Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dt2003

Ngày Thắng Người chơi
05/13-tanphamvaudt2003NhungUSA
05/13-tanphamNhungUSAdt2003vau
05/13-tanphamvaudt2003
05/13-tanphamdt2003vau
05/13-tanphamdt2003
05/13+tanphamvaudt2003
05/13+tanphamBienhoa1dt2003vau
05/13-khetlet10dt2003Wychbold
05/13-khetlet10Wychbolddt2003
05/13-khetlet10culidt2003Wychbold
05/13-khetlet10Wychbolddt2003culi
05/13-khetlet10culidt2003Wychbold
05/13-khetlet10Wychbolddt2003culi
05/13-khetlet10culidt2003Wychbold
05/13+khetlet10Wychbolddt2003culi
05/13-khetlet10culidt2003Wychbold
05/13+khetlet10Wychbolddt2003culi
05/11-dt2003VOIMAP0912MAXMOYLosingKing
05/11+dt2003LosingKingMAXMOYVOIMAP0912
05/11-dt2003VOIMAP0912LosingKing
05/11-dt2003SangVOIMAP0912
05/11-dt2003VOIMAP0912MOTNGAYVUI99
05/11+dt2003MOTNGAYVUI99SangVOIMAP0912
05/11-dt2003VOIMAP0912SangMOTNGAYVUI99
05/11-dt2003MOTNGAYVUI99SangVOIMAP0912
05/11-dt2003VOIMAP0912Sangmdm
05/11-dt2003mdmSangVOIMAP0912
05/11+dt2003VOIMAP0912Sangmdm
05/11-dt2003mdmSangVOIMAP0912
05/11-dt2003VOIMAP0912Sangmdm
05/11-dt2003mdmSangVOIMAP0912
05/11+dt2003VOIMAP0912mdm
05/11-dt2003mdmVOIMAP0912
05/11-dt2003mdm
05/11-dt2003Homelessthanhxa43Hac_Bip_
05/11-dt2003Hac_Bip_thanhxa43Homeless
05/11+dt2003Homelessthanhxa43Hac_Bip_
05/11-dt2003Hac_Bip_thanhxa43Homeless
05/11+dt2003Homelessthanhxa43
05/11+dt2003KiepAnChoithanhxa43Homeless
05/11+dt2003Homelessthanhxa43KiepAnChoi
05/11-dt2003thanhxa43Homeless
05/11-dt2003Homelessthanhxa43
05/11+dt2003thanhxa43Homeless
05/11+dt2003Homelessthanhxa43
05/11+dt2003thanhxa43Homeless
05/11-dt2003Homelessthanhxa43Hac_Bip_
05/11-dt2003Hac_Bip_thanhxa43Homeless
05/11+dt2003thanhxa43Hac_Bip_
05/11-dt2003Hac_Bip_thanhxa43
05/11-dt2003thanhxa43Hac_Bip_
05/11-dt2003thanhxa43
05/11-dt2003thanhxa43
05/11-Niedaxxaunhumacc3codt2003
05/11+Niedaxdt2003xaunhuma
05/11+Niedaxxaunhumaphuong416dt2003
05/11+Niedaxdt2003phuong416xaunhuma
05/11-Niedaxxaunhumaphuong416dt2003
05/11-Niedaxdt2003phuong416xaunhuma
05/11+Niedaxxaunhumaphuong416dt2003
05/11+Niedaxdt2003xaunhuma
05/11-Niedaxxaunhumadt2003
05/11+Niedaxdt2003xaunhuma
05/11-Niedaxxaunhumalidanlydt2003
05/11-uttv123ben_do_chieuhunglam49dt2003
05/11-uttv123dt2003hunglam49long1234
05/11-uttv123long1234hunglam49dt2003
05/11+uttv123dt2003hunglam49
05/11-uttv123hunglam49dt2003
05/11-uttv123dt2003hunglam49lusubu12
05/11-uttv123hunglam49dt2003
05/11-uttv123dt2003
05/11-uttv123dt2003
05/10-dt2003XI_XON_KETUIvntiger
05/10-dt2003vntigerculiXI_XON_KETUI
05/10-dt2003XI_XON_KETUIculivntiger
05/10+dt2003vntigerculiXI_XON_KETUI
05/10+dt2003XI_XON_KETUIculivntiger
05/10+dt2003AmelliaculiXI_XON_KETUI
05/10-dt2003XI_XON_KETUIculi
05/10-dt2003ConkomaubienculiXI_XON_KETUI
05/10-dt2003XI_XON_KETUIculiConkomaubien
05/10-dt2003culiXI_XON_KETUI
05/10-dt2003robertnchaydidauAlex69
05/10+dt2003Alex69chaydidaurobertn
05/10+dt2003robertnchaydidauAlex69
05/10+dt2003Alex69chaydidaurobertn
05/10-dt2003Alex69
05/10-dt2003Andromeda101T2
05/10-dt2003T2Andromeda101hongngoc999
05/10+dt2003hongngoc999Andromeda101
05/10+dt2003Andromeda101hongngoc999
05/10-dt2003hongngoc999
05/10-dt2003hongngoc999
05/10-dt2003hongngoc999
05/10-dt2003hongngoc999
05/08-Trang72dt2003dolby2629
05/08-hoaloidolby2629dt2003Trang72
05/08-hoaloiTrang72dt2003dolby2629
05/08-hoaloidolby2629dt2003Trang72

Ván Tiến Lên kế tiếp của dt2003...

Vinagames CXQ