_Killer
09/12-muonyeumCCP_Killerdamtranchefkoch
09/12-muonyeumchefkochdamtranletrung99
09/12+muonyeumletrung99damtranchefkoch
09/12-muonyeumchefkochdamtranletrung99
09/12-muonyeumletrung99damtran
09/11-tony1961damtranfun_fun
09/11-tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/11-tony1961damtrannguyenPhobofun_fun
09/11=tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/11-tony1961damtrannguyenPhobofun_fun
09/11-tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/11-tony1961damtrannguyenPhobofun_fun
09/11+tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/11-tony1961damtrannguyenPhobofun_fun
09/11-tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/11-tony1961damtrannguyenPhobofun_fun
09/11+tony1961fun_funnguyenPhobodamtran
09/08-xuongrongdenanh4langcohaimientaydamtran
09/08-xuongrongdendamtrancohaimientayanh4lang
09/08-damtrangachoi81emilie
09/08-damtranemiliegachoi81
09/08+damtrangachoi81emilieK1234
09/08-damtranK1234emiliegachoi81
09/08-damtrangachoi81emilieK1234
09/08-damtranK1234emiliegachoi81
09/08-damtrangachoi81emilieK1234
09/08-damtranK1234emiliegachoi81
09/08-damtrangachoi81emilieK1234
09/08-damtranK1234emiliegachoi81
09/08+damtrangachoi81emilie
09/08+damtranemiliegachoi81
09/07-mr_haiThanhTin1804damtrandolby2629
09/07-mr_haidolby2629damtranThanhTin1804
09/07-mr_haiThanhTin1804damtrandolby2629

Ván Tiến Lên kế tiếp của damtran...

Vinagames CXQ