Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ducdo

Ngày Thắng Người chơi
12/03-ducdowweOceanwavelonghong
12/03-ducdolonghongOceanwave
12/03+ducdolonghong
12/03-ducdocuccuc__kunguyen77Soledad
12/03-ducdoSoledadnguyen77cuccuc__ku
12/03+ducdocuccuc__kunguyen77Soledad
12/03+ducdoSoledadcuccuc__ku
12/03+ducdocuccuc__kuthuytrang87Soledad
12/03+ducdoSoledadthuytrang87cuccuc__ku
12/03-ducdoBenbibomontdepculi
12/03-ducdoculimontdepBenbibo
12/03-ducdoBenbiboculi
12/03-ducdoVISAOBANGKiepAnChoinguyen77
12/03-ducdonguyen77KiepAnChoiVISAOBANG
12/03+ducdoVISAOBANGKiepAnChoinguyen77
12/03+ducdoKiepAnChoiVISAOBANG
12/02-ducdoChau7Ngongo
12/02-ducdoChau7
12/02+ducdoChau7
12/02-ducdoPhuckhang16
12/02-ducdoT2Chau7MOTNGAYVUI99
12/02-ducdoMOTNGAYVUI99Chau7
12/02-ducdolahaina87Chau7MOTNGAYVUI99
12/02-ducdoMOTNGAYVUI99Chau7lahaina87
12/02+ducdoChau7MOTNGAYVUI99
12/02-ducdoChau7
12/02-RoseTranDoNoVan_1975ducdomtvt
12/01-jennypham95ducdoTTTTviem7choihettien
12/01-jennypham95choihettienducdo
12/01-jennypham95ducdoNhuNhuchoihettien
12/01-jennypham95choihettienNhuNhuducdo
12/01-jennypham95ducdoNhuNhuchoihettien
11/30-thuquynhlNgOcmojitoducdo
11/30+ducdomojitolNgOc
11/30-maimelhnducdo
11/30-BaNoiDayStephanie_TienDe_LamJiducdo
11/30-BaNoiDayducdoTienDe_LamJiStephanie_
11/30-BaNoiDayStephanie_TienDe_LamJiducdo
11/30-BaNoiDayducdoTienDe_LamJiStephanie_
11/30+BaNoiDayStephanie_TienDe_LamJiducdo
11/29-ducdotomynguyen72System_Errordiem_phuc
11/29-ducdodiem_phucSystem_Errortomynguyen72
11/29-ducdotomynguyen72System_Errordiem_phuc
11/29-ducdodiem_phucSystem_Errorxinghua
11/29+ducdoxinghuadiem_phuc
11/29+ducdodiem_phucxinghua
11/29+ducdodiem_phuc
11/28-ducdoChau7Gia_Dzetomynguyen72
11/28+ducdoGia_Dze
11/28+ducdoGia_Dzevuonchuoi
11/28+ducdovuonchuoiGia_Dze
11/28+ducdoGia_Dzevuonchuoi
11/28-ducdolunglinhhappymondayhunglam49
11/28-ducdohunglam49lunglinh
11/28-ducdohunglam49
11/27-covidducdokqtxphuochi
11/27-covidkqtxducdo
11/26-ducdoLove4everoneK1234
11/26-ducdoK1234
11/26-ducdoK1234
11/26-ducdoChau7King_snipersonnguyen906
11/26-ducdosonnguyen906King_sniperChau7
11/26+ducdoKing_snipersonnguyen906
11/26+ducdosonnguyen906King_sniperMrHen
11/26-ducdoMrHenKing_snipersonnguyen906
11/26-ducdosonnguyen906King_sniperMrHen
11/26-ducdoMrHenKing_snipersonnguyen906
11/26+ducdosonnguyen906King_sniperMrHen
11/26-ducdoMrHenKing_snipersonnguyen906
11/26-ducdosonnguyen906King_sniperMrHen
11/26-ducdoMrHenKing_snipersonnguyen906
11/26-ducdosonnguyen906King_sniperMrHen
11/26+ducdonguoitinhnhoKing_snipersonnguyen906
11/26-ducdonguoitinhnho
11/26-ducdonguoitinhnho
11/26+ducdonguoitinhnho
11/24-O_GiaBuiDoiBaoDotatonxaoducdo
11/24-O_GiaBuiDoiducdotatonxaoBaoDo
11/24-O_GiaBuiDoitatonxaoducdo
11/24-O_GiaBuiDoiducdotatonxaonamlinhchi
11/24-O_GiaBuiDoinamlinhchiducdoVivianp
11/24=O_GiaBuiDoiVivianpducdonamlinhchi
11/24-O_GiaBuiDoinamlinhchiducdoVivianp
11/24-O_GiaBuiDoiVivianpducdonamlinhchi
11/24-O_GiaBuiDoinamlinhchiducdo
11/24-O_GiaBuiDoiducdonamlinhchi
11/24=O_GiaBuiDoinamlinhchiducdo
11/24-O_GiaBuiDoiducdonamlinhchi
11/24-O_GiaBuiDoinamlinhchiducdo
11/24-O_GiaBuiDoiducdonamlinhchi
11/24-ducdoMoor
11/24-Moorducdo
11/24-ducdoMoor
11/24-nguoitinhnhoMoorducdo
11/24+ducdoMoor
11/24+trieu_tulongMoorducdo
11/24-ducdoMoortrieu_tulong
11/24-trieu_tulongMoorducdo
11/24-ducdoMoortrieu_tulong
11/24-trieu_tulongMoorducdo

Ván Tiến Lên kế tiếp của ducdo...

Vinagames CXQ