Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của duckie

Ngày Thắng Người chơi
03/25-caonhan1bluelinerHanoi44duckie
03/25-caonhan1duckieHanoi44blueliner
03/25+caonhan1bluelinerHanoi44duckie
03/25+caonhan1duckieHanoi44blueliner
03/25+caonhan1bluelinerHanoi44duckie
03/25-caonhan1duckievannghiablueliner
03/25+caonhan1bluelinervannghiaduckie
03/25+caonhan1duckievannghiablueliner
03/25-caonhan1bluelinervannghiaduckie
03/25-caonhan1duckievannghiablueliner
03/25+caonhan1bluelinervannghiaduckie
03/25+caonhan1duckiemina07blueliner
03/25+caonhan1bluelinermina07duckie
03/25+caonhan1duckiemina07blueliner
03/25-caonhan1bluelinermina07duckie
03/25-caonhan1duckiemina07
03/25-caonhan1mina07duckie
03/25+caonhan1duckiemina07vannghia
03/25-caonhan1vannghiamina07duckie
03/25-caonhan1duckiemina07vannghia
03/25-caonhan1vannghiamina07duckie
03/25+caonhan1duckiemina07vannghia
03/25+caonhan1vannghiamina07duckie
03/25-caonhan1duckiemina07vannghia
03/25=caonhan1vannghiamina07duckie
03/25+caonhan1duckiemina07vannghia
03/25+caonhan1vannghiamina07duckie
03/24-Thebestduckie
03/24+Thebestduckiepumpkin0111Winner
03/24-ThebestWinnerpumpkin0111duckie
03/24-Thebestduckiepumpkin0111Winner
03/24-ThebestWinnerpumpkin0111duckie
03/24+Thebestduckiepumpkin0111Winner
03/24-Thebestpumpkin0111duckie
03/24-Thebestduckiepumpkin0111
03/23-thi_no123vannghiaduckiegameler
03/23-thi_no123gamelerduckievannghia
03/23+vannghiaduckiegameler
03/23-gamelerduckievannghia
03/23+vannghiaduckiegameler
03/23+gamelerduckievannghia
03/23-vannghiaduckiegameler
03/23-gamelerduckievannghia
03/23-vannghiaduckiegameler
03/23+gamelerduckievannghia
03/23=vannghiaduckiegameler
03/23-gamelerduckievannghia
03/23-vannghiaduckiegameler
03/23-gamelerduckievannghia
03/23-LocNguyenvannghiaduckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckievannghia
03/23-LocNguyenduckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckie
03/23-LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23-LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23-LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23=LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23-LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23+LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23-LocNguyengamelerduckiepumpkin0111
03/23-LocNguyenpumpkin0111duckiegameler
03/23-LocNguyenHoaihuongduckiepumpkin0111
03/23+LocNguyenpumpkin0111duckieHoaihuong
03/23+LocNguyenHoaihuongduckiepumpkin0111
03/23-LocNguyenpumpkin0111duckieHoaihuong
03/23-LocNguyenduckiepumpkin0111
03/23+pumpkin0111duckie
03/23+duckiepumpkin0111
03/23+pumpkin0111duckie
03/23-siuhaha3323duckiepumpkin0111
03/23-siuhaha3323pumpkin0111duckie
03/23+siuhaha3323My_Tamduckiepumpkin0111
03/23-siuhaha3323pumpkin0111duckieMy_Tam
03/23-siuhaha3323My_Tamduckiepumpkin0111
03/23-siuhaha3323pumpkin0111duckieMy_Tam
03/14-daitrumsosiuhaha3323schuttersduckie
03/14+daitrumsoduckieschutterssiuhaha3323
03/14-daitrumsosiuhaha3323schuttersduckie
03/14+daitrumsoduckieschutterssiuhaha3323
03/14=hailatcaonhan1duckieemngheo
03/14-hailatemngheoduckiecaonhan1
03/14+hailatcaonhan1duckieemngheo
03/14-hailatemngheoduckiecaonhan1
03/14=hailatcaonhan1duckieemngheo
03/14-hailatemngheoduckiecaonhan1
03/14-hailatcaonhan1duckieemngheo
03/14+hailathahuong123duckiecaonhan1
03/14-hailatcaonhan1duckiehahuong123
03/14-hailathahuong123duckiecaonhan1
03/14+hailatcaonhan1duckiehahuong123
03/14+hailathahuong123duckiecaonhan1

Ván Tiến Lên Hồng Kông kế tiếp của duckie...

Vinagames CXQ