Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ducdo

Ngày Thắng Người chơi
12/06-ducdoMeo_1975RoseTranDieumonguoc
12/06+ducdoDieumonguocRoseTranMeo_1975
12/06+ducdoMeo_1975RoseTranDieumonguoc
12/06+ducdoDieumonguocRoseTranMeo_1975
12/06-ducdoMeo_1975RoseTranDieumonguoc
12/06-ducdoDieumonguocRoseTranMeo_1975
12/06+ducdoRoseTranDieumonguoc
12/03-Le_Cidx7_Bi_Longtasayducdo
12/03-Le_Cidducdox7_Bi_Long
12/03-Le_Cidx7_Bi_LongMeomun4014ducdo
12/03-Le_Cidducdox7_Bi_Long
12/03-Le_Cidx7_Bi_Longducdo
12/03-Le_Cidducdox7_Bi_Long
12/03-Le_Cidx7_Bi_LongChuThoonducdo
12/03-Le_CidducdoChuThoonx7_Bi_Long
12/03-Le_Cidx7_Bi_LongChuThoonducdo
12/03+Le_CidducdoChuThoonx7_Bi_Long
12/03-Le_Cidx7_Bi_LongChuThoonducdo
12/03-ducdoChuThoonx7_Bi_Long
12/03+Midnite_Moonx7_Bi_LongChuThoonducdo
12/03-Midnite_MoonducdoChuThoonx7_Bi_Long
12/03+Midnite_Moonx7_Bi_LongChuThoonducdo
12/02-ducdoChuThoonrocketman
12/02-ducdorocketmanChuThoonnino
12/02+ducdoong_thoanChuThoonrocketman
12/01+julieeeb0oducdo
12/01+ducdojulieeeb0o
12/01+ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01-ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01-ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01-ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01=ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01+ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01-ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01-ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01=ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01-ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01-ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01+ichiroducdoaznc2kjulieeeb0o
12/01-ichirojulieeeb0oaznc2kducdo
12/01-Tommy32BaNoiDayducdoCoGaiNgoc
12/01-Tommy32CoGaiNgocducdoBaNoiDay
12/01-Tommy32BaNoiDayducdoCoGaiNgoc
12/01-Tommy32CoGaiNgocducdoBaNoiDay
12/01-Tommy32ducdoandy08
12/01-Tommy32andy08ducdo
12/01+ducdoandy08
12/01+ducdoandy08
12/01+ducdoandy08rickyngTommy32
12/01-ducdoTommy32rickyngandy08
12/01-ducdoandy08rickyngTommy32
12/01-ducdoTommy32rickyngandy08
12/01-ducdoandy08rickyngTommy32
12/01-ducdorickyngandy08
12/01-ducdoandy08rickyng
12/01+ducdoandy08
12/01-TranTrungducdoBaNoiDayHoatrinhnu
12/01-TranTrungHoatrinhnuBaNoiDayducdo
12/01-TranTrungducdoBaNoiDayHoatrinhnu
12/01+TranTrungHoatrinhnuBaNoiDayducdo
12/01+TranTrungducdoBaNoiDayHoatrinhnu
12/01-DinhMenh_18mtvtKhietbongducdo
12/01-DinhMenh_18ducdoKhietbongmtvt
12/01-DinhMenh_18mtvtKhietbongducdo
12/01-DinhMenh_18ducdoKhietbongmtvt
12/01-DinhMenh_18mtvtKhietbongducdo
12/01-DinhMenh_18ducdoKhietbongmtvt
12/01-DinhMenh_18mtvtKhietbongducdo
12/01-DinhMenh_18ducdoKhietbongmtvt
12/01-DinhMenh_18mtvtKhietbongducdo
12/01+ducdoKhietbongmtvt
12/01-DinhMenh_18ducdoCat_320U
12/01+Cat_320UducdoDinhMenh_18
12/01+Meomun4014DinhMenh_18ducdoCat_320U
12/01-Meomun4014Cat_320Uducdo
12/01-Meomun4014ducdoCat_320U
11/30-ducdoChanTroi_TimcogaixinhEmnendunglai
11/30-ducdoEmnendunglaicogaixinhChanTroi_Tim
11/30+ducdoChanTroi_TimcogaixinhEmnendunglai
11/30+ducdoEmnendunglaicogaixinhChanTroi_Tim
11/30-ducdoChanTroi_TimcogaixinhEmnendunglai
11/30+ducdocogaixinhChanTroi_Tim
11/30+ducdoChanTroi_Tim
11/30+ducdoChanTroi_Tim
11/29-ichirotasayducdo
11/29-ichiroducdotasay
11/29+ichiroGheT_A_LaMtasayducdo
11/29-ichiroducdotasayGheT_A_LaM
11/29+ichiroGheT_A_LaMtasayducdo
11/29-ichiroducdotasayGheT_A_LaM
11/29+ichiroGheT_A_LaMducdo
11/29+ichiroducdoGheT_A_LaM
11/29-ichiroGheT_A_LaMducdo
11/29+ichiroducdorickyngGheT_A_LaM
11/29-ichiroGheT_A_LaMrickyngducdo
11/29-ichiroducdorickyngGheT_A_LaM
11/29+ichiroGheT_A_LaMrickyngducdo
11/29-ichiroducdorickyngGheT_A_LaM
11/29+ichiroGheT_A_LaMrickyngducdo
11/29-ichiroducdorickyngGheT_A_LaM

Ván Tiến Lên kế tiếp của ducdo...

Vinagames CXQ