Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của duckie

Ngày Thắng Người chơi
11/25-nguoivotugamelerduckie
11/25-duckiegamelernguoivotu
11/25+nguoivotugamelerduckie
11/25-duckiegamelernguoivotu
11/25-nguoivotugamelerduckie
11/25=duckiegamelernguoivotu
11/25+nguoivotugamelerduckie
11/25+visionduckiegamelernguoivotu
11/25-visionnguoivotugamelerduckie
11/25-visionduckiegamelernguoivotu
11/25-visionnguoivotugamelerduckie
11/25+visionduckiegamelernguoivotu
11/25+visionnguoivotugamelerduckie
11/25-visionduckiegamelernguoivotu
11/25-visionnguoivotugamelerduckie
11/25+visionduckiegamelernguoivotu
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24=caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerdougmillerduckie
11/24+caonhan1duckiegameler
11/24=caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerdougmillerduckie
11/24-caonhan1duckiedougmillergameler
11/24-caonhan1gamelerdougmillerduckie
11/24+caonhan1duckiedougmillergameler
11/24-caonhan1gamelerdougmillerduckie
11/24+caonhan1duckiedougmillergameler
11/24+caonhan1gamelerdougmillerduckie
11/24-caonhan1duckiedougmillergameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24+caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24=caonhan1gamelerduckie
11/24+caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24+caonhan1duckiejenny8888gameler
11/24+caonhan1gamelerjenny8888duckie
11/24+caonhan1duckiejenny8888gameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24=caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24+caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/24+caonhan1duckiegameler
11/24+caonhan1gamelerXaunhuquyduckie
11/24-caonhan1duckiegameler
11/24-caonhan1gamelerduckie
11/23+caonhan1duckiegameler
11/23=caonhan1gamelerduckie
11/23-caonhan1duckiegameler
11/23+caonhan1gamelerduckie
11/23+caonhan1duckiegameler
11/23-duckieHanoi44nguoivotu
11/23=duckienguoivotuHanoi44
11/23=duckieHuutrung2774Hanoi44nguoivotu
11/23-duckienguoivotuHanoi44Huutrung2774
11/23+duckieHuutrung2774Hanoi44nguoivotu
11/23=duckienguoivotuHanoi44Huutrung2774
11/23+duckieHuutrung2774Hanoi44nguoivotu
11/23+duckienguoivotuHanoi44Huutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23-duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23+duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23+duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23+duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23=duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23+duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23-duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23-duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23+duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23+duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774visionnguoivotu
11/23+duckienguoivotuvisionHuutrung2774
11/23+duckieHuutrung2774nguoivotu
11/23-duckienguoivotuHuutrung2774
11/23-duckieHuutrung2774BINBINnguoivotu

Ván Tiến Lên Hồng Kông kế tiếp của duckie...

Vinagames CXQ